crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  EPB-aangifte bij nieuwbouw en renovatie

  De EPB-aangifte is een conformiteitsdossier dat bij de overheid wordt ingediend wordt voor een bouwproject waarvoor EPB-eisen gelden. In de aangifte beschrijft de verslaggever van het bouwproject alle maatregelen die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven, en hij beschrijft of de woning al dan niet conform die eisen gebouwd of verbouwd werd.

  Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject bent u immers verplicht om een verslaggever aan te stellen die erop toeziet dat de energieprestatieregelgeving gevolgd wordt.

  De EPB-aangifte wordt daarom ingediend als bewijs dat u alle voorschriften gevolgd hebt.

  Procedure

  • De verslaggever maakt de EPB-aangifte op na afloop van het bouwproces of nadat het gebouw in gebruik is genomen (de eerste van deze twee data is bepalend). Hij maakt de EPB-aangifte op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen... Voor de berekeningen gebruikt hij het softwarepakket van de Vlaamse overheid.
  • In samenspraak met de bouwheer dient de verslaggever de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
  • De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte is sinds 28-3-2014
   • zes maanden na de eerste van de volgende twee datums:
    • datum van de ingebruikname van de woning (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
    • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
   • en in elk geval uiterlijk vijf jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
  • De verslaggever ontvangt vervolgens van het  VEA elektronisch een aantal documenten, die afgedrukt kunnen worden. Die documenten worden ondertekend door de aangifteplichtige en de verslaggever. Zij houden elk een ondertekende versie bij en stellen die op verzoek van het VEA ter beschikking.

  Als de EPB-aangifte niet tijdig ingediend wordt, stuurt het VEA eerst een aanmaningsbrief. In die aanmaningsbrief staat een termijn vermeld (6 weken) waarbinnen de aangifteplichtige zich nog in regel kan stellen zonder een boete te krijgen. Als er niet ingediend wordt binnen die termijn, volgt er een boete. De boete bestaat uit een vast bedrag (1000 euro), vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de grootte van het gebouw (1 euro per kubieke meter).
  Het betalen van de boete geeft u geen vrijstelling van EPB-aangifte. U bent nog altijd verplicht de EPB-aangifte in te dienen. Als u dat niet doet, zal de administratie verdere stappen nemen. Er zal uiteindelijk een dwangsom opgelegd worden. Die bedraagt 10 euro per dag dat de EPB-aangifte niet is ingediend.

  Wat als 5 jaar na de vergunning de werken nog niet gedaan zijn en het gebouw nog niet in gebruik is genomen?

  De werken zijn niet beëindigd binnen de 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning en het gebouw is nog niet in gebruik genomen. Hoe moet de EPB-aangifte opgemaakt worden?

  Er zijn twee mogelijke situaties:

  1. Er is een overtreding van de wetgeving ruimtelijke ordening.
   In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening staat dat gestarte werken binnen de 3 jaar wind- en waterdicht moeten zijn. Als dat niet het geval is, vervalt die vergunning en moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.
   In dat geval zijn de eisen en voorwaarden uit artikel 9.1.1 van het Energiebesluit van toepassing.
    
  2. Het bouwproject is binnen de 3 jaar na de start van de werken wel wind- en waterdicht, maar de verdere afwerking ontbreekt.

   De werken die de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw bepalen, moeten worden afgewerkt binnen de 5 jaar na de goedkeuringsdatum van uw stedenbouwkundige vergunning.

   Als de EPB-aangifte niet tijdig ingediend wordt, stuurt het VEA eerst een aanmaningsbrief. In die aanmaningsbrief staat een termijn vermeld (6 weken) waarbinnen de aangifteplichtige zich nog in regel kan stellen zonder een boete te krijgen. Als er niet ingediend wordt binnen die termijn, volgt er een boete. De boete bestaat uit een vast bedrag (1000 euro), vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de grootte van het gebouw (1 euro per kubieke meter).
   Het betalen van de boete geeft u geen vrijstelling van EPB-aangifte. U bent nog altijd verplicht de EPB-aangifte in te dienen. Als u dat niet doet, zal de administratie verdere stappen nemen. Er zal uiteindelijk een dwangsom opgelegd worden. Die bedraagt 10 euro per dag dat de EPB-aangifte niet is ingediend.

  Wat zijn de taken van de bouwheer (opdrachtgever) en de verslaggever?

  Wat is mijn taak als bouwheer / opdrachtgever / eigenaar?

  De bouwheer is de persoon die de opdracht geeft om een gebouw te (ver)bouwen. De bouwheer is meestal ook de eigenaar. Hij wordt ook de aangifteplichtige genoemd.

  Taken van de bouwheer:

  • U moet een verslaggever aanstellen.
   • In sommige gevallen is de verslaggever de betrokken architect, maar het kan ook een iemand anders zijn.
   • De verslaggever moet een diploma hebben van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, interieurarchitect (met diploma vanaf 2011) of bio-ingenieur.
    Sinds 2015 kunnen mensen met volgende diploma's ook verslaggever zijn:
    • graduaat bouw
    • bachelor bouw
    • bachelor elektromechanica, afstudeerrichting klimatisering
    • architect-assistent of bachelors in de toegepaste architectuur
    • interieurarchitect (zonder beperking in tijd).
  • Voor de start van de werken moet u erop toezien dat uw verslaggever de startverklaring indient bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
  • U geeft alle wijzigingen in materiaalkeuze en/of keuze van maatregelen en installaties door aan de verslaggever en de architect. Die wijzigingen kunnen namelijk een invloed hebben op de energieprestatie van het gebouw.
  • Bij de ingebruikname van het gebouw of na het beëindigen van de werken brengt u de verslaggever op de hoogte. In samenspraak met de verslaggever worden de nodige gegevens verzameld en verwerkt in de EPB-aangifte.
  • U moet er op toezien dat uw verslaggever de EPB-aangifte tijdig naar het Vlaams Energieagentschap (VEA) stuurt als bewijs dat de woning voldoet aan de EPB-eisen. De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte is sinds 28-3-2014
   • zes maanden na de eerste van de volgende twee datums:
    • datum van de ingebruikname van de woning (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
    • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
   • en in elk geval uiterlijk vijf jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
  • De aangifteplichtige vraagt de verslaggever om na het elektronisch indienen van de EPB-aangifte een papieren versie te bezorgen van de aangifte. Als het om een nieuwbouw gaat, is er samen met de aangifte ook een energieprestatiecertificaat ter beschikking. U houdt van elk document een ondertekend exemplaar.

  Wat doet de verslaggever?

  1. Vóór de start van de werkzaamheden.
   • Hij registreert zich bij de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energieagentschap (VEA).
   • Hij maakt een voorafberekening op basis van het ontwerp, lastenboek, offertes en gebruikt hierbij het software-pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de startverklaring.
   • De verslaggever dient de startverklaring elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).
   • Hij ontvangt een afdruk van de startverklaring en laat dat document ondertekenen door de bouwheer, de architect en de verslaggever zelf. Hij houdt het ondertekend document bij. 
  2. Tijdens de uitvoeringsfase.
   • De verslaggever houdt alle zaken die invloed kunnen hebben op de energieprestatie van de woning nauwkeurig bij.
   • Hij houdt ook rekening met eventuele wijzigingen in materiaalkeuze.
  3. Ten laatste 6 maanden na ingebruikname van de woning of binnen de 6 maanden na het beëindigen van de vergunningsplichtige of meldingsplichtige werken:
   • De verslaggever rapporteert waarheidsgetrouw aan VEA over de gebruikte materialen en de uitgevoerde maatregelen. Hij maakt een berekening op basis van de vaststellingen, lastenboek, facturen en gebruikt hierbij het software pakket van de Vlaamse overheid. Dit document is de EPB-aangifte.
   • De verslaggever dient de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap, als bewijs dat de woning voldoet aan de EPB-regelgeving.
   • De verslaggever en de bouwheer ondertekenen de EPB-aangifte.
   • De verslaggever geeft, in geval van nieuwbouw, aan de bouwheer ook het energieprestatiecertificaat van de woning af.

  Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

  Voor meer informatie over de energieprestatieregelgeving kunt u terecht bij uw architect. De overheid heeft de architecten voldoende ingelicht met een specifiek opleidingspakket. Met de software die de overheid ter beschikking stelt, kan een architect of verslaggever berekenen of het ontwerp zal voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

  Op de website energiesparen.be vindt u meer informatie over de energieprestatieregelgeving.

  Contact

  Vlaams Energieagentschap

  Adres
  Koning Albert II-laan 20 Bus 17
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 46 01
  E-mail
  Website
  Contactpagina
  http://www.energiesparen.be/info