crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Voordelen en premies voor elektriciteit, aardgas en water voor beschermde klanten

  Beschermde klanten (ook ‘beschermde afnemers’ genoemd) zijn mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Wie ‘beschermde klant’ is, komt in aanmerking voor onderstaande voordelen of (extra hoge) premies voor energie (elektriciteit en aardgas) en water.

  Energie

  Al wie het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas krijgt, is een ‘beschermde klant’.

  Leveranciers van elektriciteit of aardgas mogen aan beschermde klanten geen kosten aanrekenen voor het verzenden van herinneringsbrieven en ingebrekestellingen bij niet-betaling van de elektriciteits- en aardgasfactuur.

  Beschermde klanten komen ook in aanmerking voor (ook nog in 2016):

  Wie in een woning investeert in energiebesparende maatregelen (isolatie, nieuwe ramen, zonneboiler, warmtepomp), kan daarvoor een premie van de netbeheerder krijgen. Voor beschermde klanten worden die premies van de netbeheerder verhoogd met 50%.

  Voor een energiezuinige nieuwbouwwoning of -appartement geeft de netbeheerder in bepaalde gevallen een premie voor een laag e-peil (als de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2016 wordt ingediend). Voor beschermde klanten wordt die premie met 20% verhoogd.

  Water

  Als u een beschermde klant bent (van de categorie 1, 2 of 3), dan hebt u recht op

  • gratis opname van de stand van de watermeter (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • op een maandelijkse tussentijdse waterfactuur (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • een afbetalingsplan op maat als u uw waterfactuur niet kunt betalen (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij)
  • een gratis waterscan (zelf aan te vragen bij de watermaatschappij).

  De watermaatschappij mag aan de beschermde klant ook geen extra kosten aanrekenen voor het versturen van een herinneringsbrief.

  De watermaatschappij moet een beschermde klant (categorie 1, 2 of 3) ook verwittigen bij abnormaal hoog verbruik: de beschermde klant krijgt een melding als het verbruik gestegen is met minstens 25% en met minstens 50 kubieke meter (m3). De beschermde klant krijgt in dat geval ook informatie over mogelijke oorzaken en over maatregelen die het verbruik kunnen beperken.

  Korting op waterfactuur of sociaal tarief

  Wie is vrijgesteld (om sociale redenen) van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater, krijgt ook een korting op de waterfactuur (tot 2015).

  Voor een bepaald deel van de beschermde klanten is er sinds 1-1-2016 ook een sociaal tarief voor water. Maar dat geldt dus niet voor alle beschermde klanten.

  Ik heb een bewijs nodig dat ik recht heb op sociaal tarief of dat ik beschermde klant ben.

  In bepaalde gevallen hebt u een attest nodig om te bewijzen dat u ‘beschermde’ klant of afnemer bent. Welk attest u nodig hebt en wat u moet doen, hangt af van wat u wilt aanvragen.

  Voordelen energie

  • Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas wordt normaal gezien automatisch toegekend door uw energieleverancier. Als dat niet het geval is, kunt u voor meer informatie terecht bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.
  • ‘Beschermde afnemers’ krijgen verhoogde premies van de netbeheerder voor energiebesparende investeringen. U moet dan bij uw premie-aanvraag een bewijs toevoegen dat u beschermde klant bent:
   • kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat
   • of kopie van het attest dat aantoont dat u recht hebt op het sociaal tarief en dus beschermde klant bent. Zie het overzicht onderaan.
  • Voor de kortingbon voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine of koelkast en de premie voor de plaatsing van een condensatieketel moet u bij uw aanvraag een bewijs toevoegen dat aantoont dat u recht hebt op het sociaal tarief. Zie het overzicht onderaan. Ook op het aanvraagformulier van de netbeheerder staat welk attest u nodig hebt en welke dienst u dat kan bezorgen.

  Voordelen water

  • Als beschermde klant kunt u bij uw watermaatschappij deze voordelen zelf aanvragen:
   • gratis opname van de stand van de watermeter
   • maandelijkse tussentijdse waterfactuur
   • afbetalingsplan op maat als u uw waterfactuur niet kunt betalen
   • gratis waterscan.

  Uw watermaatschappij wordt automatisch op de hoogte gebracht dat in aanmerking komt voor deze voordelen. Is dat niet het geval, dan moet u een kopie van een attest opsturen dat aantoont dat u beschermde klant bent. Zie het overzicht onderaan. Ook op de website ‘Goed geregeld = geld gespaard’ van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat een overzicht van de diensten waarbij u dat attest kunt aanvragen.

  • Het sociaal tarief voor water (of een compensatie voor wie zelf de waterfactuur niet krijgt) wordt normaal gezien automatisch toegekend aan bepaalde beschermde klanten. Als dat niet het geval is, en u toch in aanmerking komt, dan moet u het sociaal tarief of de compensatie schriftelijk aanvragen bij de watermaatschappij. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staat welk vrijstellingsattest u daarvoor dan kunt gebruiken.

  Overzicht

  Iemand is beschermde klant als die recht heeft op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, dat wil zeggen dat de klant (of minstens één andere persoon die onder hetzelfde dak leeft), een van de onderstaande vormen van steun krijgt.

  Steun die recht geeft op sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas Bewijsstuk

  1. leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente overeenkomstig de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

  Attest van het plaatselijk OCMW
  (met vermelding dat het gaat om een tegemoetkoming volgens de wet van 26 mei 2002).

  2. gewaarborgd inkomen voor bejaarden, overeenkomstig de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor ouderen overeenkomstig de wet van 22 maart 2001

  Attest van de Rijksdienst voor pensioenen. Dit wordt jaarlijks automatisch doorgestuurd in de loop van maart samen met de fiscale fiche.

  3. tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65% overeenkomstig de wet van 27 juni 1969 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten

  • Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit wordt jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.
   OF
  • Attest van de Rijksdienst voor pensioenen. Dit wordt jaarlijks automatisch doorgestuurd in de loop van maart samen met fiscale fiche.

  4. inkomensvervangende tegemoetkoming aan  gehandicapten overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan gehandicapten

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit wordt jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.

  5. integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorend  tot categorieën II, III of IV, overeenkomstig de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan  gehandicapten

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie-generaal Personen met een Handicap. Dit wordt aarlijks automatisch toegestuurd in maart.

  6. tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,  overeenkomstig de artikelen 127 en volgende van de wet van 22 december 1989

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau. Dit wordt jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.

  7. tegemoetkoming voor hulp van derden, overeenkomstig de wet van 27 juni 1969

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Centraal Bureau. Dit wordt jaarlijks automatisch toegestuurd in maart.

  8. financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie

  Bewijs van regelmatigheid van toestand (in toepassing van de wet van 15/12/1980) en van de sociale steun door het OCMW van de verblijfplaats.

  Bij gelijkstelling met de categorieën 2,3,4,5,6 en 7, de personen die genieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

  Attest van het OCMW.

  De sociale maximumprijs van aardgas is van toepassing op huurders die een woongelegenheid betrekken in appartementsgebouwen met verwarming op aardgas door middel van  een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden door een sociale huisvestingsmaatschappij.

  Attest van de Sociale huisvestingsmaatschappij.

  Bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%

  Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.