Tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie)

Als u een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, die u huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kunt u een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. Als u verhuist naar een sociale woning die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), gemeente of ocmw, dan komt u niet in aanmerking.

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

  • een maandelijkse huursubsidie
  • en een eenmalige installatiepremie.

U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

Voorwaarden

Om een huursubsidie te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op:

  • Inkomen
  • Eigendom
  • Verlaten woning
  • Nieuwe woning
  • Inschrijving bij een huisvestingsmaatschappij
  • Cumulverbod

Inkomen

Voor aanvragen in 2015 mag de som van het aan de personenbelasting onderworpen inkomen, alsook van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de huurder en van de inwonende gezinsleden, van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum, niet meer bedragen dan 16.900 euro.

Per persoon ten laste, mag u dit bedrag verhogen met 1.510 euro.

Eigendom

De laatste drie jaar (in sommige gevallen tien jaar) hebt u of één van uw gezinsleden geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.

Verlaten woning

De woning die u verlaat moet in het Vlaamse Gewest liggen en is onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaar door de burgemeester of te klein voor uw gezin.

U of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of erkend als persoon met een handicap en u verlaat een huurwoning die niet aangepast is aan de leeftijd of handicap.

Nieuwe woning

De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die u huur van een shm, gemeente of ocmw. De woning mag geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen. De woning moet ook aangepast zijn aan de samenstelling van uw gezin.

Afhankelijk van het aantal gezinsleden en de ligging van de woning mag de maximale huurprijs niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.

De volledige voorwaarden voor de huursubsidie leest u op de website wonenvlaanderen.be.

Procedure

Vraag de huursubsidie aan met het aanvraagformulier ‘Tegemoetkoming in de huurprijs’.

Bezorgt het ingevulde aanvraagformulier terug aan Wonen-Vlaanderen.

Vraag de tegemoetkoming in de huurprijs bij voorkeur aan voor u naar uw nieuwe huurwoning verhuist. U kunt de aanvraag indienen ten vroegste 9 maanden voordat u verhuist en ten laatste 9 maanden nadat u verhuisd bent.

Let op: Als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich verplicht inschrijven op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm) in uw gemeente, ten laatste 6 maanden na uw aanvraag. Als u de huursubsidie voor uw verhuis hebt aangevraagd, dan hebt u 6 maanden de tijd vanaf van het begin van het nieuwe huurcontract. U ontvangt de huursubsidie maar zolang u op die wachtlijst staat. 

Als u verhuist vanuit een huurwoning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap, of als u huurder wordt van een assistentiewoning, moet u zich niet inschrijven bij een shm.

Bedrag

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

  • De huursubsidie wordt berekend op basis van uw inkomen en wordt maximum 9 jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode.
  • De eenmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de eerste huursubsidie.

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden nadat uw aanvraag is goedgekeurd. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Websites

Contact