crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (woonbonus)

  Als u een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2016, voor de aankoop van een enige en eigen en woning, dan kon u genieten van de woonbonus, een belastingvermindering gedurende de looptijd van de lening. De eerste tien jaar kon u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen.

  Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 wordt de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.

   

  Leningen gesloten voor 1/1/2015

  Leningen gesloten vanaf 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 

  Leningen aangegaan vanaf 1/1/2016

  Basisbedrag

  2.280 EUR

  1.520 EUR

  1.520 EUR

  Verhoging eerste 10 jaar 
  indien het de enige woning blijft

  +760 EUR

  +760 EUR

  +760 EUR

  Bijkomende verhoging vanaf 3 kinderen ten laste, bij aangaan van lening 

  +80 EUR

  + 80 EUR

  + 80 EUR

  Indexatie?

  Basisbedragen niet meer geïndexeerd

  Basisbedragen niet meer geïndexeerd

   

  Hoeveel bedraagt mijn belastingvermindering effectief?
  M.a.w. welk percentage wordt toegepast op de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering?

  Tegen het ‘Marginaal tarief’. Dat is het hoogste belastingpercentage dat u betaalt op uw inkomsten. Dat is tussen 30% en 50%.

  40%

  40%

   

  Voorwaarden

  Om voor de woonbonus in aanmerking te komen moet de lening:

  • afgesloten zijn na 31 december 2004 en vóór 1 januari 2016
  • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  • afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER)
  • afgesloten zijn voor een looptijd van minstens tien jaar
  • dienen om de ‘enige’ en ‘eigen’ woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden. Dit kan betekenen:
   • aankopen van de woning
   • bouwen van de woning
   • vernieuwen van de woning
   • betalen van de successierechten/erfbelasting voor die woning
   • betalen van schenkingsrechten/schenkingsbelasting voor die woning (mogelijk vanaf aanslagjaar 2015).

  Procedure

  Om recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u op uw belastingaangifte onder de juiste rubriek het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen.

  De bestedingen van een hypothecaire lening geven maar recht op de belastingvermindering voor de enige en eigen woning als u beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietverstrekker worden uitgereikt.

  Publicaties

  Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed

  De brochure informeert over de verschillende Vlaamse belastingverminderingen voor vastgoed in de personenbelasting. Zowel de voordelen voor de woning waarin u woont als voor eventuele andere woningen worden besproken. De brochure legt de nadruk op de regelgeving die van toepassing is sinds 1 januari 2015, zoals de Vlaamse woonbonus.

  Wat verstaat men onder de voorwaarde 'enige woning'?

  De woning moet op 31 december van het jaar waarin de lening wordt aangegaan de enige woning zijn die u bezit.

  Maar een woning waarvan u door een erfenis mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent, sluit u niet uit van de woonbonus.

  Als u toch een tweede woning bezit, volstaat het dat deze woning op 31 december van het jaar waarin de lening wordt aangegaan, te koop is aangeboden op de vastgoedmarkt. De woning moet in het jaar daarna ook effectief verkocht zijn.

  De FOD Financiën zal deze voorwaarde en zijn uitzonderingen beoordelen.

  Als het niet uw enige woning is en u niet onder één van de uitzonderingsbepalingen valt, dan is het recht op de woonbonus definitief verloren.
  U kunt eventueel wel in aanmerking komen voor de Vlaamse belastingvermindering voor de niet enige, eigen woning, namelijk het lange termijnsparen. Let op: vanaf 1 januari 2016 gaat deze maatregel op in de geïntegreerde woonbonus. Dan kunt u de woonbonus zowel voor de enige als de niet enige eigen woning krijgen.

  Wat verstaat men onder de eigen woning en moet ik gedomicilieerd zijn in die woning?

  De kredietnemer moet de woning die hij als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bezit, uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de lening wordt aangegaan en tijdens het betrokken belastbaar tijdperk effectief zelf bewonen.

  Om deze voorwaarde vast te stellen, kijkt de FOD Financiën naar de concrete feiten. Het hebben van een domicilie is bijgevolg geen formele voorwaarde. U moet gewoon kunnen aantonen dat u de woning zelf bewoont:

  • Als u de woning niet zelf kunt betrekken wegens beroepsredenen of redenen van sociale aard, verliest u de woonbonus niet.
  • Als u de woning niet kunt bewonen wegens wettelijke of contractuele belemmeringen (vb. u staat contractueel toe dat de vorige eigenaar nog in de woning mag blijven wonen tot zijn nieuwbouw klaar is), verliest u de woonbonus niet.
   Als u na 2 jaar de woning nog steeds niet zelf kunt bewonen, omwille van deze redenen, verliest u tijdelijk de woonbonus, totdat de belemmeringen wegvallen.
    
  • Indien u de woning niet kunt bewonen omdat (ver)bouwwerkzaamheden het u nog niet toelaten de woning daadwerkelijk te bewonen, verliest u de woonbonus niet. 
   Als u na 2 jaar de woning nog steeds niet zelf kunt bewonen omwille van deze redenen, verliest u tijdelijk de woonbonus, totdat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond.

  De FOD Financiën zal deze voorwaarde en zijn uitzonderingen beoordelen.

  Opgelet: Indien men de woning niet zelf bewoont en men niet onder één van de uitzonderingsbepalingen valt, dan is het recht op de woonbonus definitief verloren.

  Wat bij een herfinanciering van mijn lening?

  Als u uw nog openstaande kapitaal van een bestaand hypothecair krediet opnieuw financiert via een nieuw hypothecair krediet, bv. omdat u een gunstiger tarief kunt verkrijgen, dan u uw lening herfinancieren.

  Voor een loutere herfinanciering zal de datum van de oorspronkelijke lening van belang zijn. De herfinanciering van een lening die vóór 1 januari 2015 werd afgesloten, valt onder de ‘oude’ Vlaamse woonbonus.

  De herfinanciering mag bij elke instelling binnen de Europese Economische Ruimte gebeuren. Wel moet die ‘overnemende bank’ zich, vooraleer zij een fiscaal attest verstrekt, informeren over het krediet. Zij mag immers slechts een fiscaal attest uitreiken, nadat ze heeft vastgesteld dat het geherfinancierde krediet voldeed aan de fiscale voorwaarden.

  Opgelet: Het deel van de lening dat dient om uw wederbeleggingsvergoeding of notariskosten te financieren komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

  Wat bij een heropname van mijn lening?

  Een heropname wordt steeds beschouwd als een nieuwe lening.

  Als u tussen 1 januari 2015 en 31 december 2015 een heropname hebt gedaan van een lening aangegaan vóór 1 januari 2015, dan komt u enkel in aanmerking voor Vlaamse woonbonus, zoals van toepassing op hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, als u aan alle voorwaarden voldoet.

  Als een heropname gebeurt vanaf 1 januari 2016, zal voor die heropname enkel de geïntegreerde woonbonus van toepassing zijn.

  Wat gebeurt er met de woonbonus als ik een tweede woning verwerf?

  Als u een hypothecaire lening bent aangegaan en al van de woonbonus geniet en nadien volle (mede-)eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker wordt van een tweede woning, dan verliest u de woonbonus niet. U hebt echter niet langer recht op de verhoging(en), mocht u die nog genieten. Het verlies van de verhoging(en) is dan definitief.

  Het is hierbij niet van belang hoe u eigenaar bent geworden van de tweede woning (schenking, koop, erfenis,…). Of de woning waarvoor u de woonbonus geniet uw enige woning is, wordt beoordeeld op 31 december van dat belastbaar jaar.

  U verliest de verhogingen in principe niet als u naakte (mede)eigenaar wordt van een tweede woning of als de tweede woning vervreemd is op 31 december van hetzelfde belastbaar jaar waarin u de woning verwierf.

  De FOD Financiën beslist uiteindelijk of u de verhoging(en) al dan niet kunt behouden.

  Contact

  • Voor vragen over het invullen van de woonbonus op uw belastingaangifte, neem contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57.
  • Voor meer informatie over de regelgeving en voorwaarden bel gratis 1700. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.