Vlaams-Nederlands voorakkoord inzake “Kabels van Borssele”

dinsdag, 23 mei, 2017 - 16:36
kabels

In februari 2017 bereikten de Vlaamse Overheid en het Antwerps Havenbedrijf, een voorakkoord met het Rijk en met netbeheerder TenneT over de aanleg van de "Kabels van Borssele" in de Westerschelde.

 

“Kabels van Borssele”

Nederland wil vijf windparken op zee bouwen, die samen 3500 megawatt aan energie moeten leveren. De energie die op zee opgewekt wordt, moet aan land gebracht worden. De kabels van Borssele zijn een aantal zware stroomkabels waarmee de nieuw te bouwen windmolenparken voor de kust van Walcheren moeten aangesloten worden op het Nederlandse hoogspanningsnet. De kabels worden gebundeld onder de zeebodem aangelegd en gaan via de Westerschelde naar het hoogspanningsstation bij Borssele.

De kabels komen in de verdiepte vaargeul van de Westerschelde op -25 meter LAT te liggen. Dat is 25 meter onder het gemiddelde waterpeil. De kabels hebben minimaal 3 meter gronddekking. Op circa 5 % van de rede wordt LAT -25 meter niet vanzelfsprekend gehaald door de bodemgesteldheid. Op de meeste plaatsen wordt de kabel op de rede van Vlissingen 6 meter ingegraven. Het minimaal interventiepeil is 4 meter. De Rijkswaterstaat ziet er op toe dat de dekking van 3 meter strikt wordt gehandhaafd. De diverse interventiemomenten - van status geel over oranje tot rood - zijn duidelijk omschreven.

 

Groen licht voor aansluiting van het windpark in Borssele - Dispuut vermeden

Voor het overgrote deel komen de kabels naast de vaargeul in de Westerschelde te liggen. Maar een aantal keer zullen ze de vaargeul doorkruisen. Het Havenbedrijf Antwerpen wou om veiligheidsredenen niet dat de stroomkabel door de Westerschelde zou lopen. Bovendien stelde het Havenbedrijf Antwerpen dat het voorgestelde tracé 'onverenigbaar is met de Scheldeverdragen die in 2005 tussen Vlaanderen en Nederland werden afgesloten'.

In augustus 2017 vocht het havenbedrijf de vergunningen voor de aanleg van de kabels afgegeven door de Nederlandse Rijksoverheid aan bij de Nederlandse Raad van State.

Nederland had oor voor de Vlaamse vragen, gericht op maximale zekerheid voor een vlotte en ongehinderde scheepvaart en minimale risico's bij het baggeren en in noodsituaties. Er zal voorzien worden in een “signaleringspunt". Vanaf een welbepaalde gewijzigde diepteligging van de kabels ter hoogte van de rede van Vlissingen gaan er "alarmfases" in die corresponderen met een meer nauwgezette monitoring van de kabels dan wel met verplichte interventies door TenneT om de kabels voldoende te beschermen tegen noodankering of tijdens de onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Vlaanderen kwam op zijn beurt tegemoet aan diverse vragen van Nederlandse kant.

De bereikte overeenkomst biedt het Havenbedrijf Antwerpen voldoende zekerheid om een beroep bij de Raad van State in Den Haag te laten vallen. Met dit akkoord ontmijnen Vlaanderen en Nederland een potentieel explosief dossier.

Terug naar nieuwsoverzicht