Juridisch kader

De internationale bevoegdheden van Vlaanderen zijn rechtstreeks gestoeld op artikel 167, §1, van de Belgische Grondwet. Dit artikel bepaalt dat de Koning (met andere woorden de federale overheid) weliswaar de leiding heeft van de buitenlandse betrekkingen, maar dat zij daarbij geen afbreuk kan doen aan de bevoegdheid van de Belgische deelstaten (gemeenschappen en de gewesten) om de internationale samenwerking te regelen, met inbegrip van het sluiten van verdragen, voor de aangelegenheden waarvoor zij door of krachtens de Grondwet bevoegd zijn.

Door dit zgn. “in foro interno, in foro externo”-principe ontwikkelt Vlaanderen een buitenlands beleid in materies als onderwijs, milieu, infrastructuur, cultuur en welzijn. Om de coördinerende rol van de federale overheid en de autonomie van de deelstaten met elkaar te verzoenen, werden een aantal samenwerkingsakkoorden gesloten tussen deze overheden. Via onderstaande links vindt u de authentieke tekst van deze akkoorden in het Nederlands en Frans, en meestal ook in het Duits, telkens met een Engelse vertaling.

 

Deel met anderen