Voorwaarden

Voorwaarden voor de werknemer

U:

 • werkt in het Vlaamse Gewest. Uw woonplaats is niet belangrijk
 • krijgt een arbeidsduurvermindering en werkt nog minstens 50%
 • start niet met een andere job of breidt geen bestaande tewerkstelling uit
 • oefent geen zelfstandige activiteit uit, tenzij u al 1 jaar voor uw arbeidsduurvermindering zelfstandige in bijberoep was
 • krijgt in dezelfde periode geen onderbrekingsuitkering voor tijdskrediet van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA)
 • ontvangt in dezelfde periode geen andere Vlaamse aanmoedigingspremie
 • ontvangt geen looncompensatie van de werkgever in het kader van de federale maatregel van tijdelijke vermindering van de arbeidsduur in het kader van de COVID-19 pandemie bij een vermindering met minstens 20%

Voorwaarden voor de werkgever

Uw werkgever:

 • Heeft een federale erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.
  OF
  Kan een substantiële daling van minstens 20% aantonen in de maand voorafgaand aan de onderbreking ten opzichte van dezelfde maand het jaar voordien.

 • Stelt in het tweede geval een plan op in samenspraak met de werknemersvertegenwoordigers met arbeidsherverdelende maatregelen.
  Hieronder meer informatie over dat plan.

 • Geeft geen looncompensatie aan de werknemer in het kader van de federale maatregel van tijdelijke vermindering van de arbeidsduur in het kader van de COVID-19 pandemie bij een vermindering met minstens 20%

Welke elementen dient het plan van de werkgever te omvatten

Elke werkgever wordt verzocht om voor de start van de arbeidsduurvermindering contact op te nemen met de dienst voor meer informatie. U kunt vooraf een ontwerpplan insturen waarover de dienst feedback geeft. Op die manier wordt de werkgever begeleid bij het indienen van het definitieve dossier.

Als de werkgever over een federaal attest van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering beschikt, moet hij geen plan opstellen. Het is voldoende om het attest aan de dienst te bezorgen.

De werkgever moet in overleg met werknemersvertegenwoordigers een plan met arbeidsherverdelende maatregelen opmaken. Dit plan bevat:

 1. Opgave van de substantiële daling van minimum 20% van de omzet, productie of bestellingen in de maand voorafgaand aan de arbeidsduurvermindering ten opzichte van dezelfde maand van het jaar voordien. Als bewijs van daling in omzetcijfers wordt de BTW-aangifte van de betreffende maanden als bijlage toegevoegd. Er moet aangetoond worden dat deze daling te linken is aan de Coronacrisis.
 2. De arbeidsherverdelingsmaatregelen
  • Realisatie van de arbeidsduurvermindering:
   aanpassing individuele arbeidsovereenkomsten (door tijdelijke bijlage bij bestaand contract) of CAO collectieve arbeidsduurvermindering:
   - Opname van de contractuele wekelijkse arbeidsduur vóór en na de arbeidsduurvermindering (bv. bij 80%: 38u en 30,4u)
   - Opname van nieuw arbeidsrooster. Dit werkschema vermeldt het nieuwe wekelijks uurrooster of de inhaalrustdagen die minstens op maandbasis moeten opgenomen worden.
  • Lijst van werknemers die de aanmoedigingsprmie zullen aanvragen
  • Arbeidsduurvermindering (%) per werknemer
 3. Opgave van het aantal arbeidsplaatsen die voorwerp zijn van de maatregel (aantal vermeden ontslagen)
 4. Opgave van de periode van de arbeidsduurvermindering.
 5. Opgave of de onderneming gebruik maakt van federale crisismaatregelen.
 6. Eventueel een bepaling waarin de werknemers de werkgever mandateren om wijzigingen door te geven aan de dienst Werkbaar Werk – aanmoedigingspremies.
 7. Ondertekening door werkgever en werknemersvertegenwoordigers, of bij gebrek aan deze laatste, opname van het plan in het arbeidsreglement.

De aanvragen stuurt u gebundeld naar aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie), met toevoeging van een exemplaar van het plan. Op elk aanvraagformulier wordt verwezen naar het plan.


Aanmoedigingspremie bij onderneming in moeilijkheden (privésector)