Schenkingsrechten (Registratierechten)

Schenkingsrechten of registratierechten zijn de belastingen die u moet betalen als u:

 • een onroerend goed aan iemand schenkt
 • de schenking van een roerend goed laat registreren

Onroerende goederen

Als u onroerende goederen (zoals een huis, een appartement of bouwgrond) wilt schenken, dan moet u een notaris inschakelen. U betaalt ook schenkingsrechten.

Roerende goederen

Als u roerende goederen (zoals meubelen, geld, juwelen, kasbons, aandelen of schilderijen) wilt schenken, dan kan u kiezen of u de schenking laat registreren of niet.

 • U laat de schenking niet registreren. Bij een handgift of bij een onrechtstreekse schenking zoals een bankgift (een overschrijving van geld) betaalt u geen schenkingsrechten. Maar pas op: als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de schenking bij de nalatenschap geteld. Daardoor moeten er successierechten op worden betaald, en die zijn hoger dan de schenkingsrechten.
 • U laat de schenking wel registreren. U betaalt schenkingsrechten, maar dat brengt ook enkele voordelen mee.
  • De schenking kan niet meer betwist worden door derden. Want u hebt een bewijs van schenking. Daarmee kan u, tegenover bijvoorbeeld familieleden die uw eigendomsrecht betwisten, bewijzen dat het geschonken goed van u is. Bovendien kan u de fiscus aantonen met welke middelen u een belangrijke aankoop hebt gefinancierd, om een hogere raming van de belastbare inkomsten te vermijden.
  • De schenking kan niet meer bij de nalatenschap worden gevoegd, ook niet als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt. U hoeft dus zeker niet de hogere tarieven van de successierechten te betalen.

Voorwaarden

Het Vlaamse schenkingsrecht is van toepassing als:

 • de rijksinwoner/schenker tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaams Gewest had gevestigd, ongeacht de ligging van het onroerend goed in België
 • de niet-rijksinwoner-schenker een onroerend goed schenkt dat in het Vlaamse Gewest ligt
 • de niet-rijksinwoner-schenker een roerend goed schenkt:
  • aan een rijksinwoner die, tijdens de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan, zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaamse Gewest had gevestigd
  • aan een niet-rijksinwoner, en als het kantoor waar de akte of het geschrift ter registratie wordt aangeboden, in het Vlaamse Gewest ligt.

Ook als u vrijwillig een onderhandse akte aanbiedt ter registratie in het Vlaamse Gewest moet u schenkingsrechten betalen.

Rijksinwoner en fiscale woonplaats

U wordt als rijksinwoner van België beschouwd, als uw werkelijke woonplaats een Belgische gemeente is, ook al hebt u een andere nationaliteit en is uw wettelijke domicilie in een ander land.

De fiscale woonplaats is de gemeente waar u uw belastingen aangeeft.

Procedure

Een schenking van onroerende goederen moet voor de notaris plaatsvinden.

Een handgift of onrechtstreekse schenking van roerende goederen kan u:

 • laten registreren via een notariële akte
 • of zelf ter registratie aanbieden. U stapt dan als schenker zelf naar het registratiekantoor voor uw gemeente en laat daar een bewijs van de schenking registreren (bv. de aangetekende brief van de schenker en de aangetekende brief van de begunstigde die de schenking aanvaardt).

Bedrag

Voor de schenking van roerende goederen geldt in het Vlaams Gewest een vlak tarief:

 • 3% voor schenkingen:
  • in rechte lijn (kinderen en kleinkinderen) of gelijkgesteld (stiefkinderen, zorgkinderen)
  • tussen echtgenoten
  • en tussen samenwonenden
 • 7% voor schenkingen aan andere personen (broers, zussen, nichten, neven, niet-familie).

Het tarief van de schenkingsrechten voor onroerende goederen wordt bepaald door:

 • zowel de band die de schenker heeft met de begiftigde
 • als de grootte van de schenking.

In sommige gevallen kan u genieten van een vermindering of vrijstelling van de schenkingsrechten:

Meer informatie over mogelijke verminderingen en vrijstellingen leest u op het belastingportaal.

Uitzonderingen

Als een schenking binnen drie jaar gevolgd wordt door een nieuwe schenking tussen dezelfde partijen, dan worden beide schenkingen samengeteld om het (hogere) tarief te bepalen. Uiteraard wordt de eerste schenking niet opnieuw belast.

Regelgeving

Sinds 2002 is het schenkingsrecht een Vlaamse belasting. Het Vlaamse Gewest kan dus de heffingsgrondslag, tarieven, vrijstellingen en verminderingen veranderen, waardoor er verschillende regels van toepassing zijn in de verschillende gewesten.

Op dit ogenblik worden de schenkingsrechten door de federale overheid geheven. Vanaf 1 januari 2015 zal Vlaanderen zelf de Vlaamse schenkingsrechten innen.