Schenkingsrechten (Registratierechten)

Wanneer u een onroerend goed schenkt of de schenking van een roerend goed laat registreren, moet u schenkingsrechten betalen.

Onroerende goederen

Wil u onroerende goederen (zoals een huis, appartement of bouwgrond) schenken, dan bent u verplicht om een notaris in te schakelen en betaalt u altijd schenkingsrechten.

Roerende goederen

Bij een schenking van roerende goederen (zoals meubelen, geld, juwelen, kasbons, aandelen of schilderijen) kan u kiezen of u de schenking laat registreren of niet:

 • Niet registreren: Bij een handgift of bij een onrechtstreekse schenking zoals bij een bankgift (overschrijving van geld) betaalt u geen schenkingsrechten.
  Let wel, wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, wordt deze schenking bij de nalatenschap geteld en moeten er successierechten op worden betaald, die hoger zijn dan de schenkingsrechten.
 • Wel registreren: Laat u de schenking registreren, dan betaalt u wel schenkingsrechten maar geniet u ook bepaalde voordelen:
  • De schenking kan niet meer betwist worden door derden. U beschikt over een bewijs van schenking. Hiermee kan u het eigendomsrecht van het geschonken goed bewijzen tegenover bijvoorbeeld familieleden. U kan ook aantonen aan de fiscus waarmee u een belangrijke aankoop hebt gefinancierd om een hogere raming van de belastbare inkomsten te vermijden.
  • De schenking kan niet meer bij de nalatenschap worden gevoegd, ook niet wanneer de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt. U vermijdt dus de hogere tarieven van de successierechten.

Voorwaarden

Het Vlaams schenkingsrecht is van toepassing wanneer:

 • de rijksinwoner-schenker zijn fiscale woonplaats tijdens de vijf jaren die de schenking voorafgaan het langst in het Vlaams Gewest had gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in België
 • de niet rijksinwoner-schenker een onroerend goed schenkt dat in het Vlaamse Gewest ligt.

Ook als u vrijwillig een onderhandse akte aanbiedt ter registratie moet u schenkingsrechten betalen.

Procedure

Een schenking van onroerende goederen moet verplicht voor de notaris plaatsvinden.

Een handgift of onrechtstreekse schenking van roerende goederen kan u:

 • laten registreren via een notariële akte
 • of zelf ter registratie aanbieden. U stapt dan als schenker zelf naar het registratiekantoor voor uw gemeente en laat daar een bewijs van de schenking registreren (bv. de aangetekende brief van de schenker en de aangetekende brief van de begunstigde die de schenking aanvaard).

Bedrag

Voor de schenking van roerende goederen geldt in het Vlaams Gewest een vlak tarief:

 • 3% voor schenkingen:
  • in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) of gelijkgesteld (stiefkinderen, zorgkinderen)
  • tussen echtgenoten
  • en tussen samenwonenden
 • 7% voor schenkingen aan andere personen (broers, zussen, nichten, neven, niet-familie).

Het tarief van de schenkingsrechten voor onroerende goederen wordt bepaald door:

 • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
 • als de grootte van de schenking.

In sommige gevallen kan u genieten van een vermindering of vrijstelling van de schenkingsrechten:

Meer informatie over mogelijke verminderingen en vrijstellingen leest u op het belastingportaal.

Uitzonderingen

Let op: Als een schenking binnen 3 jaar gevolgd wordt door een nieuwe schenking tussen dezelfde partijen, dan worden deze samengeteld om het (hoger) tarief te bepalen. Uiteraard wordt de eerste schenking niet opnieuw belast.

Wetgeving

Sinds 2002 is het schenkingsrecht een Vlaamse belasting. Het Vlaamse Gewest kan bijgevolg de heffingsgrondslag, tarieven, vrijstellingen en verminderingen wijzigen waardoor er verschillende regels van toepassing zijn in de verschillende gewesten.

Op dit ogenblik worden de schenkingsrechten door de federale overheid geheven. Vanaf 1 januari 2015 zal Vlaanderen zelf de Vlaamse schenkingsrechten innen.