crossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Stuur een e-mail
  Terug naar overzicht

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Ouderschapsverlof

  Als u meer tijd wilt om bij uw kind(eren) te zijn, kunt u ‘ouderschapsverlof’ nemen. Dat verlof is, naast palliatief verlof en verlof voor medische bijstand, een van de drie ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

  Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of de ‘gewone’ loopbaanonderbreking in de openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

  Voorwaarden

  U kunt ouderschapsverlof nemen voor het kind van wie u ouder bent. U bent dus:

  • de biologische moeder of biologische vader
  • de ouder die het kind erkend heeft
  • de adoptieouder.

   

  Tijdens uw ouderschapsverlof kunt u ofwel:

  • helemaal niet werken gedurende 4 maanden, naar keuze op te splitsen per maand
  • halftijds werken gedurende 8 maanden, naar keuze op te splitsen in perioden van minimaal 2 maanden
  • 4/5 werken gedurende 20 maanden, naar keuze op te splitsen in periodes van 5 maanden.

  U mag die verschillende mogelijkheden ook combineren. Als u in het onderwijs werkt, kunt u uw ouderschapsverlof in principe niet opsplitsen, tenzij de zomervakantie ertussen valt. In dat laatste geval kan dat, onder bepaalde voorwaarden, wel. Neem daarvoor contact op met uw personeelsdienst.

   

  Het ouderschapsverlof moet beginnen voordat uw kind 12 jaar wordt. Als uw kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66% heeft, is die leeftijdsgrens 21 jaar.

  Als u in de privésector werkt, moet u in de 15 maanden voor het begin van uw ouderschapsverlof minstens 12 maanden voor dezelfde werkgever hebben gewerkt. In de openbare sector en het onderwijs is er geen anciënniteitsvoorwaarde.

  Uw werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal 6 maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

  Beide ouders kunnen ouderschapsverlof nemen. Als de ene ouder zijn recht op ouderschapsverlof niet (helemaal) opneemt, kan hij dat recht niet overdragen op de andere ouder.

  Het ouderschapsverlof is in 2012 uitgebreid van 3 naar 4 volledige maanden. Hebt u al eerder ouderschapsverlof opgenomen, dan kunt u de resterende maand(en) ouderschapsverlof waar u eventueel recht op hebt, nog opnemen. Mogelijk hebt u voor die extra periode dan geen recht op een uitkering van de RVA.

  Neem voor meer informatie over ouderschapsverlof en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor of lees de brochure van de RVA.

  Procedures

  Wilt u ouderschapsverlof nemen, dan moet u uw werkgever drie maanden op voorhand schriftelijk waarschuwen, bijvoorbeeld via brief of e-mail. In de openbare sector en het onderwijs is het mogelijk dat er andere termijnen gelden.

  U vraagt het ouderschapsverlof aan met het aanvraagformulier van de RVA. Het eerste deel vult u zelf in, het tweede deel vult uw werkgever in. U stuurt het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop aangetekend naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw verlof aankomen. Als u uw ouderschapsverlof opsplitst of als u de verschillende vormen (niet, halftijds of 4/5 werken) wilt combineren, dan moet u voor elke aparte periode een aanvraag indienen.

  U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. Om toegang te hebben, moet u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben, ofwel een federaal token.

  Prijs

  Tijdens uw ouderschapsverlof krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Alleen als uw kind geboren of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012, hebt u ook voor de vierde maand recht op een uitkering.

  Boven op die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

  Contact

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

  Adres
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel
  België
  Website