Het pensioen van het onderwijspersoneel

Voor de berekening van de pensioenen van het onderwijspersoneel wordt een onderscheid gemaakt tussen vastbenoemde en tijdelijke leerkrachten.

Vastbenoemde leerkrachten

(Geheel of gedeeltelijk) vastbenoemde leraren krijgen een overheidspensioen. U krijgt dat pensioen niet enkel voor de opdracht waarvoor u vastbenoemd was, maar voor uw hele loopbaan als leerkracht, dus ook voor de periode dat u als tijdelijk leerkracht werkte.

Het overheidspensioen wordt beheerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Die betaalt uw pensioen uit.

De datum om op pensioen te kunnen gaan, wordt voor ieder personeelslid individueel berekend op basis van de eigen loopbaan, zowel binnen als buiten het onderwijs.

U vraagt uw pensioen rechtstreeks aan bij de PDOS. Verwittig wel tijdig uw schoolbestuur dat u een pensioenaanvraag indient.

U dient uw pensioenaanvraag best in tussen 6 maanden en 1 jaar vóór de ingangsdatum. U vult het formulier pensioenaanvraag in en stuurt het ondertekend op per post naar het adres dat vermeld staat op het formulier.

Voor een loopbaanoverzicht kan u terecht bij uw werkstation.

Voor al uw vragen over uw overheidspensioen kan u contact opnemen met de pensioenlijn op het nummer 1765.

Tijdelijke leerkrachten

Wie als tijdelijk leerkracht met pensioen vertrekt, krijgt geen overheidspensioen. U valt dan onder het werknemersstelsel. In dat geval zal de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) uw pensioen uitbetalen. U kan dit pensioen aanvragen via de gemeente, online of bij de RVP zelf. Lees meer over de pensioenaanvraag op de website van de RVP.

Vervroegde uitstap

Wie graag vroeger zou uitstappen, kan dit doen via de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (TBSVP).

Overlevingspensioen

De langstlevende echtgenoot, de uit de echt gescheiden echtgenoot of de kinderen van een overleden (actief of gepensioneerd) personeelslid uit het onderwijs, kunnen aanspraak maken op een overlevingspensioen.

  • Was het personeelslid (geheel of gedeeltelijk) vastbenoemd, dan moet u een aanvraag indienen bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).
  • Nabestaanden van een volledig tijdelijk personeelslid, moeten zich wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen.

Pensioen berekenen

Wilt u graag vooraf weten hoeveel pensioen u gaat krijgen, dan kan u vanaf 55 jaar een simulatie van uw toekomstig pensioen aanvragen:

Op het gratis telefoonnummer 1765 ('De Pensioenlijn‘) kan u terecht met al uw vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin u hebt gewerkt (werknemer, zelfstandige of ambtenaar). Via 1765 wordt u in contact gebracht met de juiste pensioeninstelling:

Wijzigingen pensioenstelsel

In het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 staan een aantal wijzigingen aan het pensioenstelsel van ambtenaren. Ook voor het onderwijspersoneel zal er wat veranderen, afhankelijk van de huidige leeftijd en situatie. Maar als u zich in een van deze situaties bevindt, dan blijft de bestaande wetgeving voor u gelden.

  • U voldoet volgens de huidige wetgeving aan de voorwaarden om in 2015 met pensioen te gaan.
  • U voldoet al aan de pensioenvoorwaarden, maar u zet uw onderwijsloopbaan toch verder.
  • U bevindt zich in een ‘terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen’ (TBSVP) en er is vooraf een formele datum van oppensioenstelling vastgesteld. Die datum blijft behouden, ook als hij na 2015 valt.
  • U hebt al goedkeuring gekregen over uw aanvraag voor een TBSVP met ingang van 1 januari 2015. Deze beslissing en de vooropgestelde pensioendatum blijven behouden, ook als de pensioendatum na 2015 valt.
  • U hebt een aanvraag voor een TBSVP lopen, waarvan de pensioendatum nog binnen 2015 valt.
  • U dient een nieuwe aanvraag voor een TBSVP in, waarvan de pensioendatum nog binnen 2015 valt.

Voor meer info over de wijzigingen en de gevolgen voor u kan u terecht bij uw werkstation.