Het pensioen van het onderwijspersoneel

Voor de berekening van de pensioenen van het onderwijspersoneel wordt een onderscheid gemaakt tussen vastbenoemde en tijdelijke leerkrachten.

Vastbenoemde leerkrachten

(Geheel of gedeeltelijk) vastbenoemde leraren krijgen een overheidspensioen. U krijgt dat pensioen niet enkel voor de opdracht waarvoor u vastbenoemd was, maar voor uw hele loopbaan als leerkracht, dus ook voor de periode dat u als tijdelijk leerkracht werkte.

Het overheidspensioen wordt beheerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS). Die betaalt uw pensioen uit.

De datum om op pensioen te kunnen gaan, wordt voor ieder personeelslid individueel berekend op basis van de eigen loopbaan, zowel binnen als buiten het onderwijs.

U vraagt uw pensioen rechtstreeks aan bij de PDOS. Verwittig wel tijdig uw schoolbestuur dat u een pensioenaanvraag indient.

U dient uw pensioenaanvraag best in tussen 6 maanden en 1 jaar vóór de ingangsdatum. U vult het formulier pensioenaanvraag in en stuurt het ondertekend op per post naar het adres dat vermeld staat op het formulier.

Voor een loopbaanoverzicht kan u terecht bij uw werkstation.

Voor al uw vragen over uw overheidspensioen kan u contact opnemen met de pensioenlijn op het nummer 1765.

Tijdelijke leerkrachten

Wie als tijdelijk leerkracht met pensioen vertrekt, krijgt geen overheidspensioen. U valt dan onder het werknemersstelsel. In dat geval zal de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) uw pensioen uitbetalen. U kan dit pensioen aanvragen via de gemeente, online of bij de RVP zelf. Lees meer over de pensioenaanvraag op de website van de RVP.

Vervroegde uitstap

Wie graag vroeger zou uitstappen, kan dit doen via de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (TBSVP).

Overlevingspensioen

De langstlevende echtgenoot, de uit de echt gescheiden echtgenoot of de kinderen van een overleden (actief of gepensioneerd) personeelslid uit het onderwijs, kunnen aanspraak maken op een overlevingspensioen.

  • Was het personeelslid (geheel of gedeeltelijk) vastbenoemd, dan moet u een aanvraag indienen bij de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).
  • Nabestaanden van een volledig tijdelijk personeelslid, moeten zich wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen.

Pensioen berekenen

Wilt u graag vooraf weten hoeveel pensioen u gaat krijgen, dan kan u vanaf 55 jaar een simulatie van uw toekomstig pensioen aanvragen:

Op het gratis telefoonnummer 1765 ('De Pensioenlijn‘) kan u terecht met al uw vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin u hebt gewerkt (werknemer, zelfstandige of ambtenaar). Via 1765 wordt u in contact gebracht met de juiste pensioeninstelling: