Handelshuurovereenkomst

Als u een eigen zaak hebt en een gebouw huurt om uw handelsactiviteit te ontwikkelen, dan geniet u een specifieke bescherming als handelshuurder.

We spreken van handelshuur als het onroerend goed door de huurder of onderhuurder in hoofdzaak gebruikt wordt voor de uitbating van een kleinhandelszaak, of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.

De wet op de handelshuurovereenkomsten regelt dit type van verhuring, en de toepassing ervan is verplicht.

Duur van de handelshuurovereenkomst

De handelshuurovereenkomst geeft u als huurder een veel betere bescherming dan een gewone huurovereenkomst.

 • Het contract wordt afgesloten voor minimaal 9 jaar: dat geeft u een grotere zekerheid in tijd:
  • u kan als huurder het contract om de 3 jaar opzeggen door een aangetekend schrijven, dat minstens 6 maanden voor de driejaarlijkse vervaldatum verstuurd moet worden naar de verhuurder
  • ook de verhuurder kan het contract om de 3 jaar opzeggen, maar hij moet een periode van 1 jaar voor de driejaarlijkse vervaldag respecteren. Als de verhuurder het contract opzegt, dan moeten wel 2 extra voorwaarden vervuld zijn, namelijk:
   • hij moet het pand zelf voor handel in gebruik nemen
   • die mogelijkheid moet uitdrukkelijk in het lopende handelshuurcontract voorzien zijn.
 • U hebt als huurder recht op drie huurhernieuwingen van het handelshuurcontract.
 • U krijgt als huurder na 9 jaar het voorrecht boven alle andere personen om de huurovereenkomst te hernieuwen en uw handel voort te zetten. Die hernieuwing moet u aanvragen ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het eindigen van de lopende huurperiode van 9 jaar.

In totaal biedt het huurcontract dus een bescherming van 36 jaar.

Overeenkomst en registratie

 • U sluit de handelshuurovereenkomst schriftelijk af.
 • U moet het huurcontract laten registreren bij de ontvanger der registratierechten binnen 4 maanden na het afsluiten van het huurcontract.

Herziening van de huurprijs

Driejaarlijks kan de huurder of de verhuurder een herziening van de huurprijs aanvragen bij de vrederechter. In dat geval moet worden aangetoond dat door nieuwe omstandigheden de huurwaarde van het gebouw 15% hoger of lager ligt dan vermeld in de overeenkomst.

Het beroep tot herziening is onderworpen aan bepaalde voorwaarden en kan maar worden aangespannen tijdens de laatste drie maanden van de lopende periode van drie jaar. In tegenstelling tot de private huurovereenkomst kan de huur in het kader van een handelshuurovereenkomst slechts worden geïndexeerd als die mogelijkheid voorzien is in de overeenkomst. De indexering moet overeenkomstig de wet gebeuren, in overeenstemming met de gezondheidsindex.

Voor meer informatie over de handelshuurovereenkomst kan u onder meer terecht bij de notaris of op Notaris.be, de website van de Nederlandstalige notarissen.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid officieel bevoegd voor de handelshuurwetgeving. De huidige wetgeving blijft van kracht, totdat de Vlaamse overheid initiatief neemt om ze te wijzigen. Een eventuele wijziging zal gebeuren op basis van een studie, waarmee de Vlaamse overheid nagaat in welke mate de huidige wetgeving remmingen of beperkingen opwerpt voor ondernemers.