crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Subsidie voor opleiding en advies voor kmo's en zelfstandigen (kmo-portefeuille)

  De kmo-portefeuille werd op 1 april 2016 hervormd en bestaat nu uit twee diensten, opleiding en advies. Daarnaast komt er een nieuw instrument, de kmo-groeisubsidie. Het moment waarop de aanvraag werd gedaan, bepaalt onder welke regeling u valt. Wanneer de aanvraag voor 1/4/2016 gebeurde (ook al start de opleiding pas later), dan valt u onder de oude regeling. Doet u de aanvraag na 1/4/2016, dan valt u onder de nieuwe regeling.

  De vereenvoudigde kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet u zich eerst online registreren, een aanvraag indienen en vervolgens een bedrag storten in uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kunt u de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.

  Voorwaarden

  Enkel kmo's, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten, accountants, ...), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruik maken van de kmo-portefeuille voor opleiding of advies als

  • ze een vestiging hebben in het Vlaamse Gewest
  • ze tot de privésector behoren (met een aandeel van de overheid kleiner dan 25%).
  • de kmo qua omzet en aantal werknemers voldoet aan de Europese kmo-definitie.
  • de nacebel-code van uw onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016 (een NACEBEL-code geeft de hoofdactiviteit uw onderneming weer). Soms hebben bedrijven meerdere activiteiten en dus meerdere NACEBEL-codes hebben. De hoofdactiviteit van de onderneming is dan de activiteit die het meeste omzet genereert.
  • de onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • de onderneming met alles in orde is volgens de regelgeving in het Vlaamse Gewest, bv. geen achterstallige RSZ-schulden.
  • het project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren. Mensen die een opleiding willen volgen omdat ze hun zaak een andere richting willen geven, kunnen voor die opleiding steun krijgen via de kmo-portefeuille indien de NACE-code van de huidige activiteit van hun zaak dat toelaat.
  •  opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener.

  Dubbele subsidiëring is niet toegestaand. Als een onderneming een tegemoetkoming gekregen heeft in de kosten van de opleiding, dan kan deze niet gesubsidieerd worden via de kmo-portefeuille. Een tegemoetkoming in enkel het loon van een cursist is wel verenigbaar met steun via de kmo-portefeuille.

  Procedures

  Aanmelden en registreren

  Surf naar de website van de kmo-portefeuille en meldt u aan. Hiervoor hebt u een token of een elektronische identiteitskaart (eID) nodig.

  Als u voor de eerste keer inlogt op de kmo-portefeuille, moet u zich:

  • eerst registreren als persoon/beheerder
  • registreren als onderneming
  • de persoon/beheerder aan de onderneming koppelen

  Ook een onderneming die geregistreerd is in de KBO maar waarvan de status ‘nog niet actief’ is, kan zich al registreren in de kmo-portefeuille.

  Subsidies aanvragen

  • Voor een subsidieaanvraag volgt u deze procedure:
   • U kunt pas een aanvraag indienen wanneer de status van uw onderneming in de KBO op ‘actief’ staat.
   • Sluit eerst een overeenkomst of inschrijving af met een geregistreerde dienstverlener voor een opleiding of advies.
   • Dien uw subsidieaanvraag online in. Dit kan tot 14 kalenderdagen na de startdatum van de prestaties. U moet de dienstverlener niet op de hoogte brengen van de aanvraag, hij wordt via mail verwittigd.
   • De aanvraag wordt automatisch bevestigd. De dienstverlener moet niet langer goedkeuren, hij blijft wel toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille, zo niet kan hij de steunaanvraag alsnog weigeren.
   • Na de aanvraag, krijgt u onmiddellijk de gegevens om uw eigen aandeel in de kosten te storten in uw elektronische kmo-portefeuille (Sodexo). Daarvoor hebt u 30 kalenderdagen de tijd.
   • Zodra uw storting ontvangen is, stort de Vlaamse overheid de subsidie in uw portefeuille.
   • Nu kunt u de dienstverlener betalen met uw elektronische kmo-portefeuille. Het kan tot 14 kalenderdagen duren vooraleer de betaling wordt uitgevoerd. Voor buitenlandse dienstverleners kan dit langer duren.

  U kunt een projectaanvraag stopzetten als u een foutieve aanvraag hebt ingediend of wanneer de prestatie is geannuleerd.

  Prijs

  Hoeveel steun u krijgt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. De steun is beperkt tot een bepaald maximumbedrag dat u jaarlijks kunt opnemen. U kunt vrij kiezen of u dat bedrag inzet voor advies of opleiding of voor een combinatie van beide. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn altijd exclusief btw.

  • Kleine ondernemingen krijgen 40% steun binnen het jaarlijks steunplafond van 10.000 euro.
  • Middelgrote ondernemingen krijgen 30 % steun binnen het jaarlijks steunplafond van 15.000 euro.
    Opleiding Advies
  Kleine ondernemingen steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro
  Middelgrote ondernemingen steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro

  De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw. Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker en cateringkosten zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding (cateringkosten beperkt tot 25 euro/per dag per persoon). Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding.

  Er wordt jaarlijks een globaal subsidiebudget voorzien, voor 2016 is er 35.000.000 euro beschikbaar. Wanneer het voorziene budget is toegekend, kunt u geen steunaanvraag meer indienen via de kmo-portefeuille.

  Uitzonderingen

  Grote ondernemingen, vzw's en kmo's in oprichting komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille.

  Volgende ondernemingen die geen rechtspersoonlijkheid hebben komen als onderneming niet in aanmerking:

  • de tijdelijke handelsvennootschap;
  • de feitelijke vereniging;
  • de stille handelsvennootschap;
  • de maatschap.

  Ik heb de dienstverlener al betaald, kan ik nu nog een aanvraag doen via de kmo-portefeuille?

  Sinds 1 juli 2013 is het verboden om de opleidingskost eerst rechtstreeks te betalen aan de dienstverlener (zonder kmo-portefeuille) vooraleer de opleiding via de kmo-portefeuille te betalen. Bij de adviespijlers is het niet toegestaan om te factureren vooraleer de prestaties geleverd zijn. Enkel prestaties waarvoor al prestaties zijn geleverd kunnen gefactureerd worden. Er zijn een aantal dienstverleners die werken met een vast stramien van vooraf en rechtstreeks betalen, dat is niet de bedoeling.

  Deze regel geldt enkel voor de dienstverleners. Het is verboden voor dienstverleners om te eisen dat de factuur eerst integraal vooraf wordt betaald en dan nadien via de kmo-portefeuille.

  Als klanten toch vooraf betalen (zonder dat dit gevraagd wordt door de dienstverlener) is er geen bezwaar om nadien de kmo-p te gebruiken. Dienstverleners mogen evenwel niet eisen dat er op deze manier wordt gewerkt.

  Welke kosten komen in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille?

  De kosten die in aanmerking komen voor subsidie via de kmo-portefeuille zijn exclusief btw. De aanvaardbare kostprijs van een opleiding bedraagt minimum 100 euro, exclusief btw. De aanvaardbare kostprijs van een advies bedraagt minimum 500 euro, exclusief btw.

  • Verplaatsingskosten van de opleidingsverstrekker zijn aanvaardbaar als kost voor zover ze in een functionele relatie staan met de opleiding of het advies.
  • Cateringkosten zijn beperkt tot een maximum van 25 euro/per dag per persoon.
  • Kosten voor cursusmateriaal komen in aanmerking wanneer het cursusmateriaal uitsluitend wordt gebruikt tijdens de opleiding. Hierop staat geen beperking.

  Wat zijn werkenden in de onderneming?

  Onder werkenden in de onderneming verstaan we:

  • de werknemer van de onderneming met een arbeidsovereenkomst, die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van de onderneming uitoefent;
  • de persoon die voornamelijk bij de onderneming als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • de persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
  • de helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
  • de meewerkende echtgenoot (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)

  Let wel: Voor tijdelijke arbeidskrachten zoals interims, jobstudenten en seizoenarbeiders kan er dus geen steun via de kmo-portefeuille worden verkregen. Werknemers met een IBO-statuut komen ook niet in aanmerking.

  Wat gebeurt er met mijn erkenning als dienstverlener nu de kmo-portefeuille hervormd is?

  Sinds 1 april 2016 spreken we niet langer over erkende dienstverleners maar over geregistreerde dienstverleners.

  Dienstverleners die op 1 april 2016 erkend waren voor de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden één erkenning voor advies. De nieuwe registratie voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langst lopende erkenning.

  Sinds 1 april 2016 worden er nog uitsluitend registraties voor opleiding of advies toegekend.

  Welk effect heeft de hervorming van de kmo-portefeuille op mijn budget?

  De vereenvoudigde kmo-portefeuille heeft geen effect op de budgetten van een onderneming. Tot 1/4/2016 gold de situatie zoals voorheen. Vanaf 1/4/2016 krijgt elke onderneming een subsidieplafond (10.000 of 15.000 euro subsidie) en steunpercentage (40% of 30%) afhankelijk van de ondernemingsgrootte (kleine of middelgrote onderneming op basis van de Europese kmo-definitie). Op 1/4/2016 zal er een verrekening gebeuren met wat de onderneming in de periode 01/01/2016 - 31/03/2016 aan subsidie ontvangen heeft. Voor het restant zal de onderneming dan nog steunaanvragen kunnen indienen volgens de nieuwe voorwaarden.

  De verrekening zal gebeuren met de pijlers opleiding, advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning (= de kleine projecten). De pijlers Strategisch advies en coaching (= de grote projecten) worden hier buiten beschouwing gelaten (de steun die de onderneming hier gedurende de periode 01/01/2016-31/04/2016 ontvangen heeft zal verrekend worden met de nieuwe maatregel kmo-groeisubsidie).

  De overgang zal nooit tot gevolg hebben dat een onderneming subsidie moet teruggeven.

  Voorbeeld:

  • Gedurende de periode 01/01/2106-31/03/2016 heeft de onderneming 2.500 euro aan steun ontvangen voor opleiding en 2.500 euro voor advies en 10.000 euro voor technologieverkenning. Deze heeft ook nog 20.000 euro steun voor strategisch advies ontvangen. Samen dus 35.000 euro.
   Strategisch advies wordt buiten beschouwing gelaten, dus blijft over: 15.000 euro
  • Deze 15.000 euro zal na 1/4/2016 in mindering gebracht worden van het nieuwe subsidieplafond (10.000 voor kleine ondernemingen, 15.000 voor middelgrote ondernemingen).

  In beide gevallen (zowel kleine als middelgrote onderneming) zal geen steunaanvraag meer mogelijk zijn. De teller zal in beide gevallen op nul euro staan. De onderneming komt nog wel in aanmerking voor de kmo-groeisubsidie.

  Contact

  Afdeling Bedrijfs- en Omgevingssteun

  Adres
  Koning Albert II-laan 35 Bus 12
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail