crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking

  Neemt u tijdskrediet, loopbaanonderbreking of een van de thematisch verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof)? Dan kunt u van de Vlaamse overheid een aanmoedigingspremie krijgen. Dat is een aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering die u krijgt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

  Let op:

  Op 2 september 2016 gaat het Vlaams zorgkrediet van start. Dat is het nieuwe verlofstelsel voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector

  Vanaf die datum worden geen aanmoedigingspremies meer toegekend voor dossiers die starten vanaf 2 september. AIs u voor 2 september al een aanmoedigingspremie kreeg, blijft u die krijgen tot uw recht opgebruikt is.

  Voorwaarden

  De voorwaarden voor het krijgen van een Vlaamse aanmoedigingspremie zijn verschillend voor de drie mogelijke sectoren van tewerkstelling:

  • de privésector
  • de openbare sector
  • de socialprofitsector.

  Ga eerst na tot welke sector u behoort. Per sector zijn er specifieke voorwaarden.

  • In de privésector geldt dat werknemers in het Vlaamse Gewest tewerkgesteld moeten zijn. Ook iemand die bijvoorbeeld voor een Waals bedrijf werkt, maar drie dagen per week in Vlaanderen thuiswerkt of als vertegenwoordiger voortdurend in Vlaanderen werkt, komt in aanmerking.
  • In de Vlaamse openbare sector en in het Nederlandstalig onderwijs is het mogelijk dat wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, toch in aanmerking komt voor de aanmoedigingspremie.
  • Ook in de socialprofitsector is het mogelijk dat wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, toch in aanmerking komt voor de aanmoedigingspremie. De organisaties moeten dan
   • ofwel behoren tot de Vlaamse gezondheids- en welzijnssector en Vlaamse subsidies ontvangen
   • ofwel tot de Vlaamse socio-culturele sector behoren.
  • Federale ambtenaren hebben geen recht op een aanmoedigingspremie.

  Om in aanmerking te komen voor een aanmoedigingspremie, moet u altijd:

  • al een goedkeuring van een onderbrekingsuitkering van de RVA gekregen hebben voor uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet (dit krijgt u via de beslissingsbrief C62).
  • 12 maanden aaneensluitend gewerkt hebben voordat uw loopbaanonderbreking of tijdskrediet ingaat. Als u in die twaalf maanden wegens jaarlijkse vakantie, zwangerschapsverlof, ziekteverlof, loopbaanonderbreking, progressieve werkhervatting, borstvoedingsverlof of een ander verlof een tijdlang niet gewerkt hebt, dan wordt die periode voor de berekening van uw premiebedrag beschouwd als gewerkte tijd. Ook interimwerk telt als gewerkte tijd, zolang u in die twaalf maanden maar geen enkele dag werkloos bent geweest. Voor de tijdelijke werknemers uit het onderwijs geldt een speciale regeling: de maanden juli en augustus worden beschouwd als maanden waarin u in dezelfde arbeidsregeling had als op 30 juni.
    
  • In de privésector kunt u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
   • zorgkrediet (tijdskrediet of thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
   • opleidingskrediet
   • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

  Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de privésector.

  • In de socialprofitsector kunt u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
   • zorgkrediet (thematisch verlof om voor kinderen of hulpbehoevenden te zorgen)
   • opleidingskrediet
   • landingsbaan
   • loopbaankrediet (als u uw loopbaan voltijds onderbreekt)
   • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

  Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector.

  • In de openbare sector is er één algemeen stelsel voor iedereen die loopbaanonderbreking neemt. Als u een erkende opleiding volgt, wordt uw premie wel verdubbeld.

  Bekijk de voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in de openbare sector.

  U kunt de aanmoedigingspremie alleen krijgen voor de periode waarin u ook een uitkering krijgt van de RVA, behalve in het uitzonderlijke geval van steun aan werknemers van ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

  Ook als u een zelfstandige activiteit uitoefent, kunt u in sommige gevallen een aanmoedigingspremie krijgen. De absolute voorwaarde is wel dat u al een uitkering van de RVA krijgt. Als de RVA geen bezwaar heeft tegen uw zelfstandige activiteit, dan zal die ook aanvaard worden voor uw aanmoedigingspremie.

  Procedure

  De meeste mensen die een aanmoedigingspremie willen aanvragen, kunnen dat gewoon online doen. Online aanvragen is mogelijk voor alle thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof) en voor de loopbaanonderbreking in de openbare sector, maar niet als u een opleiding volgt.

  Online aanvragen is makkelijk: bekijk de video
  Het heeft alleen maar voordelen: u krijgt meteen een ontvangstbevestiging, gegevens en documenten die de dienst al heeft, hoeft u niet opnieuw in te geven, uw dossier wordt sneller behandeld en u zult het geld sneller ontvangen. Om een online aanvraag te doen, moet u u de beslissingsbrief C62 van de RVA al ontvangen hebben. Voor de online aanvraag hebt u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer nodig, ofwel een federaal token.

  Hou daarnaast deze informatie klaar:

  • uw rekeningnummer
  • de precieze periode van uw onderbreking
  • de adresgegevens van uw feitelijke plaats van tewerkstelling
  • het aantal uren dat u normaal gezien volgens uw arbeidscontract werkt en het aantal uren dat u tijdens uw onderbreking werkt.

  Vraag uw aanmoedigingspremie hier online aan.

  Als u uw aanvraag toch op papier wilt of moet doen, download dan het juiste aanvraagformulier (voor de openbare sector, voor de privésector of voor de socialprofitsector). U vult deel A in, uw werkgever deel B.
  Als u loopbaanonderbreking of tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen, laat u deel C invullen door de onderwijsinstelling waar u de opleiding volgt.

  Voeg de juiste documenten toe aan uw aanvraag en stuur alles op naar de Dienst Competenties en Loopbanen. Doe dat bij voorkeur aangetekend: bij eventuele betwistingen accepteert de dienst het briefje van een aangetekende zending als bewijs.

  Aanvraagtermijn

  Aanvragen voor de aanmoedigingspremie in de socialprofitsector en de openbare sector moet u binnen zes maanden na de start van uw tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof aanvragen.
  In de privésector is er geen strikte deadline, maar de premie kan maar met een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden worden toegekend.

  Als u bij de RVA een verlenging of aanpassing van uw tijdskrediet/loopbaanonderbreking of thematisch verlof aanvraagt, dan moet u ook een nieuwe aanvraag voor een aanmoedigingspremie indienen.

  Bedrag

  Het bedrag van de premie hangt af van

  • de sector waarin u werkt: in de openbare sector is de premie bijvoorbeeld hoger als u tijdens uw loopbaanonderbreking een opleiding volgt.
  • de specifieke vorm van tijdskrediet of loopbaanonderbreking
  • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt
  • het aantal uren dat u werkte in de twaalf maanden voor de onderbreking. De hoogte van het premiebedrag wordt bepaald door het laagste tewerkstellingspercentage (dus het minste aantal uren) dat u werkte in de twaalf maanden voor de onderbreking.

  De betaling gebeurt telkens omstreeks de 15de van de maand die volgt op de maand waarop de premie betrekking heeft. Als uw  onderbreking op het moment van de goedkeuring al enige tijd loopt, krijgt u meteen ook de voorgaande maanden uitbetaald.

  Publicaties

  Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privésector: zorgkrediet, opleidingskrediet, onderneming in moeilijkheden

  De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies. Als je een tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, krijg je van de RVA een onderbrekingsuitkering. Die uitkering kan aangevuld worden met een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een

  Vlaamse aanmoedigingspremies voor de social profit sector : zorgkrediet, loopbaankrediet, landingsbaan, opleidingskrediet, onderneming in moeilijkheden

  De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies voor wie een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kun je een premie ontvangen. Naargelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt

  Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

  De Vlaamse overheid schept mogelijkheden voor een soepele loopbaanplanning met aanmoedigingspremies voor wie een tijdskrediet of een loopbaanonderbreking neemt. Ook wanneer je minder gaat werken zonder opname van tijdskrediet of loopbaanonderbreking bij een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, kun je een premie ontvangen. Naargelang de sector waar je tewerkgesteld bent, verschilt

  Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector

  Formulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de social-profitsector aan te vragen.

  Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

  Formulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector aan te vragen.

  Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector

  Formulier om een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking in de openbare sector aan te vragen

  In welke gevallen kan ik de aanmoedigingspremie online aanvragen?

  Vraag uw aanmoedigingspremie bij voorkeur online aan. Dat heeft heel wat voordelen.

  Uw online aanvraagformulier is al deels ingevuld, o.a. met uw persoonsgegevens uit het rijksregister en een aantal documenten zoals de goedkeuring C62 van de RVA en het attest van gezinssamenstelling uit het rijksregister. U krijgt ook onmiddellijk een bevestigingsmail als uw aanvraag correct is ingediend. 

  Maar let op, u kan de aanmoedigingspremie nog niet in alle gevallen online aanvragen. Het kan wel al voor

  • alle thematische verloven (na goedkeuring van RVA), dus niet voor tijdskrediet
  • de gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector (en dus niet voor opleiding in de openbare sector), na goedkeuring van de RVA.
   
    Privésector Openbare sector Socialprofitsector
  Ouderschapsverlof online online online
  Palliatief verlof online online online
  Verlof voor medische bijstand online online online
  Loopbaanonderbreking / online
  maar voor opleiding alleen op papier
  /
  Tijdskrediet papier zie loopbaanonderbreking papier

   

  Op de website werk.be kunt u de aanmoedigingspremie online aanvragen.

  Wat heb ik nodig om de aanmoedigingspremie online aan te vragen?

  Om de aanmoedigingspremie online te kunnen aanvragen, hebt u dit nodig:

  • de beslissingsbrief C62 van de RVA. Als u nog geen goedkeuring van de RVA hebt ontvangen, kunt u de aanvraag niet online indienen.
  • een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer, of een federaal token
  • het bankrekeningnummer waarop de aanmoedigingspremie mag gestort worden
  • de basisgegevens over uw tewerkstelling. U vult bij de online aanvraag zelf het deel over uw werkgever in:
   • de adresgegevens van uw effectieve plaats van tewerkstelling
   • het aantal uren dat u voor de onderbreking werkte volgens uw arbeidscontract
    • Als u in verschillende scholen lesgeeft (openbare sector), dan vermeldt u als werkgever de school waar u de meeste uren presteert. Bij de uren vult u het totale aantal uren dat u lesgeeft in alle scholen samen.

  Hebt u hierover vragen, neem dan contact op met uw personeelsdienst.

  Wat heb ik nodig om de aanmoedigingspremie op papier aan te vragen?

  Om de aanmoedigingspremie op papier aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

  • het correcte aanvraagformulier. Kijk eerst na tot welke van de die sector u behoort.
  • een kopie van de C62-beslissingsbrief van de RVA
  • Naargelang van de sector en de aard van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet kan het nodig zijn dat u ook de volgende bijlagen moet bijvoegen:
   • een attest van de opleiding die u volgt
   • een attest van de dokter als u iemand verzorgt (een kopie van de verklaring die u aan de RVA hebt bezorgd, is voldoende)
   • een attest van anciënniteit (als u geen verklaring van uw vorige werkgever kan krijgen, dan bezorgt u een loopbaanoverzicht van de RVP)
   • een attest van gezinssamenstelling (alleen als u alleenwonende bent en een verhoogde premie als alleenwonende wilt aanvragen).

  Het aanvraagformulier moet gehandtekend worden. U kunt het per post versturen of ingescand doorsturen per mail of fax. Eventueel ontbrekende documenten mag u later gewoon faxen of mailen.

  Wordt mijn aanvraag voor een aanmoedigingspremie al behandeld?

  Online aanvragen worden binnen een termijn van twee weken verwerkt en definitief beoordeeld.

  Aanvragen op papier (via e-mail, post of fax) duren langer. Bekijk hieronder welke dossiers men momenteel verwerkt:

  Status (op 27 juni)

  Momenteel verwerkt men de dossier die zijn aangekomen rond

   
  Openbare sector

  14 juni

   
  Privésector 26 mei  
  Socialprofitsector 2 juni  

  Onvolledige aanvragen zullen een langere doorlooptijd hebben (nodig voor het opvragen, ontvangen en verwerken van bijkomende gegevens of documenten). Vermeld zeker het dossiernummer en de naam van de dossierbehandelaar als u bijkomende informatie moet opsturen. Zo kan dit sneller aan uw dossier toegevoegd worden.

  U ontvangt altijd een mail of een brief van de dienst als

  • uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd (dus na de definitieve beslissing)
  • als uw dossier onvolledig is.

  Hoe kan ik wijzigingen doorgeven aan de dienst aanmoedigingspremies?

  Elke wijziging moet u zelf rechtstreeks en schriftelijk (e-mail, fax of brief) doorgeven aan de dienst Competenties en Loopbanen. Vermeld daarbij altijd uw dossiernummer en/of rijksregisternummer. Volgende wijzigingen moet u zeker doorgeven:

  • nieuw adres
  • nieuw bankrekeningnummer
  • nieuw arbeidscontract
  • nieuwe werkgever
  • herziening bij de RVA
  • stopzetting bij de RVA
  • starten met een zelfstandige activiteit
  • uitkering overlevingspensioen of rustpensioen
  • (brug)pensioen
  • stopzetten van de opleiding als je opleidingskrediet krijgt
  • samenwonen voor wie de extra premie als ‘alleenstaande’ ontvangt.

  U krijgt per e-mail bevestiging van uw stopzetting. Als u bij uw aanvraag geen e-mailadres hebt ingevuld, krijgt u de bevestiging via de post.

  Moet ik de bedragen van de aanmoedigingspremie aangeven bij de belastingen?

  U moet de bedragen van de aanmoedigingspremie invullen op uw belastingaangifteformulier bij de vervangingsinkomens:

  • de brutobedragen onder code 271
  • de bedrijfsvoorheffing onder code 286

  De fiscale fiches 281.18, die u nodig hebt voor het indienen van uw belastingaangifte, worden in de loop van de maand mei verstuurd.

  Hebt u eind mei nog geen fiscale fiche ontvangen? Ga dan eerst na of u eventuele adreswijzigingen hebt doorgegeven. Als dat niet het geval is, stuur dan een e-mail, fax of brief met uw nieuwe adresgegevens naar de dienst Competenties en Loopbanen. U kunt bij die dienst ook een nieuwe fiscale fiche opvragen.

  Hoe zit het met mijn recht op de aanmoedigingspremie als ik van sector verander?

  Als u van sector verandert, begint de teller voor het aantal maanden aanmoedigingspremie waarop u recht hebt, weer van nul te lopen. De maanden die u al opgenomen hebt toen u nog in de vorige sector werkte, tellen niet meer mee als u een nieuwe aanvraag doet voor een aanmoedigingspremie.

  Hou er wel rekening mee dat voor deze specifieke berekening de privésector en de socialprofitsector samen worden genomen. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de privésector en de socialprofitsector enerzijds en de openbare sector anderzijds.

  Bijvoorbeeld:

  • U hebt in de privésector al één jaar zorgkrediet gekregen: het is daarna niet meer mogelijk om zorgkrediet te krijgen in de socialprofitsector.
  • U hebt in de privésector al één jaar zorgkrediet gekregen: het is daarna mogelijk om nog twee jaar de aanmoedigingspremie te krijgen in de openbare sector.