Successierechten (erfbelasting)

Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En was de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest? Dan bent u Vlaamse successierechten verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

Deze erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven.

Het successierecht is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.

Voorwaarden

Rijksinwoner

De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit.

Als de overledene rijksinwoner van België is:

 • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
 • en worden die goederen belast met successierechten.

Als de overledene geen rijksinwoner van België is:

 • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
 • en wordt de nalatenschap belast met het recht van overgang bij overlijden.

Fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:

 • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaams Gewest ligt, zijn de Vlaamse successierechten van toepassing.
 • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
 • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Procedure

De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij Vlaamse Belastingdienst. In de aangifte moet de waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (actief) worden opgenomen. Van het actief mogen de begrafeniskosten en eventuele schulden van de overledene worden afgetrokken.

U doet de aangifte met het formulier ‘Aangifte van de nalatenschap’. Het ingevuld formulier stuurt u op naar

Vlaamse Belastingdienst - Erfbelasting
Vaartstraat 16
9300 Aalst

U kunt de aangifte ook indienen via het contactformulier van de Vlaamse Belastingdienst.
Faxen is ook mogelijk naar het nummer 053-72 23 75

U kunt de aangifte zelf doen. Voor advies en begeleiding bij een aangiftedossier kunt u wel een notaris contacteren.

U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

 • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
 • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de Europese Economische Ruimte (EER - de 28 lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen)
 • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum.

In geval van ernstige moeilijkheden kunnen de erfgenamen een verlenging van de termijn aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst, tenzij de indieningstermijn al verstreken is. De verlenging van de indieningstermijn zal echter niet leiden tot een verlenging van de betalingstermijn of een uitstel van intresten.

Wanneer de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een verhoging van de belasting op.

Vanaf 1 januari 2015

Tot 31 december 2014 was de FOD Financiën bevoegd voor de afhandeling van de dossiers. Vanaf 1 januari 2015 worden nog openstaande dossiers overgenomen door de Vlaamse Belastingdienst. Onderstaande tabel geeft de verschillende stappen van de overdracht weer:

Periode Verwerking
aangiftes tot 30 november 2014 ontvangen door de FOD Financiën
 • FOD Financiën berekent de successierechten
 • openstaande dossiers worden overgemaakt aan de Vlaamse Belastingdienst in de loop van januari 2015
 • de Vlaamse Belastingdienst zal eventuele openstaande schulden innen (u krijgt daarvoor een nieuwe afrekening, zodat u het bedrag kunt storten op het juiste rekeningnummer en met de juiste mededeling)
aangiftes tussen 1 en 31 december 2014 ontvangen door de FOD Financiën
 • FOD Financiën maakt de aangifte over aan de Vlaamse Belastingdienst
 • de Vlaamse Belastingdienst berekent de erfbelasting
 • de Vlaamse Belastingdienst verstuurt het aanslagbiljet

aangiftes vanaf 1 januari 2015 te bezorgen aan:

Vlaamse Belastingdienst
Erfbelasting
Vaartstraat 16
9300 Aalst

 • de Vlaamse Belastingdienst berekent de erfbelasting
 • de Vlaamse Belastingdienst verstuurt het aanslagbiljet

Bedrag

De successierechten worden berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

Hoeveel procent successierechten u moet betalen, hangt af van:

 • de graad van uw verwantschap met de overledene
 • en de omvang van de nalatenschap.

De tarieven worden berekend per erfgenaam. Ze worden ook afzonderlijk berekend op het roerende gedeelte en het onroerende gedeelte van de nalatenschap, niet op het totaal. Voor bepaalde delen van de nalatenschap hebt u recht op een vrijstelling of vermindering.

De tarieven van de successierechten en eventuele vrijstellingen en verminderingen vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Regelgeving

De wetgeving over de successierechten is een bevoegdheid van de gewesten:

 • Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.
 • Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen zelf de Vlaamse successierechten.