Successierechten (erfbelasting)

Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse successierechten verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

Deze belasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat.

Het successierecht is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest, die nog geïnd wordt door de federale overheid. Vanaf 2015 zal de Vlaamse overheid die belastingen zelf innen. Na de overdracht wordt de naam ‘successierechten’ vervangen door ‘erfbelasting’.

Voorwaarden

Rijksinwoner

De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit.

Als de overledene rijksinwoner van België is:

 • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
 • en worden die goederen belast met successierechten.

Als de overledene geen rijksinwoner van België is:

 • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
 • en wordt de nalatenschap belast met het recht van overgang bij overlijden.

Fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:

 • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest ligt, zijn de Vlaamse successierechten van toepassing.
 • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
 • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Procedure

U moet de aangifte indienen bij het plaatselijke registratiekantoor waar de overledene het laatst gedomicilieerd was.

U doet de aangifte met het formulier ‘Aangifte van de nalatenschap’. Dit krijgt u normaal toegestuurd, samen met de uitnodiging om de aangifte in te dienen. U kunt het formulier ook opvragen bij het plaatselijke registratiekantoor.

Voor advies en begeleiding bij een aangiftedossier kunt u een notaris contacteren.

U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

 • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België,
 • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een ander Europees land,
 • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten Europa.

Is het registratiekantoor gesloten op de laatste dag van de termijn, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende openingsdag van het kantoor.

In geval van ernstige moeilijkheden kunnen de erfgenamen een verlenging van de termijn aanvragen bij het registratiekantoor, tenzij de indieningstermijn al verstreken is. De verlenging van de indieningstermijn brengt in geen geval een uitstel van de betalingstermijn of van intresten met zich mee.

Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een boete op van 25 euro per maand vertraging.

Met vragen over de stand van uw dossier kunt u terecht bij het registratiekantoor.

Vanaf 1 januari 2015

Tot 31 december 2014 is de FOD Financiën bevoegd voor de afhandeling van de dossiers. Vanaf januari worden nog openstaande dossiers overgenomen door de Vlaamse Belastingdienst. Onderstaande tabel geeft de verschillende stappen van de overdracht weer:

Periode Verwerking
aangiftes tot 30 november 2014 ontvangen door de FOD Financiën
 • FOD Financiën berekent de successierechten
 • openstaande dossiers worden overgemaakt aan de Vlaamse Belastingdienst in de loop van januari 2015
 • de Vlaamse Belastingdienst zal eventuele openstaande schulden innen (u krijgt daarvoor een nieuwe afrekening, zodat u het bedrag kunt storten op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling)
aangiftes tussen 1 en 31 december 2014 ontvangen door de FOD Financiën
 • FOD Financiën maakt de aangifte over aan de Vlaamse Belastingdienst
 • de Vlaamse Belastingdienst berekent de erfbelasting
 • de Vlaamse Belastingdienst verstuurt het aanslagbiljet
aangiftes vanaf 1 januari 2015 te bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst
 • de Vlaamse Belastingdienst berekent de erfbelasting
 • de Vlaamse Belastingdienst verstuurt het aanslagbiljet

Bedrag

Hoeveel procent successierechten u moet betalen, hangt af van:

 • de graad van uw verwantschap met de overledene
 • en de omvang van de nalatenschap.

De tarieven worden berekend per erfgenaam. Ze worden ook afzonderlijk berekend op het roerende gedeelte en het onroerende gedeelte van de nalatenschap, niet op het totaal. Voor bepaalde delen van de nalatenschap hebt u recht op een vrijstelling of vermindering.

De tarieven van de successierechten en eventuele vrijstellingen en verminderingen vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Regelgeving

De wetgeving over de successierechten is een bevoegdheid van de gewesten:

 • Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.
 • Vanaf 1 januari 2015 zal Vlaanderen zelf de Vlaamse successierechten innen.