Aanmoedigingspremie voor tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Als u tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare sector) neemt, dan krijgt u van de federale overheid (meer bepaald van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - RVA) een onderbrekingsuitkering voor de volledige duur van de onderbreking.

In bepaalde gevallen vult de Vlaamse overheid die uitkering aan met een Vlaamse premie, de aanmoedigingspremie. De regeling is afhankelijk van de sector waarin u werkt. Voor die bijkomende aanmoedigingspremie is er een opsplitsing in 3 sectoren:

 • In de privésector kan u in 3 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
  • zorgkrediet
  • opleidingskrediet
  • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering
 • In de socialprofitsector kan u in 5 gevallen een aanmoedigingspremie krijgen, namelijk als u kiest voor:
  • zorgkrediet
  • opleidingskrediet
  • krediet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering
  • loopbaankrediet
  • landingsbaan.
 • In de openbare sector is er één algemeen stelsel voor iedereen die loopbaanonderbreking neemt.
  Als u een erkende opleiding volgt, wordt uw premie wel verdubbeld.

Voorwaarden

De algemene voorwaarde om een aanmoedigingspremie te krijgen in alle sectoren, is dat u van de RVA al een goedkeuring hebt gekregen voor loopbaanonderbreking of tijdskrediet. Afhankelijk van de sector en het soort krediet of loopbaanonderbreking zijn er nog bijkomende voorwaarden. Voor de periode dat u geen premie krijgt van de RVA, kan u dus ook geen Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen.

Voor alle sectoren geldt dat u, voordat de onderbreking ingaat, twaalf maanden aaneensluitend gewerkt moet hebben. Let wel: alle vormen van loopbaanonderbreking (tijdskrediet, ouderschapsverlof of een ander thematisch verlof ...) of periodes van ziekte zijn gelijkgesteld met dienstactiviteit.

In de privésector geldt dat werknemers tewerkgesteld moeten zijn in het Vlaamse Gewest. Voor de socialprofitsector en de openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs zijn er specifieke voorwaarden voor wie in Brussel werkt.

Procedure

U moet zelf een aanvraag indienen voor een aanmoedigingspremie (en niet uw werkgever).

In de socialprofitsector en de openbare sector moet u uw aanvraag indienen binnen zes maanden na het begin van uw tijdskrediet of loopbaanonderbreking. In de privésector geldt die termijn niet, maar de premie kan maar met een terugwerkende kracht van maximaal zes maanden worden toegekend.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

In de drie sectoren kunt u via de website werk.be (of doehetonline.be) uw aanmoedigingspremie online aanvragen als u thematisch verlof neemt (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof). In de openbare sector kan het ook bij een gewone loopbaanonderbreking, maar niet als u een opleiding volgt.

Een online aanvraag heeft alleen maar voordelen. Ze is:

 • sneller
 • eenvoudiger: u hoeft minder documenten of attesten op te sturen, omdat de dienst bepaalde gegevens zelf elektronisch opvraagt.
 • efficiënter: uw aanvraagformulier is vooraf al deels ingevuld
 • zekerder: u krijgt onmiddellijk een ontvangstmelding als de dienst uw aanvraag heeft ontvangen.

Let wel: u kunt alleen een aanvraag indienen met een elektronische identiteitskaart of federaal token. En ook voor wie zijn aanvraag online indient, geldt dat u al uw goedkeuring voor een onderbrekingsuitkering van de RVA (belissingsbrief C62) moet hebben ontvangen. Raadpleeg bij problemen de veelgestelde vragen over de online aanvraag of neem contact op met de Dienst Competenties en Loopbanen van het Departement Werk en Sociale Economie.

U mag ook een papieren aanvraag indienen. In alle andere dan de hierboven beschreven gevallen is dat de enige mogelijkheid. Download het aanvraagformulier en stuur het op naar de Dienst Competenties en Loopbanen. Hou bij een papieren aanvraag rekening met een behandeltermijn van 2 maanden.

Verlenging

Als u bij de RVA een verlenging van uw tijdskrediet/loopbaanonderbreking of thematisch verlof aanvraagt, dan moet u ook een nieuwe aanvraag voor een aanmoedigingspremie indienen. U vraagt uw nieuwe premie bij voorkeur online aan of u stuurt een nieuw aanvraagformulier met alle bijhorende documenten (C62 en andere) aangetekend op.

Bedrag

Na goedkeuring gebeurt de betaling maandelijks rond de 15de van de maand. De betaling gebeurt altijd de maand na de maand waarvoor u de goedkeuring hebt ontvangen. Als u in maart de goedkeuring ontvangt voor uitbetaling vanaf april, dan zal de eerste betaling pas half mei plaatsvinden. De maand waarop de premie betrekking heeft, moet dus voorbij zijn.

Het bedrag van de premie hangt af van

 • de sector waarin u werkt,
 • de soort tijdskrediet of loopbaanonderbreking,
 • het percentage waarmee u uw werk onderbreekt.

In de openbare sector is de premie bijvoorbeeld hoger als u tijdens uw loopbaanonderbreking een opleiding volgt.

De hoogte van de aanmoedigingspremie wordt bepaald door het laagste tewerkstellingspercentage (met andere woorden het contract met het laagste aantal uren) dat u werkte in de twaalf maanden voor de onderbreking.