Multilaterale vertegenwoordiging in Parijs

OESO

Brochure Vlaanderen en OESOVlaanderen onderhoudt al gedurende vele jaren een unieke band met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Gezien de autonomie van Vlaanderen op vele actieterreinen van de OESO, is het logisch dat dit voor onze regio een prioritaire internationale organisatie is.

De OESO is in de eerste plaats een denktank die zich richt op beleidsadvies voor de lidstaten. Hiertoe onderneemt de organisatie doorlichtingen van het beleid van de lidstaten. Het bekendst zijn de Economic Outlook en de Economic Survey.

De OESO werkt in meer dan 200 werkgroepen en op verschillende domeinen samen met afgevaardigden van overheden. Vlaanderen heel sterk vertegenwoordigd in de werkgroepen over onderwijs, landbouw, milieu en duurzame ontwikkeling, werkgelegenheid, technologie en innovatie en overheidsmanagement.

Daarnaast ondersteunt Vlaanderen veel van die werkgroepen en programma’s financieel en is Vlaanderen een heel belangrijke donor voor het Investment Compact Program voor Zuidoost Europa.

UNESCO

Brochure Vlaanderen en UNESCODe UNESCO, houdt zich bezig met Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie. Gezien de autonomie die Vlaanderen geniet op deze gebieden, is het logisch dat UNESCO voor onze regio één van de prioritaire internationale organisaties is. In 1998 sloot Vlaanderen dan ook een samenwerkingsakkoord af met deze VN-organisatie.
Die samenwerkingsovereenkomst beoogt een hecht partnerschap tussen de twee partijen. Zo kan de UNESCO rekenen op Vlaamse ex¬pertise, financiële middelen, netwerken en ideeën, en kan de Vlaamse overheid van haar kant een beroep doen op het advies en de kennis van de UNESCO.

Raad van Europa

De Raad van Europa is is geen EU-instelling, maar een intergouvernementele organisatie die vooral tot doel heeft in Europa de mensenrechten te beschermen, de culturele verscheidenheid te bevorderen en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden. Binnen deze organisatie werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgesteld.

 

Links: