Beleid

In- en uitvoer van vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde

Vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de Europese richtlijn 91/477. Dergelijke transacties worden dus geregeld op basis van de Belgische wet, zowel voor de in- en uitvoer vanuit of naar een land buiten de Europese Unie als vanuit of naar een EU-lidstaat. De te volgen procedure is gelijklopend met deze beschreven onder de titel ‘In- en uitvoer vanuit of naar landen buiten de Europese Unie’.

Voor invoer van historische wapens bezorgt u de volgende documenten aan de dienst Controle Strategische Goederen:

  • Aanvraagdocument kleine en lichte wapens;
  • Kopie van uw jachtverlof of een kopie van uw sportschutterslicentie (enkel indien u de intentie heeft de wapens te gebruiken voor jagers- of schietsportactiviteiten).

Voor uitvoer van historische wapens bezorgt u de volgende documenten aan de dienst Controle Strategische Goederen:

  • Aanvraagdocument kleine en lichte wapens;
  • (Internationaal) Invoercertificaat of een Certificaat van Eindbestemming, naargelang van het land van bestemming;
  • Kopie van uw voorafgaande vergunning van de FOD Justitie (indien toepasselijk)

Armoedebestrijding en sociale ontwikkeling

​De samenwerking met onze partnerlanden wordt vormgegeven aan de hand van de strategienota’s Malawi (2009-2013) Mozambique (2011-2015) en Zuid-Afrika (2012-2016). Onze samenwerking met deze landen is sectoraal geconcentreerd op tewerkstelling, gezondheidszorg en landbouw en voedselzekerheid. Het blijft een constante algemene betrachting onze internationale samenwerking zo performant mogelijk te maken, onder meer door het afbouwen van administratieve lasten, het verbeteren van de monitoring en evaluatie en de verbetering van de interne coördinatie. Ook blijft het voor de Vlaamse Regering prioritair om bij te dragen aan het realiseren van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen.

Een grotere internationale bereikbaarheid van Vlaanderen

Als Vlaanderen zijn centrale ligging en logistieke troeven economisch wil blijven uitspelen, moet het zijn internationale bereikbaarheid en toegankelijkheid op peil houden. Het vergroten van de maritieme toegang, en de bereikbaarheid van de economische centra via de weg en het spoor zijn in dat opzicht cruciaal. In contacten met buitenlandse regeringen besteedt de Vlaamse minister voor Buitenlands Beleid dan ook bijzondere aandacht aan bereikbaarheid en mobiliteit. Uiteraard is ook de Nederlandse overheid hier een cruciale gesprekspartner. De sterke verwevenheid van Nederland en Vlaanderen bepaalt mee het economisch succes van de regio. Het creëren van een goede bereikbaarheid binnen de regio is dan ook essentieel voor de concurrentiepositie van beide landen en is een belangrijke strategie voor economische groei. Ook de havencomponent neemt een belangrijke plaats in tijdens ministeriële zendingen.

Een vrijere en eerlijkere wereldhandel

Om de kansen van Vlaamse ondernemingen op de internationale markt te vergroten moeten een aantal overblijvende internationale handelsbelemmeringen worden weggewerkt. De onderhandelingen die de EU in het kader van haar Gemeenschappelijk Handelsbeleid voert worden nauwkeurig opgevolgd, en in de lopende vrijhandelsonderhandelingen verdedigt de Vlaamse Regering de Vlaamse belangen. De Europese handelsakkoorden worden zo snel en efficiënt mogelijk doorheen de Vlaamse instemmingsprocedure geloodst, opdat deze spoedig in werking kunnen treden. Met het oog op een eerlijkere internationale concurrentie ijvert de Vlaamse Regering ook voor een ruimere toepassing van fundamentele arbeids- en milieunormen, onder meer in de samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie.

De strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering

Volgens de Wereldbank en de UNDP zal bij ongewijzigd beleid de opwarming van de aarde alle voorafgaande inspanningen in het kader van armoedebestrijding ongedaan maken. Daarom werkt de Vlaamse Regering aan een verankering van de aanpassing aan de klimaatverandering in de ontwikkelingsprogramma’s, die worden gefinancierd in het raam van de samenwerking met de partnerlanden in het Zuiden. Vlaanderen staat ontwikkelingslanden bij om op gepaste wijze om te gaan met de gevolgen van de klimaatsopwarming en om emissiereducties te realiseren. Daarvoor worden bijkomende middelen vrijgemaakt.

Mondiale antwoorden op globale problemen

In het internationale beleid van de Vlaamse Regering staat het internationale recht centraal. Zo wordt nauw toegezien op de tijdige omzetting en naleving van relevante internationale verdragen en de correcte uitvoering van internationaal geldende beperkende maatregelen. De Vlaamse Regering kanaliseert haar internationale beleid vaak via de internationale instellingen. De samenwerking met multilaterale organisaties zoals UNESCO, UNAIDS, de OESO, de Raad van Europa, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie werd het afgelopen jaar verfijnd en versterkt. In 2011 steunde Vlaanderen het pas geopende VN-instituut voor opleiding en onderzoek (UNITAR) voor de oprichting van het Antwerp International Training Center on Corporate Opportunities. Ook respect voor de rechten van de mens blijft centraal staan in het Vlaams buitenlands beleid. Vlaanderen was dan ook nauw betrokken bij de voorbereiding van de eerste universele periodieke evaluatie (UPR) van België in de VN-Mensenrechtenraad in Genève. Vlaanderen werkt constructief samen met de betrokken bestuursniveaus voor de optimale uitvoering van de engagementen ter versterking van het mensenrechteninstrumentarium, aangegaan in het kader van de UPR. De herdenking ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’ biedt een bijzondere gelegenheid om Vlaanderen te promoten als een vreedzame, open, tolerante en internationaal georiënteerde deelstaat.

De Europese Unie als globale speler

Een sterke Europese Unie, die in toenemende mate met één stem spreekt en de belangen van Europa en de Europeanen opneemt in het gesprek met ’s werelds belangrijkste grootmachten en handelsblokken, blijft voor de Vlaamse Regering het beste antwoord op de talloze uitdagingen waarvoor de globale wereld ons stelt. De Vlaamse Regering neemt de EU 2020-doelstellingen als maatstaf in de Europese standpuntname. Vlaanderen heeft een actieve en constructieve rol gespeeld tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Subsidiariteit en culturele diversiteit

De Vlaamse Regering pleit voor een van onderuit opgebouwde Europese Unie, en gelooft dat de deelstaten een belangrijke brugfunctie kunnen vervullen tussen de EU en zijn burgers. Samen met andere deelstaten wil de Vlaamse Regering blijven ijveren voor een grotere erkenning van de deelstaten door de EU, en voor grotere directe betrokkenheid ervan bij de Europese besluitvorming. In het kader van de Grensoverschrijdende Samenwerking bouwt de Vlaamse Regering voort aan de samenwerking met de Nederlandse, Luxemburgse en Franse overheden, en ook de Benelux vormt een platform voor structurele samenwerking rond gemeenschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering blijft ook een punt maken van het respect voor de culturele verscheidenheid. Zo concretiseert ze het beleid rond culturele diplomatie en ondersteunt ze een veelheid aan projecten ter promotie van de Vlaamse zichtbaarheid in het buitenland. Samen met Nederland en via de Nederlandse Taalunie blijft de Vlaamse Regering het gebruik en de positie van het Nederlands in de wereld ondersteunen.