crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Erfbelasting

  Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse erfbelasting verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

  Deze erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene minderjarig is of niets nalaat.

  De erfbelasting is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.

  Voorwaarden

  Rijksinwoner

  De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit.

  Als de overledene rijksinwoner van België is:

  • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
  • en worden op die goederen erfbelasting geheven.

  Als de overledene geen rijksinwoner van België is:

  • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
  • en wordt deze goederen belast met het recht van overgang bij overlijden.

  Fiscale woonplaats

  De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:

  • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest ligt, zijn de Vlaamse successierechten van toepassing.
  • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
  • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

  Procedures

  Indienen aangifte

  De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij Vlaamse Belastingdienst. U kunt de aangifte zelf doen. Gebruik daarvoor het formulier ‘Aangifte van de nalatenschap’. Meer uitleg over het indienen van de aangifte vindt u in de toelichting bij het aangifteformulier (pdf).
  U kunt voor het indienen van de aangifte ook een beroep doen op een notaris.

  Het ingevuld formulier stuurt u op naar

  Vlaamse Belastingdienst - Erfbelasting
  Vaartstraat 16
  9300 Aalst

  Let wel: u moet alle 23 pagina's versturen naar Vlabel, ook al zijn die niet allemaal ingevuld.

  U kunt de aangifte ook indienen via het contactformulier van de Vlaamse Belastingdienst.
  Faxen is ook mogelijk naar het nummer 053-72 23 75

  Wat vermeldt u in de aangifte?

  In de aangifte moet de waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (actief) worden opgenomen. Van het actief mogen de begrafeniskosten en eventuele schulden van de overledene worden afgetrokken.

  Wanneer moet u de aangifte indienen?

  U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

  • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
  • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte
  • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

  Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum.

  Welke datum geldt als datum van indiening aangifte?

  Als u de aangifte indient via de post geldt de datum van ontvangst door Vlabel als datum van indiening. Als u het aangetekend verstuurt, geldt de poststempel als datum van indiening.

  Verlenging van de indieningstermijn

  In geval van ernstige moeilijkheden kunnen de erfgenamen een verlenging van de termijn aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst, tenzij de indieningstermijn al verstreken is.

  Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een verhoging van de belasting op.

  Prijs

  De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

  Hoeveel procent erfbelasting u moet betalen, hangt af van:

  • de graad van uw verwantschap met de overledene
  • en de omvang van de nalatenschap.

  De tarieven worden berekend per erfgenaam. Ze worden ook afzonderlijk berekend op het roerende gedeelte en het onroerende gedeelte van de nalatenschap, niet op het totaal. Voor bepaalde delen van de nalatenschap hebt u recht op een vrijstelling of vermindering.

  De tarieven van de erfbelasting en eventuele vrijstellingen en verminderingen vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

  Als de te betalen erfbelasting is berekend, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet naar de belastingplichtige(n).

  Ook als er geen erfbelasting moet worden betaald, krijgt u als belastingplichtige een aanslagbiljet. Dan staat er als bedrag 0  vermeld. U hoeft dan niets te betalen.

  wetgeving

  De wetgeving over de erfbelasting is een bevoegdheid van de gewesten:

  • Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.
  • Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen zelf de Vlaamse erfbelastingen.

  Waar kan ik een attest van erfopvolging aanvragen?

  Attest van erfopvolging

  Een attest van erfopvolging wordt in principe afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën. Het attest kan enkel door FOD Financiën afgeleverd worden als de erfopvolging op de wettelijke wijze gebeurt.

  Om het attest aan te vragen kunt u een aanvraagformulier invullen en dat bezorgen aan het plaatselijke registratiekantoor van de FOD Financiën. De ontvanger van het registratiekantoor onderzoekt de aanvraag en bezorgt dan het attest met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap.

  Met het attest van erfopvolging kunnen de rekeningen van de overledene worden gedeblokkeerd.

  Akte van erfopvolging opgemaakt door de notaris

  In de volgende gevallen kan FOD Financiën geen attest van erfopvolging afleveren en is het wettelijk verplicht om een akte van erfopvolging te laten opmaken door een notaris:

  • de overledene was gehuwd met een huwelijkscontract
  • de overledene heeft een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ laten opmaken bij een notaris
  • de overledene heeft een eigenhandig of een notarieel testament nagelaten
  • de overledene heeft ‘handelingsonbekwame’ erfgenamen zoals bijvoorbeeld minderjarigen

  De notaris onderzoekt de aanvraag en bezorgt dan het attest met vermelding van het aandeel van ieder van de erfgenamen in de nalatenschap.

  Ik heb vorig jaar aangifte gedaan bij de FOD Financiën maar ik heb nog niets vernomen. Hoe staat het met mijn dossier?

  Tot 31 december 2014 was de FOD Financiën bevoegd voor de afhandeling van de dossiers voor nalatenschap. Op 1 januari 2015 werden alle niet volledig afgehandelde dossiers overgenomen door de Vlaamse Belastingdienst:

  • FOD Financiën heeft het dosser aan de Vlaamse Belastingdienst bezorgd.
  • De Vlaamse Belastingdienst berekent de erfbelasting, als dat nog niet is gebeurd door de FOD Financiën.
  • De Vlaamse Belastingdienst verstuurt het aanslagbiljet.
   • Als er al een gedeelte is betaald aan de FOD Financiën dan wordt enkel voor het nog openstaande bedrag een aanslagbiljet verstuurd.

  Aangiftes vanaf 1 januari 2015 moeten worden ingediend bij

  Vlaamse Belastingdienst
  Erfbelasting
  Vaartstraat 16
  9300 Aalst

  Behandeling dossiers van vóór 1/1/2015 door de Vlaamse Belastingdienst

  Momenteel is de Vlaamse Belastingdienst deze dossiers van vóór 1/1/2015 aan het behandelen.

  Zolang u geen aanslagbiljet ontvangt, hoeft u niets te betalen. Bovendien zijn er vanaf 1/1/2015 geen interesten meer verschuldigd.

  Contact

  Vlaamse Belastingdienst

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 Box 62
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 54 61
  Website
  Contactpagina
  http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Orde van Notarissen - Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat

  Adres
  Bergstraat 30-32
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 505 08 50
  E-mail
  Website

  Federale Overheidsdienst Financiën

  Adres
  North Galaxy
  Koning Albert II-laan 33
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 572 57 57
  Fax
  02 579 66 19
  Website
  Contactpagina
  http://ccff02.minfin.fgov.be/webForm/public/fin.jsf
  Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00