ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet! Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt de ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Logo Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid

U bent hier: Home Nieuwsberichten > Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 9 maart 2012

Zoek in dit Kort BestekBeslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 9 maart 2012

Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een administratief rechtscollege dat oordeelt over de bezwaren tegen de verkiezingen en de bezwaren op grond van de schending van regels voor de verkiezingsuitgaven door kandidaten en lijsttrekkers. Volgens het kiesdecreet wordt per provincie een afzonderlijke raad opgericht. De Vlaamse Regering stelt nu principieel de vergoedingen vast van de leden van de raden voor verkiezingsbetwistingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit dat de regels vaststelt voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen. Het besluit omschrijft de procedures voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en centra voor herstelverblijf voor het aanvragen van de voorafgaande vergunning, en van de verlenging en aanpassing daarvan. De wijziging beoogt de bepalingen aan te passen gezien de toepassingsproblemen die er zijn vastgesteld, en daarnaast het besluit uit te breiden met de mogelijkheid om aanvragen digitaal in te sturen.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

Na advies van de SAR voor het Vlaams Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, van de SERV en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief artikelen 17 en 23 van het decreet over het algemeen welzijnswerk. De decreetswijziging beoogt een nieuwe herstructurering van de sector algemeen welzijnswerk om te komen tot een sterker eerstelijns welzijnswerk in Vlaanderen. Met de wijziging van de twee artikelen krijgt de regering een ruime delegatie zowel op het vlak van de programmatie als op het nemen van overgangsmaatregelen. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering kent voor 2012 een subsidie toe van in totaal 2,24 miljoen euro aan het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en het Rode Kruis-Vlaanderen voor de tewerkstelling van personeel in het voormalig Derde Arbeidscircuit.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering beslist principieel over de voorwaarden voor een attest van toezicht van Kind en Gezin voor vakantieopvang van kleuters en lagereschoolkinderen. Door dit besluit kunnen organisatoren op korte termijn meer vakantieopvang organiseren en beter inspelen op de lokale vraag, terwijl de fiscale aftrek mogelijk blijft en de kwaliteit gegarandeerd wordt. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering beslist het wegvak N771 Europalaan tussen kilometerpaal 0 en 2,232 over te dragen aan de stad Dilsen-Stokkem. Het wegvak heeft een louter plaatselijke functie en mag dus ingedeeld worden bij de gemeentewegen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit over de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op het invoeren van bestuurlijke boetes. Het gaat om de omzetting van enkele Europese richtlijnen en het vastleggen van de bestuurlijke boetes bij overtredingen van veiligheidsvereisten en -procedures.

Op voorstel van minister Hilde Crevits en minister Philippe Muyters

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) was initieel belast met de uitvoering van alle projecten van het Masterplan Antwerpen. De Vlaamse Regering besliste op 24 september 2010 om BAM af te bouwen, waardoor de nog lopende projecten moeten afgerond of overgedragen worden. De Vlaamse Regering neemt nu een aantal beslissingen over de overdracht van de projecten Noorderlaanbrug en Van Cauwelaertsluis aan de NV De Scheepvaart en het Gemeentelijk Havenbedrijf. Ze neemt daarnaast ook de beslissing over de beheersvergoeding aan BAM in het kader van de taakstelling die BAM heeft na 24 september 2010.

Op voorstel van minister Freya Van den Bossche

De Vlaamse Regering legt principieel de voorwaarden vast voor de overname van de personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen. Het besluit wordt voor onderhandelingen op de agenda geplaatst bij het bevoegde sectorcomité. Na de goedkeuring van het decreet dat de overname regelt, gaat dit besluit ook voor advies naar de Raad van State.

Op voorstel van minister Freya Van den Bossche

Na advies van de SERV en van de MiNa-raad wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel het Energiebesluit wat betreft de deelname aan het centraal examen voor energiedeskundigen. Het wijzigingsbesluit regelt de invoering van een retributie voor de deelname aan het centraal examen. Het bepaalt ook aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te kunnen deelnemen aan het centraal examen. Over het wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

Met het oog op de omzetting van de Europese Richtlijn over industriële emissies (RIE), en na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief drie decreten. De richtlijn bevat regels voor een geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door industriële activiteiten ter bescherming van de milieukwaliteit en de gezondheid van de mens. Het ontwerp van wijzigingsdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt de ontwerpovereenkomst met de vzw Concertgebouw Brugge goed voor het beheer van het Concertgebouw Brugge voor de periode 2011-2015. Ze gelast de bevoegde minister voor cultuur deze overeenkomst in naam van de Vlaamse Regering te ondertekenen. De overeenkomst verankert de toekenning van de subsidie voor het beheer van het gebouw formeel en op meerjarige basis, en regelt ook de modaliteiten en de afspraken rond deze subsidie.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering kent voor 2012 een subsidie toe van in totaal 728.000 euro aan de vzw Blindenzorg Licht en Liefde en de vzw Progrebraille - Helen Keller, voor aanvullende tewerkstelling van ex-DAC-personeel.

Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering stelt Yann Van Rompaey aan als regeringscommissaris bij de nv Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM).

Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent in totaal 3 miljoen euro toe aan een aantal initiatieven binnen de sector Sport, als voorschot op de tegemoetkoming in de verplichte loonkosten van de personeelsleden in een gewezen DAC-statuut voor de vier kwartalen van 2012.

Op voorstel van minister Philippe Muyters

Het Derde Arbeidscircuit (DAC) is een tewerkstellingsmaatregel die ontstaan is in 1982 met het oog op jobcreatie. Doel van de maatregel was structureel werklozen te werk te stellen voor activiteiten in de niet-commerciële sector. De overheid betaalt het loon van de DAC'ers. Sinds 2001 is een regularisatie van DAC-arbeidsplaatsen aan de gang, om deze om te zetten in reguliere tewerkstelling. De Vlaamse Regering keurt nu het voorstel tot regularisatie van het DAC goed en beslist na advies van de Raad van State  definitief de DAC-projecten die niet voor regularisering in aanmerking komen, te laten uitdoven vanaf 1 juli 2012. Bij uitdiensttreding van een DAC'er binnen de drie jaar na deze datum mag een nieuwe werknemer aangeworven of vervangen worden, maar de loonsubsidie stopt uiterlijk op 31 december 2014.

Op voorstel van minister Philippe Muyters

In het kader van de verdere uitvoering van verschillende bepalingen van het Rekendecreet wijzigt de Vlaamse Regering principieel diverse besluiten over de financiën en de begrotingen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

Op voorstel van minister Philippe Muyters

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het tarief op het recht op verdelingen en gelijkstaande overdrachten van onroerende goederen wijzigt. Door de wijziging wordt het verdelingsrecht van 1% op 2% gebracht. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.