Mobiliteit duurzamer maken is voor het dichtbevolkte Vlaanderen een grote uitdaging. Investeringen in de havens, het openbaar vervoer, het onderhoud van wegen en fietspaden zijn daarbij noodzakelijk.

Zesde staatshervorming

Op 1 juli 2014 zijn ook een reeks bevoegdheden uit het domein mobiliteit en verkeer (en binnenvaart) overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid door de zesde staatshervorming. De bestaande regelgeving blijft van kracht tot de Vlaamse overheid een initiatief neemt om de wetgeving te wijzigen. Er loopt nog een overgangsperiode tot en met 31 december 2014. In die overgangsperiode blijft de federale overheid, om de continuïteit te verzekeren, de overgedragen bevoegdheden voor wegverkeer en binnenvaart uitoefenen in naam en voor rekening van de gewesten.