Handelshuurovereenkomst

Als u een eigen zaak hebt en een gebouw huurt om uw handelsactiviteit in onder te brengen, dan krijgt u een specifieke bescherming als handelshuurder.

We spreken van handelshuur als het onroerend goed door de huurder of onderhuurder in hoofdzaak gebruikt wordt voor de uitbating van een kleinhandelszaak of een dienst, of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

De wet op de handelshuurovereenkomsten regelt dit type van verhuring, en de toepassing ervan is verplicht.

Duur

De handelshuurovereenkomst geeft u als huurder een veel betere bescherming dan een gewone huurovereenkomst.

 • Het contract wordt afgesloten voor minimaal 9 jaar: dat geeft u een grotere zekerheid in tijd:
  • u kan als huurder het contract om de 3 jaar opzeggen door een aangetekend schrijven (of betekend bij deurwaardersexploot), dat minstens 6 maanden voor de driejaarlijkse vervaldatum verstuurd moet worden naar de verhuurder
  • ook de verhuurder kan het contract om de 3 jaar opzeggen, maar hij moet een periode van 1 jaar voor de driejaarlijkse vervaldag respecteren. Als de verhuurder het contract opzegt, dan moeten wel 3 extra voorwaarden vervuld zijn, namelijk:
   • het moet gaan om een geschreven huurcontract
   • hij moet het pand zelf voor handel in gebruik nemen of de handel laten uitoefenen door één van de in de wet vermelde personen
   • die mogelijkheid moet uitdrukkelijk in het lopende handelshuurcontract voorzien zijn.
 • U hebt als huurder recht op drie huurhernieuwingen van het handelshuurcontract.
 • U krijgt als huurder na 9 jaar het voorrecht boven alle andere personen om de huurovereenkomst te hernieuwen en uw handel voort te zetten. Die hernieuwing moet u aanvragen ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het eindigen van de lopende huurperiode van 9 jaar.

In totaal biedt het huurcontract dus een bescherming van 36 jaar.

Overeenkomst en registratie

 • U kunt de handelshuurovereenkomst het best schriftelijk afsluiten.
 • U moet het huurcontract laten registreren bij de ontvanger der registratierechten binnen 4 maanden na het afsluiten van het huurcontract.

Herziening van de huurprijs

Driejaarlijks kan de huurder of de verhuurder een herziening van de huurprijs aanvragen bij de vrederechter. In dat geval moet worden aangetoond dat door nieuwe omstandigheden de huurwaarde van het gebouw 15% hoger of lager ligt dan de huurprijs die vermeld is in de overeenkomst of vastgesteld is bij de laatste herziening.

Het beroep tot herziening is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan maar worden aangespannen tijdens de laatste drie maanden van de lopende periode van drie jaar. In tegenstelling tot de private huurovereenkomst kan de huur in het kader van een handelshuurovereenkomst maar worden geïndexeerd als die mogelijkheid voorzien is in de overeenkomst. De indexering moet overeenkomstig de wet gebeuren, in overeenstemming met de gezondheidsindex. 

Opmerkingen

 • De eigenaar/verhuurder wordt belast op de werkelijke huurinkomsten en niet op het kadastraal inkomen.
 • U moet altijd bij de gemeente nagaan of een pand las handelspand gebruikt mag worden. Zo niet is er een bestemmingswijziging nodig.

Voor meer informatie over de handelshuurovereenkomst kunt u onder meer terecht bij de notaris of op Notaris.be, de website van de Nederlandstalige notarissen.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid officieel bevoegd voor de handelshuurwetgeving. De huidige wetgeving blijft van kracht, totdat de Vlaamse overheid initiatief neemt om ze te wijzigen. Een eventuele wijziging zal gebeuren op basis van een studie, waarmee de Vlaamse overheid nagaat in welke mate de huidige wetgeving remmingen of beperkingen opwerpt voor ondernemers.

 

Publicaties

Ruimte om te ondernemen. Leidraad bij het zoeken naar een bedrijfsruimte

De zoektocht van een bedrijf of instelling naar een nieuwe of bijkomende locatie kan een tijdrovend en omvangrijk proces zijn. Met deze handleiding wil het Agentschap Ondernemen ondernemingen een beter inzicht geven in het gehele huisvestingsproces. De onderwerpen in deze handleiding zijn zo gekozen dat ze de belangrijkste aandachtspunten in het zoekproces naar een geschikte locatie overlopen.

Contact

Voor eventuele vragen over de overdracht van de bevoegdheid naar Vlaanderen kan u terecht bij:

Koen Vermoesen, diensthoofd Vestiging en Ruimtelijke Economie bij Agentschap Ondernemen

Tel.:02 553 38 72

E-mail: koen.vermoesen@agentschapondernemen.be