crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Vlaamse zorgverzekering

  De Vlaamse zorgverzekering biedt zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorg. Deze verplichte verzekering bestaat sinds 1 oktober 2001. Maandelijks keert ze aan ongeveer 180.000 personen een vergoeding uit.

  De Vlaamse zorgverzekering is niet hetzelfde als de ziekteverzekering en heeft dus niets te maken met een hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen die mutualiteiten aanbieden.

  Voorwaarden

  De Vlaamse zorgverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

  • Wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten indien hij of zij 26 of ouder is (aansluiten in het jaar dat hij of zij 26 wordt). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld uitgaande grensarbeider, ingeschrevene wachtregister, ...).
  • Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld uitgaande grensarbeider, ingeschrevene wachtregister, ...).
  • Wie in Wallonië of het buitenland woont, is vrijgesteld van aansluiting. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld inkomende grensarbeiders moeten wel aansluiten).

  Voor meer informatie over wie moet aansluiten en wie vrijgesteld wordt, kunt u terecht bij het Vlaams Zorgfonds.

  Procedures

  Om aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering moet u lid worden bij één van de 6 erkende zorgkassen in Vlaanderen. U hebt twee mogelijkheden:

  1. de zorgkas van uw mutualiteit (waar u uw ziekteverzekering of een aanvullend product hebt):
   • Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
   • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
   • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
   • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
   • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  2. de Vlaamse Zorgkas

  De contactgegevens van deze erkende zorgkassen vindt u op de website van de Vlaamse zorgverzekering.

  Normaal gezien krijgt u van de zorgkas van uw ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van uw bijdrage in het jaar dat u 26 wordt of wanneer u in Vlaanderen of Brussel komt wonen.

  Zodra u uw eerste bijdrage betaalt, bent u aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij u zich hebt aangesloten, u uitnodigen om de verschuldigde bijdrage te betalen.

  Indien u verplicht bent om aan te sluiten en u doet dit niet uit eigen beweging, dan wordt u automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

  Let op!
  Indien u minstens 3 bijdragen, na een aangetekend schrijven, nog steeds niet betaald hebt, krijgt u een een administratieve geldboete van 250 euro (100 euro bij verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering). Daarnaast loopt u ook een schorsing op van 4 maanden per jaar dat u uw bijdrage na 31 december van dat jaar betaald hebt.

  Prijs

  Sinds 1 januari 2015 betaalt u jaarlijks een ledenbijdrage van 50 euro. Wanneer u in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betaalt u 25 euro.

  Uitzonderingen

  Wie 26 jaar is en in Vlaanderen woont, moet verplicht aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.
  Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Zo kunnen inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zich vrijwillig aansluiten. Grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties moeten zich in bepaalde gevallen aansluiten.

  wetgeving

  Decreet 30 maart 1999: organisatie van de zorgverzekering.

  Wat is het verschil tussen een ziekteverzekering en een zorgverzekering?

  U bent sociaal verzekerd in een land als u bent aangesloten bij de sociale zekerheid van dat land. Die sociale zekerheid biedt aan de aangeslotenen bescherming bij ziekte, invaliditeit en werkloosheid.

  Om aangesloten te zijn bij de sociale zekerheid van een land, betaalt u een zogenaamde sociale bijdrage. In België is iedere werknemer en zelfstandige verplicht aangesloten bij de sociale zekerheid.
  Van een werknemer wordt de sociale bijdrage automatisch afgehouden van het loon. Zelfstandigen betalen een driemaandelijkse of jaarlijkse bijdrage.

  Ziekteverzekering

  In België is de verplichte ziekteverzekering (via het ziekenfonds/mutualiteit) een onderdeel van de sociale zekerheid.
  De ziekteverzekering komt tegemoet in de medische kosten, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de huisarts of een specialist. In de praktijk komt het erop neer dat uw ziekenfonds/mutualiteit u een deel terugbetaalt van het ereloon dat u aan uw arts betaalt. Via de ziekteverzekering betaalt u ook slechts een deel van de totale prijs van de geneesmiddelen die u nodig hebt.

  Zorgverzekering

  In Vlaanderen bestaat er sinds 2001 ook een verplichte zorgverzekering. Deze verzekering komt tegemoet in niet-medische kosten voor zorg zoals bijvoorbeeld mantelzorg.

  In Vlaanderen is iedereen verplicht om bij te dragen aan de zorgverzekering vanaf de leeftijd van 26 jaar. Wie in Brussel woont, heeft de keuze om al dan niet bij te dragen.

  Wat is een zorgkas?

  Een zorgkas staat in voor de dagelijkse werking van de zorgverzekering en verricht volgende taken:

  • personen aansluiten
  • de bijdragen van de aangeslotenen innen
  • een register van de bij haar aangesloten personen bijhouden
  • de aanvragen voor tenlastenemingen (mantel- en residentiële zorg) behandelen
  • de voorwaarden voor tenlastenemingen controleren
  • in voorkomend geval, aanvullende onderzoeken verrichten en de vaststellingen van het verminderd zelfzorgvermogen controleren
  • beslissen over de tenlastenemingen
  • de tenlastenemingen uitvoeren

  Er zijn momenteel 6 erkende zorgkassen in Vlaanderen:

  • 5 zorgkassen die door de ziekenfondsen zijn opgericht
  • de Vlaamse Zorgkas

  Een adressenlijst van de zorgkassen vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

  Opgelet!

  • Bond Moyson, de Voorzorg en de MOB-Zorgkas behoren ook tot de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten.
  • Partena, Securex, Euromut, VEV behoren tot de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

  De zorgkassen zijn herkenbaar aan het logo van de Vlaamse zorgverzekering. De erkenning, subsidiëring en controle van de zorgkassen gebeurt door het Vlaams Zorgfonds.

  Mijn ziekenfonds heeft geen zorgkas. Bij welke zorgkas moet ik aansluiten?

  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

  De Hulpkas heeft zelf geen zorgkas opgericht. Als u aangesloten bent bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, dan kan u enkel aansluiten bij de Vlaamse Zorgkas.

  Mutualité Chrétienne (MC)

  Wie lid is van de Mutualité Chrétienne kan enkel aansluiten bij de Vlaamse Zorgkas. 
  De Mutualité Chrétienne heeft geen zorgkas. Haar leden kunnen niet aansluiten bij de Nederlandstalige Christelijke Mutualiteit. 
  Leden van de Mutualité Chrétienne die vragen hebben over de zorgverzekering, kunnen terecht bij het call-center van de Mutualité Chrétienne: 0800 10987.

  Werknemers van de NMBS

  Als personeelslid van de NMBS bent u aangesloten bij de Kas voor Geneeskundige Verzorging (KGV) van de NMBS. Deze kas/mutualiteit heeft geen eigen zorgkas opgericht.

  Werknemers van de NMBS moeten zich aansluiten bij de Vlaamse Zorgkas.

  Overzeese Sociale Zekerheid

  De Overzeese Sociale Zekerheid heeft geen zorgkas opgericht. Personen die zijn aangesloten bij de Overzeese Sociale Zekerheid moeten bij de Vlaamse Zorgkas aansluiten.

  Contact

  Vlaams Zorgfonds

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 Box 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 46 90
  Fax
  02 553 07 25
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 16:30

  administratieve geldboetes: telefoonnummer 02 553 46 54 e-mail: boetezorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

  vrijstellingen: telefoonnummer 02 553 46 54 en e-mail: europazorgverzekering@zorg-en-gezondheid.be

  Vlaamse Zorgkas

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 Box 36
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 45 90
  Fax
  02 553 45 95
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00