crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas

  Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs. Die wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ genoemd.

  Het sociaal tarief

  • wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of bepaalde tegemoetkomingen krijgen
  • is bij alle energieleveranciers in heel België hetzelfde. Het heeft dus geen zin om van leverancier te veranderen om het sociaal tarief te kunnen krijgen.

  Wie recht heeft op het sociaal tarief, is een beschermde klant’ of ‘beschermde afnemer’, die ook recht heeft op andere voordelen, (extra hoge) premies en kortingen.

  Voorwaarden

  Om het sociaal tarief te krijgen, moet u (of iemand op uw domicilieadres) een bepaalde uitkering of bepaalde tegemoetkoming krijgen van

  • het OCMW (categorie 1)
   • leefloon
   • financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
   • maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat
   • voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of voorschot op een tegemoetkoming voor gehandicapten
  • de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap (categorie 2):
  • de Rijksdienst voor Pensioenen (categorie 3):
   • inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
   • gewaarborgd inkomen voor bejaarden
   • tegemoetkoming als persoon met een handicap
   • op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
   • tegemoetkoming voor hulp van derden.
  • Als u huurder bent van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij met gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie op aardgas (categorie 4), hebt u recht op het sociaal tarief op aardgas .

  Meer informatie over het sociaal tarief vindt u in de folder ‘Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas’ (pdf). U kunt ook bellen naar de Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie op het gratis nummer 0800 120 33.

  Procedure

  Het sociaal tarief wordt automatisch toegekend voor categorie 1, 2 en 3. U moet dus geen attest opsturen naar uw leverancier.

  Als huurder van een appartement van een sociale huisvestingsmaatschappij (categorie 4) krijgt u het sociaal tarief voor aardgasverwarming niet automatisch. Wend u tot de eigenaar of beheerder van het appartementsgebouw om na te gaan of u het sociaal tarief voor aardgas betaalt of niet. De beheerder van het gebouw moet de nodige stappen ondernemen voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

  Opgelet! Het sociaal tarief wordt nooit retroactief toegekend. De FOD Economie kent het toe vanaf de eerste dag van het kwartaal waarbinnen u door het verkrijgen van een tegemoetkoming in categorie 1, 2 of 3 valt.

  Bedrag

  Voor aardgas bestaat er één sociaal tarief.
  Voor elektriciteit bestaan er drie soorten tarieven:

  • enkelvoudig sociaal tarief (dagteller)
  • tweevoudig sociaal tarief (dag- en nachtteller)
  • sociaal tarief exclusief nacht (alleen nachtteller).

  Twee keer per jaar bepaalt en publiceert de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) de sociale tarieven voor aardgas en elektriciteit.

  Uitzonderingen

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is niet van toepassing voor:

  • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan het domicilieadres)
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen
  • professionele klanten
  • occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.

  Publicaties

  Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas - folder

  De folder legt uit hoe je de energieleveranciers in Vlaanderen kunt vergelijken en hoe je van energieleverancier kunt veranderen.

  Hebt u een vraag over energie?

  De folder geeft antwoord op een aantal vragen over energie: de energiefactuur, energieleveranciers, groene energie...

  Ik heb een bewijs nodig dat ik recht heb op sociaal tarief of dat ik beschermde klant ben.

  In bepaalde gevallen hebt u een attest nodig om te bewijzen dat u ‘beschermde’ klant of afnemer bent. Welk attest u nodig hebt en wat u moet doen, hangt af van wat u wilt aanvragen.

  Voordelen energie

  • Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt normaal gezien automatisch toegekend door uw energieleverancier. Als dat niet het geval is, kunt u voor meer informatie terecht bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.
  • ‘Beschermde afnemers’ krijgen verhoogde premies van de netbeheerder voor energiebesparende investeringen. U moet dan bij uw premie-aanvraag een bewijs toevoegen dat u beschermde klant bent:
   • kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat
   • of kopie van het attest dat aantoont dat u recht hebt op het sociaal tarief en dus beschermde klant bent. Zie het overzicht onderaan.
  • Voor de kortingbon voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast en de premie voor de plaatsing van een condensatieketel moet u bij uw aanvraag een bewijs toevoegen dat aantoont dat u recht hebt op het sociaal tarief. Zie het overzicht onderaan. Ook op het aanvraagformulier van de netbeheerder staat welk attest u nodig hebt en welke dienst u dat kan bezorgen.

  Voordelen water

  • Als beschermde klant kunt u bij uw watermaatschappij deze voordelen zelf aanvragen:
   • gratis opname van de stand van de watermeter
   • maandelijkse tussentijdse waterfactuur
   • afbetalingsplan op maat als u uw waterfactuur niet kunt betalen
   • gratis waterscan.

  Uw watermaatschappij wordt automatisch op de hoogte gebracht dat in aanmerking komt voor deze voordelen. Is dat niet het geval, dan moet u een kopie van een attest opsturen dat aantoont dat u beschermde klant bent. Zie het overzicht onderaan. Ook op de website ‘Goed geregeld = geld gespaard’ van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat een overzicht van de diensten waarbij u dat attest kunt aanvragen.

  • Het sociaal tarief voor water (of een compensatie voor wie zelf de waterfactuur niet krijgt) wordt normaal gezien automatisch toegekend aan bepaalde beschermde klanten. Als dat niet het geval is, en u toch in aanmerking komt, dan moet u het sociaal tarief of de compensatie schriftelijk aanvragen bij de watermaatschappij. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat welk vrijstellingsattest u daarvoor dan kunt gebruiken.

  Overzicht

  Iemand is beschermde klant als die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, dat wil zeggen dat de klant (of minstens één andere persoon die onder hetzelfde dak leeft), een van de onderstaande vormen van steun krijgt.

  Steun die recht geeft op sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas Bewijsstuk

  1. leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

  Attest van het plaatselijk OCMW
  (met vermelding dat het gaat om een tegemoetkoming volgens de wet van 26 mei 2002).

  2. gewaarborgd inkomen voor bejaarden, overeenkomstig de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001

  Attest van de Rijksdienst voor pensioenen. Dit wordt jaarlijks automatisch doorgestuurd in de loop van maart samen met de fiscale fiche.

  3. tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65% overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten

  • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit wordt jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
   OF
  • Attest van de Rijksdienst voor pensioenen. Dit wordt jaarlijks automatisch doorgestuurd in de loop van maart samen met fiscale fiche.

  4. inkomensvervangende tegemoetkoming aan  gehandicapten overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit wordt jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.

  5. integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend  tot categorieën II, III of IV, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan  gehandicapten

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit wordt aarlijks automatisch toegestuurd in maart.

  6. tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,  overeenkomstig de artikelen 127 en volgende van de wet van 22 december 1989

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau. Dit wordt jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.

  7. tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau. Dit wordt jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.

  8. financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie

  Bewijs van regelmatigheid van toestand (in toepassing van de wet van 15/12/1980) en van de sociale steun door het OCMW van de verblijfplaats.

  Bij gelijkstelling met de categorieën 2,3,4,5,6 en 7, de personen die genieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

  Attest van het OCMW.

  De sociale maximumprijs van aardgas is van toepassing op huurders die een woongelegenheid betrekken in appartementsgebouwen met verwarming op aardgas door middel van  een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij.

  Attest van de Sociale huisvestingsmaatschappij.

  Bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

   

  Ik heb het sociaal tarief. Kan ik de V-test gebruiken en heeft het zin om van energieleverancier te veranderen?

  Als u het sociaal tarief geniet, heeft het geen zin om van leverancier te veranderen om financiële redenen. U moet de V-test niet doen. U betaalt overal hetzelfde tarief.

  De sociale maximumprijzen staan ook in de leveranciersvergelijking. Iedere energieleverancier is verplicht om dit tarief aan te bieden aan de klant die kan aantonen hiervoor in aanmerking te komen.

  Het sociaal tarief wordt sinds 2010 automatisch toegekend aan iedereen die aan de voorwaarden voor het sociaal tarief voldoet.

  Het kan wel interessant zijn om de kwaliteit van de dienstverlening van de verschillende energieleveranciers met elkaar te vergelijken via de servicecheck.

  Contact

  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

  Adres
  City-Atrium C
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 120 33
  Fax
  0800 120 57
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 17:00

  Directie-generaal Personen met een Handicap

  Adres
  Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 Bus 150
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 987 99
  Website
  Contactpagina
  http://www.handicap.fgov.be/nl/contactformulier?form=http%253A%252F%252Fforms.handicap.fgov.be%252Fnl%253Fcateg%253Dallocations%2526subcateg%253Dadult
  Openingsuren
  • ma - vr08:30 - 13:00