crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Leerplicht en schoolplicht

  De leerplicht is de verplichting van ouders om hun kinderen te laten leren. De duur van de leerplicht wordt door de federale overheid bepaald voor heel België.

  Begin- en einddatum van de leerplicht

  Een kind is leerplichtig op 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt. Maar opgelet: ook kinderen die al lager onderwijs starten op 1 september van het jaar dat ze 5 worden, vallen onder de leerplicht.

  De leerplicht eindigt:

  • of op de 18de verjaardag voor een leerling die 18 jaar wordt voor of op 30 juni
  • of op 30 juni, voor een leerling die 18 jaar wordt na 30 juni

  Een jongere die een diploma secundair onderwijs heeft behaald is niet langer leerplichtig.

  Deeltijdse leerplicht

  Een jongere is deeltijds leerplichtig (of heeft voldaan aan de voltijdse leerplicht)

  • op 15 jaar voor wie de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs heeft beëindigd (geslaagd of niet);
  • op 16 jaar als dat niet het geval is.

  Vanaf 15 of 16 jaar kan een leerling aan de leerplicht voldoen via het stelsel van leren en werken: de leerling zal dan deeltijds les volgen en deeltijds werken.

  Leerplicht is geen schoolplicht

  Om aan de leerplicht te voldoen, hebt u 2 mogelijkheden :

  • U schrijft uw kind in in een school.
  • U kiest voor huisonderwijs. Dit moet u vooraf schriftelijk melden aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

  Wetgeving

  De regelgeving in verband met de leerplicht vindt u op Onderwijs Vlaanderen.

  Vallen kinderen en jongeren met een handicap ook onder de leerplicht?

  Ook kinderen en jongeren met een handicap zijn leerplichting. Zij kunnen terecht in het buitengewoon onderwijs, of in het gewoon onderwijs mits GON-begeleiding. Maar voor sommige leerplichtige kinderen en jongeren is het door hun handicap niet mogelijk om les te volgen.

  Leerlingen voor wie het onmogelijk is om naar school te gaan, hebben - na gunstig advies van de Zorgpunt Onderwijsinspectie (voorheen Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs: CABO) recht op permanent onderwijs aan huis. Dat onderwijs omvat vier lestijden per week en wordt gegeven door een school voor buitengewoon onderwijs.

  Aan kinderen die omwille van een zeer zware fysieke of mentale handicap onmogelijk les kunnen volgen (dus ook niet thuis), kan de onderwijsinspectie, op verzoek van de ouders, zelfs vrijstelling van leerplicht verlenen. Deze vrijstelling kan tijdelijk of permanent zijn.

  ‘Vrijstelling van leerplicht’ wordt aangevraagd door de ouders. Vragen over ‘permanent onderwijs aan huis’ kunnen worden gesteld door de ouders van de leerlingen, de schooldirecteur of een arts met het medisch schooltoezicht.

  Alle briefwisseling en andere communicatie gebeurt via:

  Zorgpunt Onderwijsinspectie
  Hendrik Consciencegebouw
  Koning Albert II-laan 15, 2M06
  1210 Brussel
  zorgpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be
  02 553 88 37
  0497 83 93 88

  Meer informatie vindt u op de website van het ministerie van Onderwijs en Vorming.

  Geldt de leerplicht ook in het kleuteronderwijs?

  De leerplicht start op 1 september van het kalenderjaar waarin een kind 6 jaar wordt. Dat houdt in dat een kind dat een jaartje langer in de kleuterklas zit, ook moet voldoen aan de leerplicht..

  Verder mogen 6-jarigen pas starten in het eerste leerjaar van het Nederlandstalig lager onderwijs, als ze het schooljaar ervoor een welbepaald minimum aantal halve dagen (220) Nederlandstalig kleuteronderwijs gevolgd hebben. Als dit zo, is ligt de beslissing bij de ouders. Zijn ze niet voldoende aanwezig geweest, dan ligt de beslissing bij de toelatingsklassenraad van de lagere school.

  Als een 5-jarig kind wil overstappen naar het eerste leerjaar, ligt de beslissing bij de toelatingsklassenraad van de lagere school.

  Moeten Vlaamse kinderen die in het buitenland wonen, voldoen aan de leerplicht?

  Vlaamse kinderen die in België uitgeschreven zijn en hun wettige woonplaats (domicilie) in het buitenland hebben, vallen enkel onder de leer- of schoolplicht van het land waar ze wonen. Om in orde te zijn, vraagt u best na bij het plaatselijke ministerie van onderwijs hoe uw kind voldoet aan de leerplicht van het gastland.

  Vlaamse kinderen die in het buitenland wonen en hun wettige woonplaats (domicilie) in België behouden, moeten aan de Belgische leerplicht voldoen. Om aan te tonen dat uw kinderen in het buitenland aan de leerplicht voldoen, zijn er twee mogelijkheden:

  • U toont aan dat uw kind les volgt in het buitenland met een attest van inschrijving aan de school, dat u aan het formulier Leerplichtcontrole toevoegt en opstuurt naar de cel Leerplichtcontrole.
  • U toont aan dat u in het buitenland huisonderwijs geeft aan uw kind door elk jaar een schriftelijke Verklaring voor huisonderwijs in te dienen bij de cel Leerplichtcontrole.