De Vlaamse huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, die u huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kunt u een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of ocmw, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

De huursubsidie bestaat uit twee delen:

 • een maandelijkse huursubsidie
 • en een éénmalige installatiepremie (verhuispremie).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie in 2015, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Inkomen

Het gezinsinkomen (ook de niet-belastbare vervangingsinkomsten) van de huurder, van 3 jaar voor de aanvraag, mag niet meer bedragen dan 16.900 euro. Per persoon ten laste, mag u dit bedrag verhogen met 1.510 euro.

Eigendom

U mag in de voorbije drie jaar (tien jaar als u woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.

Verlaten woning

 • De woning die u verlaat moet in het Vlaamse Gewest liggen en is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard of is te klein voor het aantal bewoners of
 • het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en de Vlaamse Wooninspectie heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld.

 • de woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats, of

 • de woning is gesloopt of

 • u of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicapt, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van deze bewoner.

Let op: als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als u dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die u verlaat.

Nieuwe woning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest
 • De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die u huurt van een shm, gemeente of ocmw. (wel een woning die u huur van een sociaal verhuurkantoor)
 • De woning mag geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
 • Als u of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.
 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan 570 euro. Daar mag u 71,25 euro bijtellen per persoon ten laste (tot max. vier personen).
 • Voor een aantal gemeenten mag de maximale huurprijs verhoogd worden met 57 euro.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

U moet binnen de 6 maanden (na de aanvraag van de huursubsidie of na de start van uw huurcontract als u de huursubsidie eerder aanvraagt) ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij, in de gemeente van de woning waarvoor u de huursubsidie aanvraagt.

Enkel personen met een handicap of ouder dan 65 jaar, die verhuizen naar een aangepste woning of assistentiewoning, moeten zicht niet inschrijven bij een SHM.

De volledige voorwaarden voor de huursubsidie leest u op de website van Wonen Vlaanderen.

Procedure

Vraag de huursubsidie aan met

ten vroegste 9 maanden voor het huurcontract start en ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract.

Let op: Als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich verplicht ook inschrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) in uw gemeente, ten laatste 6 maanden na uw aanvraag voor een huursubsidie of ten laatste 6 maanden na de aanvang van uw huurcontract, als u de huursubsidie voor de start van uw huurcontract hebt aangevraagd. Enkel als u of een inwonend gezinslid ouder is dan 65 jaar of een handicap heeft, moet u zich niet inschrijven bij een SHM.

U ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar (onbepaalde duur voor personen ouder dan 65 jaar of met een handicap) en zolang u op die wachtlijst staat en aan de andere voorwaarden voldoet. Ook als u verhuist naar een sociale woning stopt de huursubsidie.

Bedrag

De huursubsidie aangevraagd in 2015 bestaat uit twee delen:

 • De éénmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.
  Uitzondering: daklozen die al een installatiepremie kregen van het ocmw, kunnen deze installatiepremie niet meer krijgen.
   
 • De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 121,24 euro. Daarbij komt nog 20,21 euro per persoon ten laste. In een aantal gemeenten ligt de huursubsidie hoger.

U kunt de huursubsidie maximaal 9 jaar krijgen. Enkel personen ouder dan 65 jaar en personen met een handicap kunnen de huursubsidie voor onbepaalde duur krijgen. U krijgt de huursubsidie De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden nadat uw aanvraag is goedgekeurd. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald. Let op: Voor wie een huursubsidie aanvroeg vóór 1 mei 2014 geldt een andere berekeningswijze.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Websites

Contact