crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Schadevergoeding bij een natuurramp

  Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp.

  • Een natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen en waarbij niet alleen landbouwers, maar ook andere burgers getroffen zijn.
  • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten.

  Vergoeding van de brandverzekering

  In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Uw brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Die verzekering geldt onder meer voor schade aangericht door:

  • overstroming
  • overlopen of opstuwen van openbare riolen
  • terreinverschuivingen of -verzakkingen.

  U moet uw schadegeval aan uw brandverzekeraar aangeven. Het is de verzekeraar die u zal vergoeden. Het is dus absoluut aan te raden om een brandverzekering af te sluiten voor uw woning, maar dit is in België niet verplicht.

  Vergoeding van het Rampenfonds

  Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als algemene natuurramp erkend werd.

  • Goederen die al verzekerd zijn binnen uw gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het rampenfonds.
  • Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.
  • Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kunt u eventueel een vergoeding krijgen van het rampenfonds, op voorwaarde dat de natuurramp officieel erkend werd.

  De procedure voor schadevergoeding loopt in twee stappen. Eerst moet het Rampenfonds de natuurramp erkennen. Vervolgens kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

  • 1

   Erkenning van de natuurramp

   • Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.
   • De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen.
   • De Directie Rampenschade verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister van Binnenlandse Zaken legt dat vervolgens aan de Ministerraad voor. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het dossier voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning.
   • Daarna moet de koning het Besluit nog ondertekenen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

   Meestal gebeurt de coördinatie van de verschillende dossiers via de betrokken gemeentelijke administratie. Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met uw gemeente.

  • 2

   Aanvraag van een schadevergoeding

   Als de ramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadevergoeding aan te vragen bij de Gouverneur van de provincie waar de ramp heeft plaatsgevonden. De Gouverneur behandelt de dossiers en beslist over de vergoedingen.

  Meer informatie

  Rampen tot eind juni 2014

  De erkenning (of niet-erkenning) van rampen tot eind juni 2014 en de bijbehorende dossierbehandeling, is een bevoegdheid van de federale overheid. Op de website www.rampen.be van de Directie Rampenschade van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u contactgegevens en meer informatie.

  Rampen sinds 1 juli 2014

  Wat betreft alle rampen die sinds 1 juli 2014 plaatsgevonden hebben, is de Vlaamse overheid bevoegd. Op de website Overheid.vlaanderen.be vindt u de contactgegevens van het Vlaams Rampenfonds en meer informatie.

  De Vlaamse Regering heeft op 30 januari 2015 de overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 en van 3 augustus 2014 in de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen erkend als een algemene ramp. Hierdoor wordt de wet van toepassing over het herstel van schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

  Contact

  Departement Kanselarij en Bestuur

  Adres
  Boudewijnlaan 30 Box 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 59 68
  Fax
  02 553 58 63
  E-mail

  Directie Rampenschade

  Adres
  Leuvenseweg 1
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 500 24 31
  Fax
  02 500 22 69
  E-mail
  Website