Vlaanderen en EU-recht

In België zijn naast de federale staat ook de gewesten en gemeenschappen verantwoordelijk voor de ratificatie van Europese verdragen en een correcte en tijdige omzetting van Europese richtlijnen, die op Vlaamse bevoegdheden betrekking hebben.

Verdrag van Lissabon

Het Verdrag van Lissabon is het meest recente EU-verdrag en is het resultaat van verschillende jaren van besprekingen over een nieuwe institutionele structuur voor de Europese Unie. Het Vlaams Parlement heeft het Verdrag van Lissabon goedgekeurd op 10 juli 2008 en de Vlaamse Regering heeft het instemmingsdecreet bekrachtigd en afgekondigd op 10 oktober 2008. Nadien werden kleine wijzigingen aangebracht via een besluit van de Europese Raad en protocollen, die eveneens door het Vlaams Parlement moeten worden goedgekeurd.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon heeft het Vlaams Parlement een grotere zeg in het Europese besluitvormingsproces. Het verdrag voorziet immers in meer inspraak in de controle op het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel door de nationale (en voor België ook de ‘regionale’) parlementen. Hiertoe zal in België een interparlementair samenwerkingsakkoord gesloten worden.

Omzetting van richtlijnen

Vlaanderen moet de Europese richtlijnen die op zijn bevoegdheden betrekking hebben omzetten in de Vlaamse rechtsorde (via een omzettingsdecreet of -besluit). Een aanzienlijk deel van de richtlijnen die Vlaanderen moet omzetten, heeft betrekking op milieuaangelegenheden.

Het Departement internationaal Vlaanderen (DiV) coördineert de omzetting van Europese richtlijnen op Vlaams niveau en houdt daarvoor overzichten bij van de richtlijnen die een omzetting in de Vlaamse rechtsorde vereisen en van mogelijke inbreukprocedures. Deze overzichten worden actueel gehouden met de medewerking van de contactpersonen EU-regelgeving van de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en verschijnt maandelijks in een rapportering aan de Vlaamse Regering.

Inbreukprocedures

Wanneer een lidstaat het EU-recht niet naleeft, kan de Europese Commissie een inbreukprocedure instellen tegen die lidstaat. Er is een schending van het Europees recht als richtlijnen niet, laattijdig of foutief zijn omgezet of wanneer andere bronnen van Europees recht (zoals verdragen, verordeningen en besluiten) niet correct worden toegepast.

Schendingen van het Europees recht door de Vlaamse overheid kunnen leiden tot een veroordeling van België door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Wanneer een ‘Vlaams’ inbreukdossier tot een veroordeling van België leidt door het Hof van Justitie, kan de federale overheid de kosten van een eventuele boete of dwangsom verhalen op Vlaanderen op basis van een interne Belgische regeling.

Links: 
Deel met anderen