Klimaatfinanciering

De Vlaamse overheid draagt bij tot de internationale klimaatfinanciering. U vindt hier een omschrijving van deze financiering en de wijze waarop de Vlaamse overheid deze financiering in kaart brengt. Tenslotte vindt u een weblink naar de onderliggende data. Zo kunt u details terugvinden over de doelstellingen en de financiering van projecten die bijdragen tot internationale klimaatfinanciering.

1. Wat is internationale klimaatfinanciering?

2. Internationale klimaatfinanciering: niet te verwarren met emissierechtenhandel

3. Methodologie: hoe meet Vlaanderen zijn bijdrage aan internationale klimaatfinanciering?

4. Gedetailleerde gegevens over de Vlaamse internationale klimaatfinanciering

 

1. Wat is internationale klimaatfinanciering?

Klimaatfinanciering heeft tot doel om ontwikkelingslanden te steunen bij de door mens veroorzaakte klimaatuitdagingen. De financiering kan steun voor adaptatie, mitigatie of een combinatie van beide doelen omvatten. Hieronder bieden we duiding bij deze globale categorieën van klimaatfinanciering.

Adaptatie
Klimaatfinanciering voor adaptatie heeft tot doel om de negatieve impact van klimaatverandering op de leefomstandigheden in ontwikkelingslanden te beperken. Een heel concreet voorbeeld van adaptatie is bijvoorbeeld het bouwen van dijken aan de kust. Adaptatiemaatregelen versterken de weerbaarheid van ontwikkelingslanden ten aanzien van klimaat. Zo zijn heel wat Afrikaanse landen nog erg afhankelijk van de opbrengsten van kleinschalige landbouw – een economische activiteit die erg kwetsbaar is voor klimaatverandering, landbodemerosie en natuurrampen. Investeringen in droogteresistente gewassen, betere irrigatietechnieken, aangepaste teelttechnieken, integraal waterbeheer, etc helpen boeren om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Adaptatie gebeurt niet alleen in de landbouwsector en heeft niet noodzakelijk een economische inslag. Het kan gaan om aanpassingen in verschillende sectoren.

Mitigatie
Mitigatiemaatregelen zijn gericht op het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Klimaatfinanciering voor mitigatiemaatregelen kan bijvoorbeeld gericht zijn op groene energie, energie-efficiëntie, oogsten en opslag van koolstof,… We kunnen niet om de vaststelling heen dat het aandeel van ontwikkelingslanden in de mondiale uitstoot toeneemt, naargelang deze landen sterke economische groeicijfers optekenen. Indien ontwikkelings¬landen op dezelfde wijze een industrialiseringsfase zouden doormaken als Westerse landen tijdens de 19e eeuw, dan stevent ons klimaat af op een enorme opwarming. Omdat ontwikkelingslanden over minder technische en financiële middelen beschikken om hun groeiende economieën af te stemmen op koolstofluwe groei, vragen zij klimaatfinanciering.

Combinatie van mitigatie en adaptatie
Klimaatfinanciering kan ook inspelen op beide doelstellingen (voorkomen van en aanpassen aan klimaatverandering). Denk bijvoorbeeld aan multilaterale bijdragen aan het Green Climate Fund, het fonds van de Verenigde Naties dat zowel investeert in adaptatie als in mitigatie. Een ander voorbeeld is het investeren in boslandbouw: dit laat ontwikkelingslanden toe klimaatbestendige  economische activiteiten te ontwikkelen, werpt een dam op tegen verdere verwoestijning van het land en draagt bij tot een daling van de uitstoot van broeikasgassen.

 

2. Internationale klimaatfinanciering: niet te verwarren met emissierechtenhandel

Klimaatfinanciering is niet hetzelfde als emissierechtenhandel. Het internationaal klimaatbeleid voorziet dat wanneer industrielanden de uitstoot in ontwikkelingslanden terugdringen, ze die uitstootreductie mogen verrekenen bij het behalen van hun uitstootnorm. Overheden kunnen emissierechten aankopen om hun interne klimaatnormen te realiseren. Emissierechten zijn op die manier één van vele instrumenten van het binnenlands klimaatbeleid.

Bij klimaatfinanciering daarentegen gaat het om een bijkomend engagement om ontwikkelingslanden financieel bij te staan, echter zonder dat de financier daarvoor emissierechten opstrijkt. Het engagement kadert in het internationaal milieu- en ontwikkelingsbeleid van traditionele industrielanden. De beoogde effecten zijn:
1/ een verminderde mondiale uitstoot van broeikasgassen
2/ een grotere betrokkenheid van ontwikkelingslanden in het internationaal klimaatbeleid
3/ het versterken van de ontwikkelingskansen in het Zuiden, in de context van klimaatverandering

 

3. Methodologie: hoe meet Vlaanderen zijn bijdrage aan internationale klimaatfinanciering?

Binnen België is de grondslag voor het engagement op vlak van klimaatfinanciering het intern-Belgisch klimaatakkoord van december 2015 (over de uitvoeringsperiode 2013-2020). Hierin verbindt Vlaanderen zich om vanaf 2016 jaarlijks 14,5 miljoen euro te investeren in klimaatfinanciering.

Onder impuls van internationale engagementen uit de VN-klimaattoppen maken lidstaten meer middelen vrij voor klimaatfinanciering. Op dit moment zijn er echter geen internationaal geüniformeerde methodologische voorschriften voor het opmeten van klimaatfinanciering. Het is de verantwoordelijkheid van iedere individuele lidstaat om toe te kijken op een relevantie van elke bijdrage voor klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Vlaanderen sluit zich aan bij de benadering van vele andere Europese donoren. Volgens die methode screent de donor elk project zorgvuldig op relevantie voor klimaatadaptatie en –mitigatie. Op basis van die inschatting quoteert Vlaanderen haar steun volgens drie scores voor klimaatfinanciering. Elke score bepaalt ook het hulpvolume dat relevant is voor de rapportering over klimaatfinanciering.

 


4. Gedetailleerde gegevens over de Vlaamse internationale klimaatfinanciering

De Vlaamse bijdragen voor klimaatfinanciering zijn voornamelijk afkomstig van de beleidsdomeinen Internationaal Vlaanderen (IV), Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en Economie, Wetenschappen en Innovatie (EWI).

Climate Finance: contribution Government of Flanders  Een gedetailleerde lijst van de inspanningen van de Vlaamse overheid voor internationale klimaatfinanciering sinds 2013. Het tweede werkblad bevat data-analyses, die de klimaatfinanciering indelen volgens type (mitigatie, adaptatie, transversaal), thematisch gebied (water, land, landbouw,…) en kanaal (bilateraal, multilateraal, bi-multi).

EC Europa  Portaal van de Europese Commissie aangaande klimaatfinanciering

UNFCCC   Portaal van het Kaderverdrag voor Klimaatverandering (UNFCCC) aangaande klimaatfinanciering

Deel met anderen