Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting van het Vlaamse gewest. U betaalt ze op inkomsten uit onroerende goederen, zoals huurgelden, erfpacht- of opstalvergoedingen die u ontvangt. Ook als u eigenaar bent van een onroerend goed waarin u zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

Bedrag

Basisheffing en opcentiemen

De onroerende voorheffing wordt berekend op het (geïndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed. De voorheffing bestaat uit 3 delen:

  • een percentage van het geïndexeerde KI bestemd voor het Vlaamse Gewest (= basisheffing of hoofdsom):
    • 2,5% voor woningen
    • 1,6% voor sociale woningen en woningen die eigenaars verhuren via sociale verhuurkantoren
  • de opcentiemen op de basisheffing voor de provincie
  • de opcentiemen op de basisheffing voor de gemeente.

Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

Bijvoorbeeld: een heffing van 290 opcentiemen wil zeggen dat u per euro basisheffing nog eens 2,9 euro aan opcentiemen betaalt. Is de basisheffing bv. 100 euro, dan komt er nog 290 euro aan opcentiemen bij.

Verminderingen en vrijstellingen

Afhankelijk van de gezinssituatie van de bewoner (bv. inwonende kinderen, gehandicapten of grootoorlogsverminkten) is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Raadpleeg het digitaal loket voor de meest actuele status van uw dossier.

In bepaalde gevallen is ook een vrijstelling van de onroerende voorheffing mogelijk.

Regelgeving

Meer info over de regelgeving voor de onroerende voorheffing vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst en in de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Contact