Nog veel ouders laten na een studietoelage aan te vragen

Studeren kost geld, dat weet elke ouder en student. Je
zou dan ook verwachten dat studietoelagen veelvuldig
aangevraagd worden. Jaarlijks worden inderdaad ongeveer
120 000 aanvragen voor het secundair onderwijs en 50 000
aanvragen voor het hoger onderwijs ingediend. Elk jaar
wordt er ongeveer 2,3 miljard aan toelagen uitbetaald.

Maar uit een wetenschappelijke studie die het departement
Onderwijs enkele jaren geleden liet uitvoeren, blijkt dat
er toch een groot aantal ouders zijn die geen
studietoelage aanvragen voor hun zoon of dochter, hoewel
ze daar recht op hebben. Velen zijn blijkbaar niet genoeg
op de hoogte van de voorwaarden om een studiebeurs te
krijgen: zij dienen geen aanvraag in omdat ze menen toch
niet in aanmerking te zullen komen. Dat is jammer.

Daarom wil het departement Onderwijs ook dit jaar deze
ouders sensibiliseren om tóch een aanvraag in te dienen.
Eind september en begin oktober wordt tweemaal een
advertentie geplaatst in populaire weekbladen. Ze moet de
ouders van studenten in het secundair en hoger onderwijs
attent maken op het bestaan van de studietoelage en hen
ertoe aanzetten ook in geval van twijfel zo'n toelage aan
te vragen. Dat moet vóór 31 oktober.

Ook persaandacht kan helpen om de rechthebbenden te
bereiken. Hieronder vindt u in een notendop de
belangrijkste informatie over studietoelagen.

Wat is een studietoelage ?

Een studietoelage is een geldbedrag dat de overheid geeft
aan jongeren uit gezinnen die het financieel moeilijk
hebben. Je kan een studietoelage aanvragen voor studies
in het secundair of hoger onderwijs. Het bedrag dat je
ontvangt is afhankelijk van het gezinsinkomen en het
aantal personen ten laste.

Voor studies in de eerste tot en met de derde graad van
het secundair onderwijs is het maximumbedrag van de
toelage 24 900 frank, in de vierde graad is dat 56 500
frank. Voor studies in het hoger onderwijs krijgt een
'thuisstudent' (die op minder dan 10 km van de
onderwijsinstelling woont) maximaal een toelage van
61 200 frank, een 'spoorstudent' 67 100 frank en een
'kotstudent' 103 500 frank.

Wat zijn de voorwaarden ?

Er zijn drie soorten voorwaarden om een toelage te
krijgen: de nationaliteitsvereiste, ten eerste, zegt dat
je Belg moet zijn of op 31 oktober 1999 tenminste twee
jaar met je gezin in België verblijven of erkend zijn als
politiek vluchteling.

Volgens de studievoorwaarden, ten tweede, moet je
voltijds onderwijs volgen aan een instelling die erkend,
gesubsidieerd of georganiseerd is door de Vlaamse
Gemeenschap en moet je geslaagd zijn in het vorige
school- of academiejaar. De 'slaagvoorwaarde' geldt
echter niet voor leerplichtige leerlingen in het
secundair onderwijs: indien zij hun jaar overzitten,
kunnen zij (verder) een toelage krijgen.

Tenslotte zijn er uiteraard nog financiële voorwaarden:
het inkomen van het gezin waarvan de leerling of student
deel uitmaakt, mag niet hoger zijn dan een bepaald
bedrag. Dit bedrag wordt het toegelaten jaarinkomen
genoemd en verschilt naargelang het aantal personen ten
laste en naargelang het om hoger of secundair onderwijs
gaat. Het toegelaten jaarinkomen kan uit verschillende
delen bestaan:
- het gezamenlijk belastbaar inkomen zoals vermeld op het
aanslagbiljet van de belastingen aanslagjaar 1998, jaar
van inkomen 1997, verminderd of vermeerderd met bepaalde
posten: de afzonderlijk belaste inkomsten, de kadastrale
inkomens buiten de eigen woning (= de gezinswoning) en
voor zover het niet opgenomen is in het gezamenlijk
belastbaar inkomen: 80% van het alimentatiegeld dat aan
de wettelijke vertegenwoordiger en aan de ten laste
zijnde kinderen wordt uitbetaald.
- het kadastraal inkomen van de persoon van wie de
jongere ten laste is, mag niet hoger zijn dan 20% van het
gezamenlijk plus het afzonderlijk belastbaar inkomen,
eventueel verhoogd met pensioenen, vervangingsinkomen
en/of alimentatiegeld. In sommige gevallen geldt de
kadastrale inkomen-voorwaarde niet.

Het aanvraagformulier moet ten laatste op 31 oktober 1999
door de post afgestempeld zijn (opgelet: 31 oktober is
dit jaar een zondag) of ingediend zijn bij de diensten
voor Studietoelagen. Te laat ingediende aanvragen worden
niet behandeld. Wie niet over alle gevraagde gegevens
beschikt, dient best een onvolledige aanvraag tijdig in.
Hoe sneller de aanvraag wordt ingediend, hoe sneller de
rechthebbende wordt uitbetaald. De aanvraagformulieren
zijn te krijgen in de onderwijsinstellingen en bij de
ondervermelde diensten voor Studietoelagen.

Een gedetailleerde brochure

De gedetailleerde brochure 'Studietoelagen 1999-2000',
met onder andere ook aanwijzingen voor het invullen van
het aanvraagformulier, is te vinden in de
onderwijsinstellingen, de PMS-centra, de provincies, de
gemeenten en de openbare bibliotheken.

Ze kan ook gratis besteld worden bij de Infolijn
Onderwijs op het nummer 0800/30 203 of bij de diensten
voor Studietoelagen:
in Brussel: 02/553 86 60 of 86 61
in de provinciale afdelingen:
Antwerpen: 03/240 50 11 en 078/15 28 40
Limburg: 011/23 81 01
Oost-Vlaanderen: 09/267 74 17
Vlaams Brabant: 016/26 90 00
West-Vlaanderen: 050/40 56 11

Deze informatie vindt u ook op de website
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen.

Voor meer informatie : Irma Van Langendock, afdeling
Studietoelagen
tel. (02) 553 86 64 fax (02) 553 86 65