Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Neemt u tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een van de thematisch verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering die u krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Voorwaarden

De voorwaarden voor het krijgen van een Vlaamse aanmoedigingspremie zijn verschillend voor de drie mogelijke sectoren van tewerkstelling:

 • de privésector
 • de openbare sector
 • de socialprofitsector.

Ga eerst na tot welke sector u behoort.

 

Per sector zijn er specifieke voorwaarden. In de privésector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn. Voor de socialprofitsector en de openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs zijn er specifieke voorwaarden voor wie in Brussel werkt.

Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, moet u echter altijd:

 • al een goedkeuring van de RVA gekregen hebben voor uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet (dit krijgt u via de beslissingsbrief C62).
 • 12 maanden aaneensluitend gewerkt hebben voordat uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet ingaat. Als u in die twaalf maanden wegens jaarlijkse vakantie, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, loopbaanonderbreking, borstvoedingsverlof of een ander verlof een tijdlang niet gewerkt hebt, dan wordt die periode voor de berekening van uw premiebedrag beschouwd als gewerkte tijd. Voor de tijdelijke werknemers uit het onderwijs geldt een speciale regeling: de maanden juli en augustus worden beschouwd als maanden waarin u in dezelfde arbeidsregeling had als op 30 juni.

 

 • In de privésector kunt u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
  • zorgkrediet (tijdskrediet of thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
  • opleidingskrediet
  • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de privésector

 • In de socialprofitsector kunt u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
  • zorgkrediet (thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
  • opleidingskrediet
  • landingsbaan
  • loopbaankrediet (als u uw loopbaan voltijds onderbreekt)
  • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector.

 • In de openbare sector is er één algemeen stelsel voor iedereen die loopbaanonderbreking neemt. Als u een erkende opleiding volgt, wordt uw premie wel verdubbeld.

Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de openbare sector.

 

U kunt de aanmoedigingspremie alleen krijgen voor de periode waarin u ook een uitkering krijgt van de RVA, behalve in het uitzonderlijke geval van steun aan werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

Ook als u een zelfstandige activiteit uitoefent, kunt u in sommige gevallen een aanmoedigingspremie krijgen. De absolute voorwaarde is wel dat u al een uitkering van de RVA krijgt. Als de RVA geen bezwaar heeft tegen uw zelfstandige activiteit, dan zal die ook aanvaard worden voor uw aanmoedigingspremie.

Procedure

Online

U kunt de aanmoedigingspremie in de meeste gevallen online aanvragen.

Als u de premie online aanvraagt, zult u het geld sneller ontvangen. Online aanvragen is mogelijk voor alle thematische verloven en voor de loopbaanonderbreking in de openbare sector, maar niet als u een opleiding volgt. Voor een online aanvraag hebt u de beslissingsbrief C62 van de RVA nodig en een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of een token.

Papier

Papieren aanvragen zijn ook mogelijk, maar dan is de verwerkingstijd van uw aanvraag langer, tot zo'n 2 maanden. Download het juiste aanvraagformulier:

Voeg de juiste documenten toe aan uw aanvraag en stuur alles op naar de Dienst Competenties en Loopbanen. Doe dat bij voorkeur aangetekend: bij eventuele betwistingen accepteert de dienst het briefje van een aangetekende zending als bewijs.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector en de openbare sector moet u binnen zes maanden na de start van uw tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof aanvragen.

In de privésector is er geen strikte deadline, maar de premie kan maar met een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden worden toegekend.

 

Als u bij de RVA een verlenging of aanpassing van uw tijdskrediet/loopbaanonderbreking of thematisch verlof aanvraagt, dan moet u ook een nieuwe aanvraag voor een aanmoedigingspremie indienen.

Bedrag

Het bedrag van de premie hangt af van

 • de sector waarin u werkt: in de openbare sector is de premie bijvoorbeeld hoger als u tijdens uw loopbaanonderbreking een opleiding volgt.
 • de specifieke vorm van tijdskrediet of loopbaanonderbreking
 • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt
 • het aantal uren dat u werkte in de twaalf maanden voor de onderbreking. De hoogte van het premiebedrag wordt bepaald door het laagste tewerkstellingspercentage (dus het minste aantal uren) dat u werkte in de twaalf maanden voor de onderbreking.

De betaling gebeurt telkens omstreeks de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw  onderbreking op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.