ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet! Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt de ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

Logo Vlaamse Leeuw

Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid

U bent hier: Home Nieuwsberichten > Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 23 maart 2012

Zoek in dit Kort Bestek



Beslissingen van de Vlaamse Regering - vrijdag 23 maart 2012

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering kent een strategische investeringssteun toe van 1 miljoen euro aan Kluizendok Tank Terminal bvba in Gent en van 970.000 euro aan O Beton nv in Rumbeke. Ze kent daarnaast een strategische opleidingssteun toe aan NIKE Europe Holding bv in Laakdal (2 miljoen euro), en aan Genzyme Flanders bvba in Geel (voor elk van beide opleidingsprogramma's 2 miljoen euro). De tewerkstelling bij de bedrijven moet wel gewaarborgd blijven tot het einde van de opleidingsprogramma's, anders zal de subsidie procentueel worden verminderd.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

Het sleutelproject 'Naar een geïntegreerde benadering van ondernemers' moet ervoor zorgen dat ondernemers en bedrijven een helder en duidelijk beeld krijgen van waar ze voor welke dienstverlening bij de Vlaamse overheid terecht kunnen, zodat ze geen kostbare tijd verliezen. Daarnaast moet het project ook zorgen voor eenduidige informatie- en communicatiestromen vanuit de overheid richting ondernemer. In dit kader is een studieopdracht uitgeschreven om een strategische visie en stappenplan te ontwikkelen. Op basis hiervan keurt de Vlaamse Regering nu de conceptnota en de daarin voorgestelde principes en grondslagen hierover goed. De bevoegde minister voor economie zal een concreet voorstel tot implementatie voorleggen voor het zomerreces.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van maximaal 721.000 euro aan 11.11.11. vzw in Brussel, als tegemoetkoming in de kosten voor het project '4de Pijlersteunpunt'. Het 4de Pijlersteunpunt moet op een gestructureerde manier ondersteuning bieden aan de 4de pijler. De '4de pijler' verwijst naar burgerinitiatieven die bestaande actoren in onze maatschappij opzetten, zoals vriendengroepen, bedrijven, scholen, vakbonden, enzovoort. Met hun kleinschalige aanpak spelen zij in op directe, concrete noden in het Zuiden, en dankzij hun sterke lokale verankering in het Noorden spelen zij een belangrijke rol in de draagvlakversterking voor ontwikkelingssamenwerking.  

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

De Vlaamse Regering kent 2,08 miljoen euro superstrategische investeringssteun en bijna 290.000 euro superstrategische opleidingssteun toe aan Ford Werke GmbH in Lommel. Aan deze steun worden wel volgende voorwaarden gekoppeld: de gewaarborgde gemiddelde tewerkstelling van 4.600 personen in de periode 2011-2016 en een procentuele vermindering van de steun indien de investeringen en opleidingen niet volledig worden gerealiseerd.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief enkele besluiten over de bedrijfstoeslagregeling en steunmaatregelen voor landbouwers. Het gaat daarbij onder andere om het ontkoppelen van de verwerkingssteun voor vezelvlas en -hennep en de premie voor eiwithoudende gewassen, specifieke steun voor groenbedekkers en voor de instandhouding van het Piétrainras in de varkenssector, en een aantal verduidelijkingen en het opheffen van achterhaalde regelingen.

Op voorstel van minister-president Kris Peeters en minister Philippe Muyters

Dubbelbelastingverdragen zijn verdragen waarin twee of meer staten afspreken hoe zij de heffing van hun belastingen op elkaar afstemmen om het tweemaal heffen van dezelfde belasting ('dubbele belasting') en het ontgaan van belastingen te voorkomen. De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de dubbelbelastingovereenkomsten tussen het Koninkrijk België en respectievelijk de Republiek der Seychellen, het Koninkrijk Bahrein en het Eiland Man. Ze hecht tegelijk haar principiële goedkeuring aan de drie voorontwerpen van decreet die instemmen met deze overeenkomsten. Over de voorontwerpen van decreet wordt het advies ingewonnen van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en van de Raad van State.

Op voorstel van viceminister-president Ingrid Lieten

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de voordracht van Ann Overmeire via POM- West-Vlaanderen, Henny De Baets via OVAM, Ronny Belmans via nv Energyville en Paul Vanvuchelen via Aperam nv als bijkomende leden in de Raad van Bestuur van vzw I-Cleantech Vlaanderen - Innovatie in Cleantech.

Op voorstel van viceminister-president Geert Bourgeois

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingsdecreet over het integratiebeleid en het Vlaams beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden. Bedoeling van de decreetswijziging is het integratiedecreet voor de Vlaamse steden en gemeenten in overeenstemming te brengen met het planlastendecreet, en daarnaast enkele onduidelijkheden uit het integratiedecreet weg te werken voor wat betreft het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de beheersovereenkomsten 2012-2016 met enerzijds de vzw Provinciaal Centrum voor opsporing van Metabole Aandoeningen en anderzijds het Vlaams Centrum Brussel voor de opsporing van aangeboren metabole aandoeningen. De bevoegde minister voor het gezondheidsbeleid zal de beheersovereenkomsten ondertekenen en de jaarlijkse subsidie toekennen, waardoor beide organisaties voor de duur van de overeenkomst erkend worden als organisatie met terreinwerking voor de uitvoering van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen op een bloedstaal.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering kent voor 2012 een subsidie toe van 956.000 euro aan de vzw Vlaams Patiëntenplatform in Heverlee, voor een deel te verdelen over de Federatie van Belgische Verenigingen Nierinsufficiënten, de Astmastichting België, de Belgische Multiple Sclerose Liga, de Vereniging voor Sarcoïdosepatiënten en het Limburgs Kankerfonds. De subsidie is bedoeld als loonsubsidie voor ex-DAC-arbeidsplaatsen.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering besluit tot herverdeling van provisionele kredieten. Het gaat enerzijds om een bedrag van 1 miljoen euro ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord in de socialprofitsector en anderzijds om een bedrag van 700.000 euro te verdelen over diverse projecten, onder andere in het kader van Flanders' Care.

Op voorstel van minister Jo Vandeurzen

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit over de boekhouding voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De wijziging kadert in de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus van de ocmw's, en zorgt ervoor dat ocmw's die dat willen, de nieuwe boekhouding vroeger dan voorzien kunnen invoeren. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen. Het gaat om de omzetting van twee Europese richtlijnen, die de emissiegrenswaarden verstrengen van de uitlaatemissies van motoren, bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met drie wetsvoorstellen rond het wegverkeer. Het gaat ten eerste om een wijziging van de wet over de politie, bedoeld om een sanctiemogelijkheid in te voeren voor bestuurders die nalaten hun rijbewijs tijdig in te leveren na een veroordeling waarbij het recht op sturen vervalt. Hierbij raadt de Vlaamse Regering een aanvulling bij de strafmaat en de mogelijkheden van de politie aan. Een tweede en derde wetsvoorstel handelen over het invoeren van een recidiveregeling voor het rijden bij verval van het recht tot sturen, en het verplichten van de houder van de nummerplaat om bij het vaststellen van een verkeersovertreding de bestuurder bekend te maken. Daarnaast stemt de Vlaamse Regering niet in met het wetsvoorstel om de definities te wijzigen van bepaalde verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen, omdat het wetsvoorstel uitgaat van de signalisatie met zonale geldigheid terwijl het geciteerde probleem zich daar niet stelt.

Op voorstel van minister Freya Van den Bossche

De Vlaamse Regering keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het gemeenschappelijke gebruik van EPB-software (ontwikkeld voor rekening van het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en aanpassingen aan de gemeenschappelijke EPB-software. De EPB-software is een softwarepakket om de energieprestatie van bouwporjecten te evalueren en het voldoen van de EPB-eisen af te toetsen.

Op voorstel van minister Freya Van den Bossche en minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering beslist tot verlening van de waarborg voor de leningen die door het Fonds ter reductie van de globale energiekost worden toegestaan aan diverse lokale entiteiten.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering neemt definitief het besluit tot aanpassing van het jachtexamenbesluit, het jachtopeningstijdenbesluit en het jachtvoorwaardenbesluit aan. Op basis van het advies van de Raad van State werden enkele verduidelijkingen aangebracht. Die beogen onder meer een administratieve vereenvoudiging (o.a. het afschaffen van de meldingsplicht voor zondagsjachtactiviteiten, de gelijkschakeling van rapporteringsdata en het ter beschikking stellen van meldingsformulieren aan de jager via de website van het Agentschap Natuur en Bos). Tevens wordt de bijzondere jacht op de vos onder strikte voorwaarden toegelaten en is een duidelijke regeling opgenomen voor jacht bij sneeuw en langdurige vorst.

Op voorstel van minister Joke Schauvliege

De Vlaamse Regering keurt de beheersovereenkomst 2012-2014 goed met de vzw Expertisecentrum voor Islamitische Culturen in Vlaanderen (MANA vzw).

Op voorstel van minister Pascal Smet

Het decreet volwassenenonderwijs voorziet dat opleidingen in het volwassenenonderwijs in de toekomst georganiseerd worden op basis van opleidingsprofielen, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Telkens deze een nieuw opleidingsprofiel goedkeurt, moeten de besluiten rond bekwaamheidsbewijzen, salarisschalen, nuttige ervaring en concordantie aangepast worden, zodat de regels hierrond voor elke nieuwe opleiding duidelijk zijn. Na onderhandelingen in de bevoegde comités wijzigt de Vlaamse Regering opnieuw principieel deze besluiten. Het gaat zowel om wijzigingen door enkele nieuwe goedgekeurde en enkele uitgebreide opleidingsprofielen als een actualisatie van de bekwaamheidsbewijzen in de al opgenomen opleidingen. Het wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Op voorstel van minister Pascal Smet

In uitvoering van het decreet over de kwaliteit van onderwijs beslist de Vlaamse Regering principieel tot oprichting van een permanent overlegorgaan waarin de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten elkaar regelmatig ontmoeten in functie van hun opdrachten. Over dit oprichtingsbesluit wordt advies ingewonnen bij de Raad van State.

Op voorstel van minister Pascal Smet

Karen Jacobs wordt voorgedragen als lid van de algemene vergadering van de vzw Jint - coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking.

Op voorstel van minister Pascal Smet

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) omvormt van een intern verzelfstandigd agentschap tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. De omvorming is één van de operationele doelstellingen uit de beleidsnota Onderwijs en Vorming, en moet ervoor zorgen dat alle stakeholders structureel betrokken worden. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse Onderwijsraad en van de SERV.

Op voorstel van minister Pascal Smet

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het besluit met overhevelingen, omvormingen, programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs en programmatie van opleidingen in het deeltijds beroeps secundair. Het gaat om uitzonderlijke gevallen, aangezien er een programmatiestop is ingevoerd in het secundair onderwijs.

Op voorstel van minister Pascal Smet

Na adviezen van de VlOR, de SERV en de VRWI en na onderhandelingen hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de integratie regelt van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten. Daarnaast regelt het decreet de oprichting van de Schools of Arts aan de hogescholen die zullen instaan voor de organisatie van de hogere kunstopleidingen. Het ontwerp van decreet omvat ook wijzigingen aan de taalregeling, regelt de rechtspositie van het personeel en de financiering van de hervormingsoperatie. Het voorontwerp van decreet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister Pascal Smet

Na advies van de VlOR en van de SERV, en na onderhandelingen hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de studentenvoorzieningen in Vlaanderen. Bedoeling is om via de studentenvoorzieningen het sociaal karakter van het hoger onderwijs te versterken, en het onderwijs- en het sociaal beleid van de instellingen op elkaar af te stemmen. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Pascal Smet

Na advies van de VlOR en van de SERV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs in Vlaanderen aanpast door naast de bestaande accreditatie een tweede element toe te voegen: de instellingsreview. De instellingsreview is een periodieke evaluatie door een externe commissie van de beleidsprocessen die een instelling opzet om te garanderen dat ze haar taken op het terrein van het hoger onderwijs op een kwaliteitsvolle wijze uitvoert. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering kent 426.000 euro subsidie toe aan de vzw Wielerclub Eddy Merckxvrienden als tussenkomst in de werkingskosten van de wielerploeg 'Topsport Vlaanderen-Mercator' voor het seizoen 2012.

Op voorstel van minister Philippe Muyters

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de ontwerpdecreten met de eerste aanpassing van de middelenbegroting 2012 en de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2012, en de algemene toelichting hierbij. De ontwerpdecreten worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister Philippe Muyters

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit dat sommige aspecten regelt van de organisatie en werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het besluit wordt aangepast naar aanleiding van de wijziging in de toewijzing van bevoegdheid om beroep in te stellen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Op voorstel van minister Philippe Muyters

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lugo nv en Artilaval nv'.