Successierechten

Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België (rijksinwoner)? En was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse successierechten verschuldigd zijn op de waarde van de verkregen goederen.

Deze belasting is verschuldigd op de waarde van alle goederen die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden.

Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Het successierecht is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest, die geïnd wordt door de federale overheid.

Voorwaarden

De laatste fiscale woonplaats van de overledene moet in het Vlaams Gewest liggen. Enkel dan zijn de Vlaamse successierechten van toepassing.

Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Procedure

U doet de aangifte met het formulier ‘Aangifte van de nalatenschap’. Dit krijgt u normaal toegestuurd, samen met de uitnodiging om de aangifte in te dienen.

U kan het formulier ook opvragen bij het plaatselijke registratiekantoor.

U moet de aangifte doen binnen

  • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België,
  • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een ander Europees land,
  • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten Europa.

Dien de aangifte in bij het plaatselijke registratiekantoor waar de overledene het laatst gedomicilieerd was. Met vragen over uw dossier kan u ook terecht bij het registratiekantoor.

Voor advies en begeleiding bij een aangiftedossier kan u ook een notaris contacteren.

Bedrag

Hoeveel successierechten u moet betalen, hangt af van de graad van uw verwantschap met de overledene.

De tarieven van de successierechten vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Uitzonderingen

Als de overledene rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.

Als de overledene geen rijksinwoner was, moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België. De nalatenschap van een niet-rijksinwoner wordt dan belast met het recht van overgang bij overlijden.

Wetgeving

De wetgeving over de successierechten is een bevoegdheid van de gewesten. Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.

Op dit ogenblik worden de Vlaamse successierechten door de federale overheid geheven. Vanaf 1 januari 2015 zal Vlaanderen zelf de Vlaamse successierechten innen.