crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking

  Neemt u tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een van de thematisch verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering die u krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  Let op:

  Op 2 september 2016 gaat het Vlaams zorgkrediet van start. Dat is het nieuwe verlofstelsel voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector

  Vanaf die datum worden geen aanmoedigingspremies meer toegekend voor dossiers die starten vanaf 2 september. AIs u voor 2 september al een aanmoedigingspremie kreeg, blijft u die krijgen tot uw recht opgebruikt is.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het krijgen van een Vlaamse aanmoedigingspremie zijn verschillend voor de drie mogelijke sectoren van tewerkstelling:

  • de privésector
  • de openbare sector
  • de socialprofitsector.

  Ga eerst na tot welke sector u behoort. Per sector zijn er specifieke voorwaarden.

  • In de privésector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn. Ook iemand die bijvoorbeeld voor een Waals bedrijf werkt, maar drie dagen per week in Vlaanderen thuiswerkt of als vertegenwoordiger voortdurend in Vlaanderen werkt, komt in aanmerking.
  • In de Vlaamse openbare sector en in het Nederlandstalig onderwijs is het mogelijk dat wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, toch in aanmerking komt voor de aanmoedigingspremie.
  • Ook in de socialprofitsector is het mogelijk dat wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, toch in aanmerking komt voor de aanmoedigingspremie. De organisaties moeten dan
   • ofwel behoren tot de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector en Vlaamse subsidies ontvangen
   • ofwel tot de Vlaamse socio-culturele sector behoren.
  • Federale ambtenaren hebben geen recht op een aanmoedigingspremie.

  Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, moet u altijd:

  • al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben voor uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet (dit krijgt u via de beslissingsbrief C62).
  • 12 maanden aaneensluitend gewerkt hebben voordat uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet ingaat. Als u in die twaalf maanden wegens jaarlijkse vakantie, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, loopbaanonderbreking, progressieve werkhervatting, borstvoedingsverlof of een ander verlof een tijdlang niet gewerkt hebt, dan wordt die periode voor de berekening van uw premiebedrag beschouwd als gewerkte tijd. Ook interimwerk telt als gewerkte tijd, zolang u in die twaalf maanden maar geen enkele dag werkloos bent geweest. Voor de tijdelijke werknemers uit het onderwijs geldt een speciale regeling: de maanden juli en augustus worden beschouwd als maanden waarin u in dezelfde arbeidsregeling had als op 30 juni.
    
  • In de privésector kunt u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
   • zorgkrediet (tijdskrediet of thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
   • opleidingskrediet
   • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

  Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de privésector.

  • In de socialprofitsector kunt u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
   • zorgkrediet (thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
   • opleidingskrediet
   • landingsbaan
   • loopbaankrediet (als u uw loopbaan voltijds onderbreekt)
   • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

  Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector.

  • In de openbare sector is er één algemeen stelsel voor iedereen die loopbaanonderbreking neemt. Als u een erkende opleiding volgt, wordt uw premie wel verdubbeld.

  Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de openbare sector.

  U kunt de aanmoedigingspremie alleen krijgen voor de periode waarin u ook een uitkering krijgt van de RVA, behalve in het uitzonderlijke geval van steun aan werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

  Ook als u een zelfstandige activiteit uitoefent, kunt u in sommige gevallen een aanmoedigingspremie krijgen. De absolute voorwaarde is wel dat u al een uitkering van de RVA krijgt. Als de RVA geen bezwaar heeft tegen uw zelfstandige activiteit, dan zal die ook aanvaard worden voor uw aanmoedigingspremie.

  Procedure

  De meeste mensen die een aanmoedigingspremie willen aanvragen, kunnen dat gewoon online doen. Online aanvragen is mogelijk voor alle thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof) en voor de loopbaanonderbreking in de openbare sector, maar niet als u een opleiding volgt.

  Online aanvragen is makkelijk: bekijk de video
  Het heeft alleen maar voordelen: u krijgt meteen een ontvangstbevestiging, gegevens en documenten die de dienst al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven, uw dossier wordt sneller behandeld en u zult het geld sneller ontvangen. Om een online aanvraag te doen, moet u u de beslissingsbrief C62 van de RVA al ontvangen hebben. Voor de online aanvraag hebt u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer nodig, ofwel een federaal token.

  Hou daarnaast deze informatie klaar:

  • uw rekeningnummer
  • de precieze periode van uw onderbreking
  • de adresgegevens van uw feitelijke plaats van tewerkstelling
  • het aantal uren dat u normaal gezien volgens uw arbeidscontract werkt en het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.

  Vraag uw aanmoedigingspremie hier online aan.

  Als u uw aanvraag toch op papier wilt of moet doen, download dan het juiste aanvraagformulier (voor de openbare sector, voor de privésector of voor de socialprofitsector). U vult deel A in, uw werkgever deel B.
  Als u loopbaanonderbreking of tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen, laat u deel C invullen door de onderwijsinstelling waar u de opleiding volgt.

  Voeg de juiste documenten toe aan uw aanvraag en stuur alles op naar de Dienst Competenties en Loopbanen. Doe dat bij voorkeur aangetekend: bij eventuele betwistingen accepteert de dienst het briefje van een aangetekende zending als bewijs.

  Aanvraagtermijn

  Aanvragen voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector en de openbare sector moet u binnen zes maanden na de start van uw tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof aanvragen.
  In de privésector is er geen strikte deadline, maar de premie kan maar met een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden worden toegekend.

  Als u bij de RVA een verlenging of aanpassing van uw tijdskrediet/loopbaanonderbreking of thematisch verlof aanvraagt, dan moet u ook een nieuwe aanvraag voor een aanmoedigingspremie indienen.

  Bedrag

  Het bedrag van de premie hangt af van

  • de sector waarin u werkt: in de openbare sector is de premie bijvoorbeeld hoger als u tijdens uw loopbaanonderbreking een opleiding volgt.
  • de specifieke vorm van tijdskrediet of loopbaanonderbreking
  • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt
  • het aantal uren dat u werkte in de twaalf maanden voor de onderbreking. De hoogte van het premiebedrag wordt bepaald door het laagste tewerkstellingspercentage (dus het minste aantal uren) dat u werkte in de twaalf maanden voor de onderbreking.

  De betaling gebeurt telkens omstreeks de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw  onderbreking op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

  Publicaties

  Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privésector: zorgkrediet, opleidingskrediet, onderneming in moeilijkheden

  De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies. Als je een tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een

  Vlaamse aanmoedigingspremies voor de social profit sector : zorgkrediet, loopbaankrediet, landingsbaan, opleidingskrediet, onderneming in moeilijkheden

  De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies voor wie een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kun je een premie ontvangen. Naargelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt

  Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

  De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies voor wie een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kun je een premie ontvangen. Naargelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt

  Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

  Formulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector aan te vragen.

  Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

  Formulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector aan te vragen.

  Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

  Formulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector aan te vragen