Verplichtingen en aanvraagprocedures

De dienst Controle Strategische Goederen (dCSG) levert vergunningen en daarmee samenhangende documenten af voor de “in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie, en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie evenals van producten en technologieën voor tweeërlei gebruik”. Overkoepelend worden deze goederen “strategische goederen” genoemd.
De vergunningsverplichtingen, vergunningstypes, aanvraagprocedures en de noodzaak van samenhangende documenten verschillen naargelang de verschillende groepen van “strategische goederen”. Aan de hand van die verschillende groepen van “strategische goederen” wordt u hieronder geleid naar de informatie en documenten die u nodig hebt om een vergunning of een samenhangend document aan te vragen.

Toepassingsgebied controle

Kies de optie ‘Toepassingsgebied controle’ als u meer wilt weten over de beperkingen aan de controlebevoegdheid van de dienst Controle Strategische Goederen.

Dual-use producten (producten voor tweeërlei gebruik)

‘Dual-use producten’ verwijst naar goederen en technologie die vallen onder het toepassingsgebied van de Europese Verordening (EG) 428/2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.

Deze producten hebben zowel militaire als civiele toepassingen en worden onder vergunning geplaatst omwille van hun mogelijk gebruik bij het vervaardigen van chemische, biologische of nucleaire wapens.

In het kader van de handelsbeperkende maatregelen die door de EU worden uitgevaardigd, kan de export van goederen die niet voorkomen op bijlage 1 van de Verordening 428/2009 toch vergunningsplichtig of zelfs helemaal verboden worden naar bepaalde geviseerde landen.

In het licht van risicocontrole kan de Belgische douane ten slotte een uitvoer tegenhouden die niet onder vergunning staat. De douane vraagt een bewijs dat de betreffende goederen inderdaad niet vergunningsplichtig zijn of niet verboden zijn naar een bepaald land. In dit geval kan  de dienst Controle Strategische Goederen een vrijgavebrief afleveren.

Civiele vuurwapens, onderdelen en munitie

Kies de optie ‘Civiele vuurwapens, onderdelen en munitie’ als u een civiel vuurwapen, onderdelen daarvan, of munitie daarvoor wil in-, uit - of doorvoeren of overbrengen.

Dit geldt zowel voor tijdelijke als definitieve transacties met betrekking tot historische wapens, jacht- en sportwapens en elk ander civiel vuurwapen.

Defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal

De optie ‘defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal’ verwijst naar drie types van goederen waarvoor vergunningen op een gelijkaardige manier moeten aangevraagd worden.

  • Defensiegerelateerde producten zijn de goederen die opgelijst staan in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen.
  • Ander voor militair gebruik dienstig materiaal zijn andere goederen die alleen of in combinatie met elkaar of andere goederen, substanties of organismen ernstige schade kunnen toebrengen aan personen of goederen en die als middel tot geweldpleging ingezet kunnen worden in een gewapend conflict of een soortgelijke situatie van geweld (de zgn. catch-all clausule).
  • Ordehandhavingsmateriaal zijn goederen die speciaal ontworpen of aangepast zijn voor ordehandhaving of oproerbeheersing die opgelijst staan in een lijst die vastgesteld bij het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012.

Wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn

Bepaalde goederen binnen bovenstaande  types mogen in principe niet in-, uit-, doorgevoerd of overgebracht worden. Dit is het gevolg van zowel internationale regelgeving als van nationale regelgeving. Deze goederen staan opgelijst in een lijst die vastgesteld werd bij het Wapenhandelbesluit van 20 juli 2012. In sommige gevallen voorziet de toepasselijke regelgeving dat de betreffende goederen toch voor bepaalde doeleinden kunnen worden gebruikt, overgedragen of in bezit gehouden. Als u voor zo’n geval “verboden wapens” wil in-, uit-, doorvoeren of overbrengen, kiest u deze optie.

Deel met anderen