Vrijhandel en handelsbelemmeringen

Meer dan ooit leeft het debat over vrijhandelsonderhandelingen. Het Departement internationaal Vlaanderen komt tegemoet aan de stijgende vraag naar duiding en transparantie bij de verschillende vrijhandelsakkoorden en -onderhandelingen.

1. Vrijhandel: Wat is vrijhandel? Wat is de Europese procedure? Welke rol speelt Vlaanderen en het Departement hier binnen?

2. Handelsbelemmeringen: Het Meldpunt Handelsbelemmeringen en wat kunnen wij doen om deze weg te werken?

3. Informatiesessies en –acties

Voor bijkomende vragen of opmerkingen, contacteer de cel Internationaal Ondernemen.

 

1. Vrijhandel

Sinds het Verdrag van Lissabon is handel een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Dit betekent dat de Europese Commissie vrijhandelsakkoorden onderhandelt voor alle 28 Europese Lidstaten. De Europese Commissie kan onderhandelingen voorstellen, maar kan deze pas echt opstarten eens het een mandaat heeft gekregen van de Raad van de Europese Unie. Ook het Europees Parlement speelt een steeds actievere rol inzake vrijhandel. Het neemt resoluties aan en heeft ook haar goedkeuring te geven eens het akkoord ter ratificatie wordt voorgelegd.

Binnen de Raad van de Europese Unie wordt een gecoördineerd Belgisch standpunt verkondigd. Dit standpunt komt tot stand via de consultatie van de Gewesten en Gemeenschappen via de DGE-vergaderingen van de FOD Buitenlandse Zaken. De Bijzondere Wet op de Hervorming van de Instellingen van 8 augustus 1980 stelt dat de multilaterale handel tot de bevoegdheid hoort van de federale overheid. Dit betekent dat alle andere handelsbevoegdheid (de pluri- en bilaterale) tot de bevoegdheid van de Gewesten behoort. In de praktijk kan België dus geen standpunt innemen dat niet gedragen wordt door de Gewesten. Het is in dit kader dat Vlaanderen haar mengt in de debatten over vrijhandel en ook effectief weegt op deze onderhandelingen en op de uitkomst ervan. Zowel binnen het Belgische kader alsook in de directe contacten met de Europese en internationale partners draagt Vlaanderen haar offensieve belangen uit en beschermt het haar defensieve belangen.

Cel internationaal ondernemen neemt het Secretariaat waar van de Werkgroep EU Handel dat voorgezeten wordt door het kabinet van de minister-president. Binnen deze Vlaamse Werkgroep, die alle kabinetten, departementen en gemeenschappen van de Vlaamse overheid verenigt, worden de onderhandelingen opgevolgd en politieke standpunten ingenomen. Het Departement internationaal Vlaanderen neemt dan volgens de verkregen mandaten deel aan de Belgische coördinaties en weegt door in het Belgisch standpunt ter zake. Ook via de directe en indirecte contacten en via de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie worden deze standpunten verder kenbaar gemaakt en afgedwongen.

Vele onderhandelingen lopen en verschillende nieuwe onderhandelingen staan op de agenda. Hieronder volgt een niet exhaustieve lijst van onderhandelingen:

  1. Multilateraal (d.i. in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie met alle leden van de WTO): de Doha Development Agenda (DDA); lopende sinds 2001.
  2. Plurilateraal (d.i. in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie met een substantieel aantal WTO-leden): de Environmental Goods Agreement (EGA), Trade in Services Agreement (TiSA).
  3. Bilateraal:
  • Afgerond, maar nog niet of bijna in werking: EU-Singapore, EU-Vietnam, Comprehensive Economic & Trade Agreement (CETA) met Canada, EU-Peru-Colombia-Ecuador, EPA’s met de EAC, SADC en ECOWAS, …
  • In onderhandeling: Investeringsakkoord met China, Investeringsbeschermingsakkoord met Myanmar, het Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership met de Verenigde Staten, EU-Japan, EU-Mercosur, EU-India, …
  • Verwacht te starten voor het einde van de legislatuur 2014-2019: EU-Mexico, EU-Chili, EU-Australië, EU-Nieuw-Zeeland, EU-Filippijnen, EU-Indonesië, …

 

2. Handelsbelemmeringen

In 2006 werd het Meldpunt Handelsbelemmeringen opgericht. Dit was het startpunt voor de stroomlijning en structurering van het wegwerken van handelsbelemmeringen die Vlaamse ondernemingen op extra-communautaire markten ondervinden. Flanders Investment & Trade (FIT) is het aanspreekpunt voor de bedrijven. Het is op hun website dat het Meldpunt terug te vinden is.

Het Meldpunt werkt op twee manieren. Wanneer er geen vrijhandelsonderhandelingen lopen, worden de klachten individueel behandeld en neemt, na verwerking bij FIT, het departement de taak op zich om via haar kanalen een politieke oplossing te vinden voor het gestelde probleem. Wanneer er echter vrijhandelsonderhandelingen lopen, laat het Meldpunt toe om een goede visie te hebben op welke problemen bedrijven ondervinden. Het Departement gebruikt die onderhandelingen dan als uitgelezen moment om een oplossing te vinden in het kader van die onderhandelingen.

Bent u een Vlaamse onderneming die geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering? Meld het dan via Het Meldpunt Handelsbelemmeringen

 

3. Informatiesessies en -acties

Roadshows Flanders Investment & Trade: lees meer

Informatievergadering Vrijhandelakkoord EU-VS - 16 maart 2016 - Departement internationaal Vlaanderen en vleva.  lees meer

Informatievergadering Vrijhandelsakkoord EU-Canada - 28 september 2016 -  Departement internationaal Vlaanderen en vleva. lees meer

Deel met anderen