Schenkbelasting (Registratiebelasting)

Schenkbelastingen (schenkingsrechten) zijn de belastingen die u moet betalen als u:

 • een onroerend goed aan iemand schenkt
 • de schenking van een roerend goed laat registreren.

Voorwaarden

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing als:

 • de rijksinwoner/schenker tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams Gewest had gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in België
 • de niet-rijksinwoner-schenker een onroerend goed schenkt dat in het Vlaamse Gewest ligt
 • de niet-rijksinwoner-schenker een roerend goed schenkt:
  • aan een rijksinwoner die, tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd
  • aan een niet-rijksinwoner, en als het kantoor waar de akte of het geschrift ter registratie wordt aangeboden, in het Vlaamse Gewest ligt.

Ook als u vrijwillig een onderhandse akte aanbiedt ter registratie in het Vlaamse Gewest moet u schenkbelastingen betalen.

Rijksinwoner en fiscale woonplaats

U wordt als rijksinwoner van België beschouwd, als uw werkelijke woonplaats een Belgische gemeente is, ook al hebt u een andere nationaliteit en is uw wettelijke domicilie in een ander land.

De fiscale woonplaats is de gemeente waar u uw belastingen aangeeft.

Procedure

Schenking van onroerende goederen

Een schenking van onroerende goederen moet via een notariële akte gebeuren en moet dus ook worden geregistreerd.

Als de schenker van een onroerend goed overlijdt binnen de drie jaar na de schenking dan moet u het geschonken onroerend goed aangeven in de aangifte van nalatenschap.
U betaalt hierop geen erfbelasting meer maar de waarde wordt wel in aanmerking genomen voor de berekening van de erfbelasting op de overige onroerende goederen.

Schenking van roerende goederen

Bij een schenking van roerende goederen, bv. de overhandiging van een geldsom (= handgift) of een overschrijving van geld (= bankgift), is de registratie niet verplicht.

Schenking zonder registratie

Als u het bewijs van de schenking niet laat registreren, betaalt u geen schenkbelasting.

Wanneer de schenker echter binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de waarde van deze schenking bij het actief van de nalatenschap geteld en betaalt u hierop wel erfbelasting die hoger ligt dan de schenkbelasting.

Geregistreerde schenking van roerende goederen

De akte van een schenking van roerende goederen hoeft niet door een notaris te worden opgemaakt. De schenker en de begunstigde(n) kunnen een onderhandse akte van schenking opmaken en deze zelf ter registratie aanbieden op een plaatselijk belastingkantoor van de FOD Financiën.

Na de registratie van de akte bezorgt de FOD Financiën een afschrift van de akte aan de Vlaamse Belastingdienst die de akte analyseert en de verschuldigde schenkbelasting berekent.

Indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking moet de geregistreerde schenking moet er geen erfbelasting worden betaald op de waarde van de schenking.

Aanslagbiljet

Na de berekening van de schenkbelasting verstuurt de Vlaamse Belastingdienst binnen de drie weken een aanslagbiljet naar de begunstigde (begiftigde) van de schenking. Het aanslagbiljet is altijd gericht aan de begunstigde (begiftigde) van de schenking.

Bedrag

Voor de schenking van roerende goederen geldt in het Vlaams Gewest een vlak tarief:

 • 3% voor schenkingen:
  • in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) of gelijkgesteld (stiefkinderen, zorgkinderen)
  • tussen echtgenoten
  • tussen partners
 • 7% voor schenkingen aan andere personen (broers, zussen, nichten, neven, niet-familie).

Het tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen wordt bepaald door:

 • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
 • als de grootte van de schenking.

In sommige gevallen kunt u genieten van een vermindering of vrijstelling van de schenkbelasting:

Meer informatie over mogelijke verminderingen en vrijstellingen leest u op het belastingportaal.

Uitzonderingen

Als een schenking binnen drie jaar gevolgd wordt door een nieuwe schenking tussen dezelfde partijen, dan worden beide schenkingen samengeteld om het (hogere) tarief te bepalen. Uiteraard wordt de eerste schenking niet opnieuw belast.

Regelgeving

Sinds 2002 is de schenkbelasting (het schenkingsrecht) een Vlaamse belasting. Het Vlaamse Gewest kan dus de heffingsgrondslag, tarieven, vrijstellingen en verminderingen veranderen, waardoor er verschillende regels van toepassing zijn in de verschillende gewesten.

Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen ook zelf de Vlaamse schenkingsbelastingen.

Contact