Oproep inzendingen Toneelschrijfprijs 2017 - Nederlandse Taalunie

donderdag, 1 juni, 2017 - 12:07
2017 toneelschrijfprijs

De Taalunie Toneelschrijfprijs bekroont de schrijver van een oorspronkelijk Nederlandstalig toneelstuk dat in het voorafgaande seizoen voor het eerst is opgevoerd. Met de Taalunie Toneelschrijfprijs wil de Taalunie de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk stimuleren. De prijsuitreiking vindt afwisselend in Vlaanderen en Nederland plaats. De prijs bedraagt € 10.000.

Reglement Taalunie Toneelschrijfprijs

Doelstelling - De Taalunie Toneelschrijfprijs heeft als doel de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk te stimuleren. De prijs bedraagt 10.000 euro en wordt uitgereikt aan de auteur van een oorspronkelijk Nederlandstalig toneelwerk. Kinder- en jeugdtheater zijn nadrukkelijk inbegrepen. De prijs geeft een auteur de kans zijn of haar schrijverschap verder te ontwikkelen.
 
Voorwaarden voor inzending - Uitsluitend teksten die in de periode tussen 1 juli 2016 en 1 juli 2017 voor het eerst zijn opgevoerd, komen voor deelname in aanmerking. Readings zijn uitgesloten van deelname. De op de toneeltekst gebaseerde voorstelling dient minimaal 5 keer in het openbaar gespeeld te zijn door een professioneel gezelschap cq producent. Bij de inzending stuurt u een zo volledig mogelijke speellijst mee. Uitgesloten zijn vertalingen, adaptaties, teksten voor cabaret en musical, muziek- en poppentheater, en libretti. In twijfelgevallen beslist de jury. De tekst stuurt u in tweevoud naar het Nederlands Letterenfonds vergezeld van een ingevuld antwoordformulier. Hier  vindt u dit formulier en het adres van het Nederlands Letterenfonds.
 
Werkwijze - Uitgangspunt bij de samenstelling van de jury is dat de leden zelf in de theaterpraktijk werkzaam zijn. Na sluiting van de inzenddatum bekijkt de secretaris of er tussen de inzenders geen schrijvers zijn die een bloedband of andere nauwe relatie hebben met een van de juryleden. Mocht dat wel zo zijn, dan worden in samenspraak met de Taalunie maatregelen genomen  om belangenverstrengeling zoveel als mogelijk te voorkomen. De jury komt minstens twee keer bijeen om te spreken over de ingezonden teksten. Na lezing en beoordeling van de ingezonden teksten besluit de jury in haar laatste bijeenkomst welke drie auteurs genomineerd worden voor de prijs.
 
De betreffende auteurs worden zo spoedig mogelijk van deze nominatie op de hoogte gebracht. Indien auteurs van ingezonden teksten niets van de jury vernemen, betekent dit zodoende dat ze niet genomineerd zijn. De uiteindelijke laureaat wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Over de keuze van de jury is geen correspondentie mogelijk. De jury motiveert haar keuze in een juryrapport, dat voorgelezen wordt tijdens de uitreiking en dat direct na de prijsuitreiking op de website van de Taalunie wordt geplaatst.
 
Uitreiking - De prijsuitreiking vindt afwisselend plaats in Nederland en Vlaanderen. De prijs zal naar verwachting begin / medio september 2017 worden uitgereikt; details betreffende de uitreiking zullen later worden gecommuniceerd.
 
Contactinformatie:
Coördinatie Nederlands Letterenfonds
t.a.v. Taalunie Toneelschrijfprijs 2017 / Steven Peters
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam
petersz@xs4all.nl - telefoon +31.6.30.71.13.00
Terug naar nieuwsoverzicht