Federale premie voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Als werknemer kan u uw arbeidsprestaties voor een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. Dat kan door gebruik te maken van:

 • het tijdskrediet met of zonder motief of de ‘gewone’ loopbaanonderbreking
 • een van de thematische verloven.

Tijdens uw tijdskrediet of loopbaanonderbreking kunt u, als compensatie voor het loonverlies of de verminderde inkomsten, een premie van de federale overheid krijgen. Het gaat om een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die uitkering kan bovendien aangevuld worden met een aanmoedigingspremie: dat is een extra premie van de Vlaamse overheid boven op de uitkering van de federale RVA.

 

Tijdskrediet of ‘gewone’ loopbaanonderbreking

De  ‘gewone’ onderbreking van uw loopbaan kan u nemen om welke reden dan ook. Zo kunt u meer tijd vrijmaken voor uzelf of uw omgeving. U kunt dan bijvoorbeeld gaan studeren, voor uw kinderen zorgen, gaan reizen, uw pensioen voorbereiden …  In de privésector wordt die onderbreking tijdskrediet genoemd, in de openbare sector (en het onderwijs) spreken we van loopbaanonderbreking.  We spreken ook van tijdskrediet/loopbaanonderbreking ‘algemeen stelsel’.

In de openbare sector zijn er verschillende vormen van loopbaanonderbreking mogelijk, afhankelijk van:

 • de overheid of de openbare dienst waarbij u werkt
 • het feit of u vastbenoemd bent (statutair) of volgens een arbeidsovereenkomst werkt (contractueel)

In de privésector zijn er drie vormen van gewoon tijdskrediet:

 • voltijds tijdskrediet
 • halftijds (1/2) tijdskrediet
 • tijdskrediet 1/5

 

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om toegang te krijgen tot het tijdskrediet en daarvoor een onderbrekingsvergoeding te ontvangen, zijn verschillend naargelang u het tijdskrediet aanvraagt

 • zonder motief
 • met motief.

Naast het tijdskrediet zonder motief kunt u namelijk een bijkomend recht op tijdskrediet krijgen als u uw aanvraag kan rechtvaardigen met één van de motieven die hieronder worden genoemd. De duur van dat bijkomende recht op tijdskrediet varieert naargelang van het motief.

 • zorgen voor uw kind dat jonger is dan 8 jaar
 • palliatieve zorgen verlenen
 • zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad
 • een erkende opleiding volgen                                                                                         
 • zorgen voor uw gehandicapte kind dat jonger is dan 21 jaar

 

Als u 50 jaar of ouder bent en deeltijds (1/5 of 1/2) wilt werken, dan kan u in sommige gevallen tot uw pensioen ‘tijdskrediet/loopbaanonderbreking eindeloopbaan’ nemen. Neem voor de voorwaarden van die specifieke vorm contact op met uw werkgever, uw vakbond of uw RVA-kantoor.

In de meeste ondernemingen is het recht op tijdskrediet beperkt tot vijf procent van het personeelsbestand.

 

Thematische verloven

In bepaalde situaties hebt u recht op de specifieke vormen van tijdskrediet / loopbaanonderbreking. Die drie vormen van ‘thematisch verlof’ zijn

 • ouderschapsverlof: om meer tijd door te brengen met uw kinderen;
 • medische bijstand: om meer tijd door te brengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid;
 • palliatief verlof: om een terminale patiënt bij te staan

Die drie vormen kunnen onafhankelijk van elkaar opgenomen worden en komen niet in mindering van het tijdskrediet met of zonder motief

Neem voor de specifieke voorwaarden van elke vorm van onderbreking contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw RVA-kantoor.

 

 

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de loopbaanonderbreking voor de Vlaamse openbare sector (dus ook de lokale en provinciale overheden en het onderwijs) officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De bestaande regelgeving blijft van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt ze eventueel te wijzigen. Voorlopig geldt een overgangsperiode, waarin de federale administratie alle dossiers verder opvolgt.