Draagvlakversterking

Een van de doelstellingen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking is het draa​gvlak voor internationale samenwerking versterken.

Wat is draagvlakversterking?

Draagvlakversterking is een term die de laatste jaren meer en meer gebruikt wordt in de sector van ontwikkelingssamenwerking. Terwijl er traditioneel gesproken werd van de Zuidwerking en de Noordwerking van een organisatie, wordt nu vaak het concept van draagvlakversterking gebruikt voor sensibilisatieacties en bewustwordingscampagnes rond internationale samenwerking in het Noorden. Draagvlakversterking houdt zowel draagvlakverbreding als draagvlakverdieping in. Bij draagvlakverbreding ligt de nadruk op het bereiken van mensen die nog geen deel uitmaken van het draagvlak. De verdieping richt zich vooral op het beïnvloeden van elementen van het draagvlak zoals kennis, houding en gedrag.

De rol en het nut van een draagvlak en draagvlakversterking

In de context van de huidige globalisering is een maatschappelijk draagvlak voor internationale samenwerking onmisbaar. Werken aan het verminderen van de kloof tussen Noord en Zuid kan niet zonder de steun van de bevolking in het Noorden. Ook in het dagelijkse leven van de burger is een positieve houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking een belangrijk fundament voor een vreedzame en solidaire maatschappij. Door het draagvlak te ondersteunen wordt er gewerkt aan een sterkere verantwoordelijkheidszin bij de Vlaamse individuele burger aangaande mondiale vraagstukken en armoedebestrijding.

Draagvlakversterking is geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen tot de realisatie van structurele veranderingen binnen en tussen landen met als doel om wereldwijd de armoede en ongelijkheid te verminderen.

Er zijn twee manieren om aan internationale samenwerking te doen. Enerzijds door in te zetten op veranderingen in het Zuiden, anderzijds door zaken te veranderen in het Noorden. De veranderingen “hier” en “daar” zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Dit betekent dat de veranderingen daar (o.a. directe armoedevermindering, maatschappijopbouw, infrastructuur, enz.) en de veranderingen hier (o.a. opheffen handelsbeperkingen, verbod van schadelijke export, milieumaatregelen, consumentengedrag, stimuleren van fair trade, enz.) niet los van elkaar gerealiseerd kunnen worden. Beide aanpakken zijn ontwikkelingsrelevant en moeten verder gestimuleerd worden.

Hoe doet Vlaanderen aan draagvlakversterking?

De Vlaamse Regering heeft vijf actiedomeinen uitgekozen om het draagvlak in Vlaanderen te versterken:

  1. Ontwikkelingseducatie
  2. 4de pijler
  3. Media
  4. Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
  5. VVOB
Deel met anderen