Controle Strategische Goederen

Gestapelde containers

Deze dienst is het aanspreekpunt voor de controle op alle in-, uit- en doorvoer en overbrenging van strategische goederen: defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en producten en technologie voor tweeërlei gebruik (“dual-use producten”).

Nieuws

 • Nieuw sjabloon Dual Use EUC (Eindgebruikerscertificaat) beschikbaar

De dienst Controle Strategische Goederen heeft op basis van veel voorkomende vragen en problemen bij vergunningsaanvragen een nieuw en uitgebreid model voor dual use eindgebruikerscertificaten ter beschikking gesteld. Het model is beschikbaar in het Nederlands en het Engels; telkens in Word- en PDF-versie; en in gewone versie en versie met handleiding en uitleg aangegeven in opmerkingen.

U vindt de nieuwe modellen onderaan de informatiepagina omtrent dual use uitvoer buiten de EU.

 • Update technische lijst (‘Bijlage I’) goederen voor tweeërlei gebruik

Op 15 november 2016 publiceerde de Europese Unie de jaarlijkse update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik. U vindt deze meest recente aanpassingen aan Bijlage I van de 'dual use' verordening in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1969 van de Commissie van 12 september 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Deze gedelegeerde verordening wijzigt naast de lijst van producten voor tweeërlei gebruik ook de Bijlagen II en IV en kan dus invloed hebben op uw uniale vergunningen of op de potentiële vergunningsplichtigheid van uw overbrengingen van 'dual use' producten naar andere Europese lidstaten. Voor een overzicht van de aanpassingen kun u terecht op de site van de DG Trade van de Europese Commissie.

Deze wijzigingen zijn van kracht sinds 16 november 2016.

De onofficiële, maar door de Europese Commissie aangeboden, gecoördineerde versie van de 'dual use' verordening, waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen vindt u via deze link.

De huidige correlatietabel is niet meer actueel en de Europese Commissie plant een update uit te brengen begin januari 2017. Tot die tijd consulteert u best enkel de TARIC website.

 • Publicatie jaarlijks dual use rapport van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft haar jaarlijks rapport gepubliceerd over de implementatie van Verordening (EG) nr.  428/2009. Dit rapport wordt jaarlijks samengesteld op basis van data van de bevoegde uitvoerautoriteiten binnen de lidstaten. Het jaarlijks rapport moet de transparantie van de dual use exportcontrole vergroten dan aanzien van de belangrijkste stakeholders, waaronder de uitvoerende bedrijven. Het rapport betreft de implementatie van de Verordening in 2015 en de exportdata van de lidstaten van 2014. U kan het rapport raadplegen via de website van DG Trade van de Europese Commissie of volgende directe link: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154929.pdf.

 • Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

Op 6 april 2016 verscheen de jaarlijkse update van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen in het Publicatieblad van de Europese Unie.
U vindt de Nederlandse, Engelse en Franse versie van de nieuwe ML-lijst onder de hoofding “Defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal” op de pagina “Wetgeving”.

 

 • Nieuwsflash met betrekking tot de wijziging van de internationale sancties tegen de Islamitische Republiek Iran

Op 14 januari 2016 verklaarde de Europese Raad in Verordening 2016/31 dat de wijziging van de internationale sancties ten aanzien van Iran in werking treedt.

Dit betekent concreet dat er een significante versoepeling komt voor de export naar Iran, invoer vanuit Iran en doorvoer via Iran van een groot aantal producten, dat een heel aantal personen en entiteiten waarmee geen handel kon gedreven worden van de ‘verboden lijst’ worden geschrapt, dat de meeste Iraanse banken weer zullen kunnen aansluiten op het internationaal betalingsverkeer,....

Meer informatie vindt u onder Beperkende Handelsmaatregelen > Europese sancties ten aanzien van Iran.

 • Nieuwe aanvraagformulieren en gebruikersfiche “Civiele vuurwapens”

Naar aanleiding van de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid is onze dienst overgegaan tot een herziening van het formulier voor de aanvraag van een vergunning voor de invoer, uitvoer, doorvoer en overbrenging van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie. Ook de gebruikersfiche over de invoer, uitvoer, doorvoer of overbrenging van vuurwapens, onderdelen en munitie werd geactualiseerd.

Met het oog op de vereenvoudiging van het aanvraagformulier heeft onze dienst beslist om voortaan te werken met een apart aanvraagformulier voor enerzijds invoer en overbrenging naar het Vlaamse Gewest en anderzijds uitvoer, doorvoer en overbrenging naar een andere EU-lidstaat.

U vindt de nieuwe aanvraagformulieren op de twee relevante pagina’s van deze website:

Bij de aanvraagformulieren horen ook bijlagen die u in bepaalde gevallen moet invullen en bij uw aanvraag voegen. Bij beide formulieren is er een bijlage voor bijkomende wapens, voor het geval dat uw aanvraag gaat over meer wapens dan u in het aanvraagformulier kan invullen. Bij het aanvraagformulier voor uitvoer, doorvoer en overbrenging naar een andere EU-lidstaat is er nu ook een bijlage voor bijkomende partijen, voor het geval dat bij de transactie andere partijen dan de bestemmeling en de eindgebruiker betrokken zijn.

De nieuwe aanvraagformulieren bevatten ook een aantal bijkomende vragen. In beide formulieren  gaat het onder meer over de vooropgestelde verzendingsdatum en de wijze van vervoer. In het aanvraagformulier voor uitvoer, doorvoer en overbrenging naar een andere EU-lidstaat gaat het onder meer over de andere betrokken partijen dan de bestemmeling en de eindgebruiker en over de eventuele doorvoerlanden.

De gebruikersfiche bevat geen nieuwigheden. De fiche en de bijlagen erbij werden enkel aangepast aan de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid. De fiche stelt nu wel duidelijk dat u de fiche bij voorkeur digitaal aan onze dienst overmaakt (via csg@iv.vlaanderen.be).

Uiteraard is het gebruik van de nieuwe aanvraagformulieren en de nieuwe gebruikersfiche verplicht. Vanaf 8 januari 2016 moeten aanvragen aan de hand van het nieuwe formulier gebeuren. Vanaf 18 januari 2016 zullen aanvragen op basis van het oude formulier niet langer aanvaard worden.

 

 • Update technische lijst (‘Bijlage I’) goederen voor tweeërlei gebruik

Op 24 december 2015 publiceerde de Europese Unie de jaarlijkse update van de lijst van producten voor tweeërlei gebruik. U vindt deze meest recente aanpassingen aan Bijlage I van de 'dual use' verordening in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2420 van de Commissie van 12 oktober 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Deze gedelegeerde verordening wijzigt naast de lijst van producten voor tweeërlei gebruik ook de Bijlagen II en IV en kan dus invloed hebben op uw uniale vergunningen of op de potentiële vergunningsplichtigheid van uw overbrengingen van 'dual use' producten naar andere Europese lidstaten.

Deze wijzigingen zijn van kracht sinds 25 december 2015.

Op dit moment is er door de Europese Unie nog geen gecoördineerde 'dual use' verordening waarin al deze wijzigingen zijn opgenomen ter beschikking gesteld. De geldende bijlagen zijn dus de laatst gecoördineerde versie van de 'dual use' verordening samengelezen met de gedelegeerde verordening (EU) 2015/2420.

 

 • Consultatieronde over de conceptnota “Optimalisatie van het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit”

Zoals aangekondigd in de beleidsbrief van minister-president en minister van Buitenlands Beleid Geert Bourgeois, heeft de Vlaamse Regering op 27 november 2015 de conceptnota getiteld “Optimalisatie van het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit”  (1.85 MB) goedgekeurd.

Het doel van de conceptnota is om, waar noodzakelijk of wenselijk, specifieke elementen van (de toepassing van) het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit bij te sturen met als doel een correcte en effectieve controle op de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van wapens en militair materiaal te garanderen. De conceptnota bevat in dat opzicht verschillende voorstellen van zowel beleidsmaatregelen als aanpassingen van regels in het Wapenhandeldecreet en het Wapenhandelbesluit.

Het uiteindelijke streven is om tegen het zomerreces 2016 een ontwerp van wijzigend Wapenhandeldecreet aan de Vlaamse Regering voor te leggen.

De conceptnota voorziet dat over de elementen die in de conceptnota aan bod komen een consultatieronde met alle belanghebbenden zal gehouden worden. Deze consultatieronde volgt op een eerdere ronde die tussen februari en april met het oog op de opmaak van conceptnota werd gehouden en waarvan de resultaten werden verwerkt in de nota.

Net als toen worden alle belanghebbenden opgeroepen om hun inzichten en concrete voorstellen te delen met de dienst Controle Strategische Goederen, ditmaal dus over de elementen die in de conceptnota aan bod komen. Dit kan zowel in geschreven vorm als in een gedachtewisseling met de dienst Controle Strategische Goederen. De dienst kan daarvoor gecontacteerd worden op het adres csg@iv.vlaanderen.be of op het nummer 02/5535756.

Gelet op het streven naar een ontwerp van wijzigingsdecreet vóór het zomerreces wordt de consultatieronde afgesloten op 13 maart 2016.
 

 • Nieuw  aanvraagformulier “Militaire uit-, doorvoer en overbrenging”

Naar aanleiding van de nieuwe huisstijl van de Vlaamse overheid is onze dienst overgegaan tot een herziening van het formulier voor de aanvraag van een vergunning of een voorlopig advies voor de uitvoer, doorvoer of overbrenging van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal en ander voor militair gebruik dienstig materiaal.
U vindt de nieuwe versie van het aanvraagformulier op de drie relevante pagina’s van deze website:

“Verplichtingen en aanvraagprocedures” > “Defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal” > “Overbrenging binnen de EU” > “Overbrenging naar een andere lidstaat van de EU” > “Globale en individuele vergunningen;

“Verplichtingen en aanvraagprocedures” > “Defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal” > “In-, uit- en doorvoer vanuit of naar een land buiten de Europese Unie” > “Uitvoer naar een land buiten de EU en doorvoer”; en

“Verplichtingen en aanvraagprocedures” > “Defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal” > “Voorlopig advies”.

Bij het aanvraagformulier horen ook twee bijlagen die u in bepaalde gevallen moet invullen en bij uw aanvraag voegen.

De nieuwe versie van het aanvraagformulier bevat een aantal bijkomende vragen. Deze hebben onder meer betrekking op eventuele uitvoerbeperkingen die andere landen aan de uitvoer van de goederen verbonden hebben en op andere bij de uitvoer betrokken partijen dan de bestemmeling en de eindgebruiker.

Onder meer omwille van deze bijkomende vragen heeft onze dienst ook een toelichting bij het aanvraagformulier opgesteld. In die toelichting wordt vraag per vraag uitleg gegeven over de gebruikte begrippen en over de verwachtingen van onze dienst omtrent uw antwoorden op de vragen. Ook deze toelichting vindt u op de voormelde pagina’s van de website.

Uiteraard is het gebruik van het nieuwe aanvraagformulier verplicht. Vanaf 3 december 2015 moeten aanvragen aan de hand van het nieuwe formulier gebeuren. Vanaf 10 december 2015 zullen aanvragen op basis van het oude formulier niet langer aanvaard worden.

 • Internationale sancties tegen Iran – update naar aanleiding van het nucleair akkoord

Op 20 juli 2015 keurde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de resolutie goed die een einde moet maken aan de internationale sancties tegen Iran. Deze goedkeurig volgt op het nucleair akkoord dat de zogenaamde 5+1-groep (Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) na jarenlange onderhandelingen met Iran sloot. Met dit akkoord engageert Iran zich om zijn nucleair programma tot louter civiele doeleinden te beperken en om inspecties van nucleaire sites toe te laten.

Dit belangrijk historisch akkoord betekent evenwel niet dat er vanaf nu vrij handelsverkeer met Iran mogelijk is. De sancties, waaronder het verbod op handel in dual-use goederen en wapens, worden pas echt opgeheven wanneer Iran de in het akkoord opgenomen verplichtingen nagekomen is. Er is momenteel nog geen datum ingesteld voor de gefaseerde afbouw van deze handelsbeperkende maatregelen. Tot nader orde blijven de huidige maatregelen dus van kracht. Van zodra er meer concrete informatie ter beschikking is, zal de DCSG hierover communiceren.

Op de website van de Europese Commissie vindt u een meer gedetailleerde beschrijving van het goedgekeurde akkoord, met onder meer in Annex II de impact op de handelsbeperkende maatregelen.
 

 • Richtlijnen omtrent de voorlegging van een “verklaring van de eindgebruiker” (EUC) bij aanvragen tot overbrenging en uitvoer van defensiegerelateerde producten en ordehandhavingsmateriaal

De dienst Controle Strategische Goederen wenst de aandacht te vestigen op de introductie van richtlijnen omtrent de voorlegging van een verklaring van de eindgebruiker (EUC) bij de aanvraag van een vergunning voor overbrenging of uitvoer van defensiegerelateerde producten en ordehandhavingsmateriaal.

U vindt deze richtlijnen op deze website onder “Verplichtingen en aanvraagprocedures” > “Bijkomende verplichtingen en documenten onder het wapenhandeldecreet” > “Bijkomende documenten bij een vergunningsaanvraag”. Ze zijn zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Engels.

De richtlijnen geven onder meer een antwoord op de vraag wie specifiek de verklaring moet opstellen, wanneer deze gelegaliseerd moet worden en wanneer niet, enzovoort.

 

 • Gedeeltelijk VN-embargo Jemen

De dienst Controle Strategische Goederen wijst op de recente uitvaardiging door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van een wapenembargo tegen bepaalde niet-statelijke actoren in Jemen. Het gaat over resolutie 2216 (2015) van 14 april 2015. U vindt deze resolutie op de website van de VN-Veiligheidsraad.

 

 • Vervanging formulier “Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie door een erkende wapenhandelaar” (“11/3”)

Met het oog op duidelijkheid en een meer efficiënte afhandeling heeft de dienst Controle Strategische Goederen het bestaande PDF-formulier voor de “Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie door een erkende wapenhandelaar” (“11/3”) omgevormd tot een Word-formulier. Op die manier kan het formulier digitaal ingevuld worden.

U vindt dit Word-formulier op deze website onder “Verplichtingen en aanvraagprocedures” > “Civiele vuurwapens, onderdelen en munitie” > “Overbrenging binnen de EU” > “Overbrenging door een erkende wapenhandelaar naar een andere wapenhandelaar in andere EU-lidstaat”.

Wat betreft de procedure wilt de dienst Controle Strategische Goederen met dit nieuwe Word-formulier ook de overgang maken van de klassieke afhandeling van dergelijke verklaringen per fax naar de veralgemeende afhandeling per e-mail.

De afhandeling per e-mail houdt in dat u het Word-formulier digitaal invult, het vervolgens afprint en ondertekent, waarna u het inscant  en per e-mail overmaakt aan onze dienst op het adres csg@iv.vlaanderen.be. We vragen u daarbij om als onderwerp de volgende tekst te gebruiken:  Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie 11/3. Bij het gescande formulier moet u ook een scan van uw open vergunning voegen, samen met een scan van het document waaruit de voorafgaande toestemming van het land van bestemming voor de overbrenging blijkt (de zogenaamde “11/4”). Zodra de dienst Controle Strategische Goederen deze documenten ontvangt, worden de gegevens daarvan gecontroleerd en ontvangt u een gecertificeerd afschrift van uw formulier per e-mail, met de vraag om de ontvangst daarvan te bevestigen.

Wapenhandelaars die de verklaring van vervoer alsnog manueel willen invullen vinden op de betreffende pagina daarvoor nog steeds het klassieke PDF-formulier.

 

 • Aanpassing  formulier “Militaire uit-, doorvoer en overbrenging” en uitbreiding bijlage

De dienst Controle Strategische Goederen meldt een kleine aanpassing van het formulier voor de “Aanvraag van een vergunning of een voorlopig advies voor de uitvoer, doorvoer of overbrenging van defensiegerelateerde producten, ordehandhavingsmateriaal en ander voor militair gebruik dienstig materiaal”.

De aanpassing betreft de mogelijkheden bij de rol van de verschillende betrokken partijen die moeten opgegeven worden. Aan de keuzelijst werd de rol “dienstenverlener” toegevoegd.

De toevoeging hangt samen met de uitbreiding van de bijlage over bijkomende personen. Deze bijlage moet volgens vragen 7 en 10 van het aanvraagformulier ingevuld worden als u een uitvoer- of overbrengingsvergunning of een voorlopig advies aanvraagt voor meer dan één bestemmeling of meer dan één eindgebruiker.

De bijlage werd uitgebreid voor gevallen waarin bij de beoogde overbrenging, uit- of doorvoer andere partijen betrokken zijn dan de “bestemmeling(en)” en de “eindgebruiker(s)” zoals beschreven in het Wapenhandeldecreet en het aanvraagformulier. In het uitgebreide formulier kunt u nu ook de gegevens van die andere betrokken partij(en) noteren. Te denken valt bijvoorbeeld aan een overbrenging of uitvoer waarbij de bestemmeling de goederen aan een andere partij bezorgt die de goederen op zijn beurt levert aan de eindgebruiker, al dan niet na integratie. Dergelijke partij wordt hieronder “navolgende bestemmeling” genoemd.  Andere betrokken partijen zijn de “tussenpersoon” of “broker” (de derde partij die betrokken was bij het creëren van de voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst met als voorwerp de beoogde overbrenging of uitvoer), de “uitvoerder” (als de goederen worden overgebracht of uitgevoerd door een andere persoon of onderneming dan de aanvrager), de “expediteur” (de persoon of onderneming die instaat voor de organisatie van de verzending en/of het vervoer van de goederen), de “douane-agent” (de persoon of onderneming die instaat voor de afhandeling van de douaneformaliteiten betreffende de beoogde uit- of doorvoer) en de “vervoerder” (de persoon of onderneming die instaat voor het vervoer van de betreffende goederen).
 

 • Update gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen

Op 21 april 2015 verscheen de jaarlijkse update van de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen in het Publicatieblad van de Europese Unie.
U vindt de Nederlandse, Engelse en Franse versie van de nieuwe ML-lijst onder de hoofding Defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal op de pagina “Wetgeving”.
 

 • Consultatieronde over de optimalisatie van het Wapenhandeldecreet

Op 30 juni 2012 traden het Wapenhandeldecreet van 15 juni 2012 en het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012 in werking. Met dit decreet en besluit kreeg het Vlaamse Gewest negen jaar na de overdracht van de bevoegdheid in 2003 zijn eigen regelgeving over de in-, uit- en doorvoer van wapens en militair materiaal.
Na twee jaar toepassing van die nieuwe regels heeft de bevoegde minister beslist om te onderzoeken of bepaalde elementen daarvan moeten bijgestuurd worden (cf. Beleidsnota 2014-2019 Buitenlands Beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwerking, 24 oktober 2014, pagina 51). Het is daarbij de bedoeling om na te gaan hoe bepaalde regels (of de toepassing daarvan) kunnen geoptimaliseerd worden, zonder daarbij aan de fundamenten van het decreet te raken.

In het licht van deze oefening hecht de bevoegde minister het grootste belang aan de mening van alle belanghebbenden. Met het oog daarop nodigt de dienst Controle Strategische Goederen alle belanghebbenden uit om deel te nemen aan de optimalisatie-oefening en hun inzichten en concrete voorstellen daaromtrent met de dienst te delen. Dit kan uiteraard zowel in geschreven vorm als in een gedachtewisseling met de dienst Controle Strategische Goederen. De dienst kan daarvoor gecontacteerd worden op het adres csg@iv.vlaanderen.be of op het nummer 02/5535756. Deze “consultatieronde” zal worden afgesloten op 1 april 2015.

 

 • Uitbreiding beperkende maatregelen Rusland 12 september 2014

Op 31 juli 2014 nam de Raad van de Europese Unie beperkende maatregelen ten aanzien van Rusland aan in de vorm van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren. Deze maatregelen krijgen uitwerking in de Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Omwille van de ernst van de situatie, acht de Raad van de Europese Unie dat bijkomende maatregelen aan de orde zijn. De EU koos voor een verdieping van de lopende sancties in plaats van voor een uitbreiding naar andere sectoren.

lees meer

 • Beperkende maatregelen ten aanzien van Rusland

Op 31 juli 2014 nam de Raad van de Europese Unie (nieuwe) beperkende maatregelen ten aanzien van Rusland aan. Deze zitten vervat in enerzijds het Besluit 2014/512/GBVB Van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren en anderzijds Verordening (EU) Nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren.

Naast financiële sancties en maatregelen tegen specifieke personen en entiteiten bevatten het besluit en de verordening drie groepen van maatregelen tegen goederen.

Ten eerste stelt de Raad een verbod in op zowel de verkoop, levering, overbrenging en uitvoer als op de invoer, de aankoop en het vervoer van wapens en militair materiaal en op daaraan gerelateerde activiteiten. Dit verbod geldt weliswaar niet voor transacties die de uitvoering vormen van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of overeenkomsten en voor de levering van reserveonderdelen en de verstrekking van diensten voor de instandhouding en veiligheid van binnen de Unie bestaande capaciteiten.

Ten tweede stelt de Raad een verbod in op de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van de producten voor tweeërlei gebruik die voorkomen op de lijst in bijlage I bij de Dual use verordening  nr. 428/2009 voor militair gebruik in Rusland of voor enige militaire eindgebruiker in Rusland en op daaraan gerelateerde activiteiten. Dit verbod geldt eveneens niet voor transacties die de uitvoering vormen van vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of overeenkomsten.

De Raad verplicht lidstaten wel algemeen om verzoeken om vergunningen in overeenstemming met de Dual use verordening  nr. 428/2009 voor Rusland te weigeren als zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de eindgebruiker een militaire eindgebruiker zou kunnen zijn of dat de goederen voor militair eindgebruik bestemd zouden kunnen zijn. De vergunning kan toch toestaan worden als de uitvoer betrekking heeft op vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of overeenkomsten. 

Ten derde stelt de Raad een vergunningsplicht in voor de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van bepaalde technologieën die kunnen worden gebruikt voor de diepzee-exploratie en -productie van olie, de exploratie en de productie van olie in het Arctisch gebied of schalieolieprojecten in Rusland. Een lijst van de geviseerde technologieën is opgenomen als bijlage II bij de voormelde verordening. De vergunning moet geweigerd worden als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de technologieën geschiedt ten behoeve van projecten betreffende exploratie en productie van olie in diepe wateren, de exploratie en productie van olie in Arctische wateren, of schalieolieprojecten in Rusland. Ook hier echter kunnen lidstaten de vergunning toch toestaan als de uitvoer betrekking heeft op vóór 1 augustus 2014 gesloten contracten of overeenkomsten. 

Het wapenembargo heeft ten slotte ook gevolgen voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de Dual use verordening  nr. 428/2009 voorkomen. Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Dual use verordening is er voor de uitvoer van dergelijk producten naar Rusland nu telkens een vergunning vereist als deze geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik, i.e. voor een van de volgende activiteiten:

 1. de verwerking in defensiegerelateerde producten;
 2. het gebruik van productie-, test- of onderzoeksapparatuur en onderdelen daarvan, voor de ontwikkeling, de productie of het onderhoud van defensiegerelateerde producten; of
 3. het gebruik van onafgewerkte producten in een fabriek voor de fabricage van defensiegerelateerde producten.

Hier vindt u de tekst van het besluit en de verordening, zowel in het Nederlands als in het Engels:

 

 • Tijdelijke invoer van wapens i.k.v. herdenking Eerste Wereldoorlog

Voor de tijdelijke invoer van vuurwapens in het kader van optochten en renconstructies ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog hebben de verschillende gewesten een vereenvoudigde procedure afgesproken. Voor het Vlaamse Gewest houdt deze procedure in dat de organisator van het herdenkingsevenement optreedt als contactpunt voor de dienst Controle Strategische Goederen. Hij zal bij de dienst een vergunningsaanvraag indienen in vertegenwoordiging van alle buitenlandse verenigingen en hun aangeslotenen die aan zijn evenement deelnemen en die met het oog daarop wapens naar België wensen over te brengen. De betreffende verenigingen moeten in dat opzicht een aantal documenten aan de organisator bezorgen, waaronder hun wapeninventaris, geparafeerd door hun lokale politie.

Meer toelichting en de nodige documenten vindt u onder “Herdenking Eerste Wereldoorlog”.

 

 • Tijdelijke schorsing van de beperkende maatregelen tegen Iran (vanaf 21/01/2014)

Als onderdeel van het gezamenlijk actieplan tussen Iran en de EU+3 (USA, Rusland en China), schorst de Europese Raad bepaalde beperkende maatregelen van de EU tegen Iran voor een periode van zes maanden. Deze tijdelijke versoepeling kadert binnen de onderhandelingen om te komen tot de algemene aanpak aangaande het Iraanse nucleaire programma.

Er is evenwel geen enkele versoepeling doorgevoerd voor wat betreft de uitvoer van goederen naar Iran, behalve voor wat hieronder beschreven is.

De opschorting van de sancties gelden slechts voor een aantal sectoren; afsluiten van verzekeringen en transportdiensten met betrekking tot ruwe olie; verlichting op de invoer en transport van petrochemische producten; de handel in goud en edelmetalen met de Iraanse overheid en de Centrale bank van Iran; en de verlichting van de restricties op financiële transacties van en naar Iran.

De rest van de EU-sancties tegen Iran blijven van kracht. Verordening 267/2012 moet verder toegepast worden.

Voor meer informatie over:
- de versoepeling:  verordening 2014/42/EU
de geconsolideerde versie van verordening 267/2012 (versie 8 juni 2013

 

 • Nieuwe Verordening met beperkende maatregelen t.a.v. Iran

Op 23 maart 2012 nam de Raad van de Europese Unie een nieuwe verordening aan met beperkende maatregelen ten aanzien van Iran: verordening (EU) Nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van verordening (EU) Nr. 961/2010. Deze nieuwe sancties zijn van toepassing vanaf 24 maart 2012.

Klik hier voor de nieuwe verordening 267-2012 pdf

Deze verordening handhaaft de reeds van kracht zijnde beperkende maatregelen uit verordening (EU) nr. 961/2010 (verbod op uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik en van essentiële uitrusting of technologie voor de aardolie- en gasindustrie en financiële sancties) en voegt daar bijkomende beperkingen aan toe wat betreft invoer van olie-, petroleum- en petrochemische producten en uitvoer van sleuteluitrusting en -technologie voor de petrochemische industrie. Er wordt tevens een verbod ingesteld op de aan- en verkoop van goud, edele metalen en diamanten, en het leveren van bankbiljetten en munten in de Iranese munteenheid aan de Centrale Bank van Iran. 

 

Deel met anderen