Tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie)

Wanneer u een laag inkomen heeft en verhuist van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning, die u huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kan u een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. 

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

 • een maandelijkse huursubsidie
 • en een eenmalige installatiepremie.

U komt alleen in aanmerking wanneer u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuizen.

Voorwaarden

Om een huursubsidie te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Inkomen

Voor aanvragen in 2014 mag de som van het aan de personenbelasting inkomen, alsook van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van de huurder en van de inwonende gezinsleden, niet meer bedragen dan 16.880 euro.

Per persoon ten laste, mag u dit bedrag verhogen met 1.510 euro. 

Er wordt gekeken naar het inkomen van het derde jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum.

Eigendom

De laatste drie jaar (in sommige gevallen tien jaar) heeft u of één van uw gezinsleden geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen.

Woning

Zowel de woning die u verlaat als de woning naar waar u verhuist moeten in het Vlaamse Gewest liggen.

 • De woning die u verlaat is onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaar door de burgemeester of u had sinds 1 januari 2001 uw hoofdverblijfplaats op een vergunde camping.
 • De woning die u verlaat is te klein voor uw gezin en alle gezinsleden verhuizen mee naar de nieuwe woning
 • Het onroerend goed dat u verlaat is niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd, zoals een loods, garage, kelder,...
 • U of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of erkend als persoon met een handicap en u verlaat een onaangepaste huurwoning.
 • U verliest de hoedanigheid van dakloze en ontvangt daarvoor van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon.
 • U wordt huurder van een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor. In dit geval worden geen voorwaarden opgelegd voor wat betreft de woning die u verlaat.
   
 • de nieuwe huurwoning:
  • mag geen kamer of een gesubsidieerde sociale huurwoning zijn
  • mag geen manifeste gebreken of veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen en moet aangepast zijn aan de samenstelling van het gezin.ls uze
  • Als uzelf of een inwonend gezinslid minstens 65 jaar oud is of erkend is als persoon met een handicap, dan moet de nieuwe woning aangepast zijn aan uw mogelijkheden.
  • heeft een maximale huurprijs van 570 euro. Per persoon ten laste wordt de maximale huurprijs verhoogd.

De volledige voorwaarden voor de huursubsidie leest u op de website wonenvlaanderen.be.

Procedure

Vraag de huursubsidie aan met het aanvraagformulier 'Tegemoetkoming in de huurprijs' of vraag een papieren aanvraagformulier aan bij Wonen-Vlaanderen.

Bezorgt het ingevulde aanvraagformulier terug aan Wonen-Vlaanderen.

Vraag de tegemoetkoming in de huurprijs bij voorkeur aan voor u naar uw nieuwe huurwoning verhuist. In dat geval moet u wel binnen de 9 maanden na de aanvraagdatum de nieuwe woning huren.

Bent u al verhuisd naar uw nieuwe woning? Vraag dan binnen de 9 maanden na inschrijving de tegemoetkoming aan.

Bedrag

De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen:

 • De huursubsidie wordt berekend op basis van uw inkomen en wordt maximum 9 jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode. 
 • De eenmalige installatiepremie is gelijk aan drie keer het bedrag van de eerste huursubsidie.

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden nadat uw aanvraag is goedgekeurd. Daarna wordt de huursubsidie driemaandelijks uitbetaald.

Wetgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Websites