Maximaal 1 jaar

Tijdens uw volledige beroepsloopbaan kunt u in de privésector maximaal 1 jaar een aanmoedigingspremie krijgen in het kader van zorgkrediet. Die termijn is:

  • niet proportioneel: het maakt dus geen verschil of u die 12 maanden halftijds, deeltijds of voltijds onderbreekt.
  • cumulatief: elke maand dat u in het verleden al een premie hebt gekregen in het kader van (voltijds of halftijds of 1/5) zorgkrediet, wordt als volledige maand meegeteld in de berekening van het aantal maanden dat nog rest.
  • deelbaar: u kunt de opname van uw 12 maanden aanmoedigingspremie spreiden over uw hele loopbaan.

Begindatum

Toekenning voor een volledige maand

De aanmoedigingspremie wordt altijd toegekend vanaf de eerste tot en met de laatste dag van een maand, ook als uw aanvraag een andere begin- of einddatum vermeldt.

  • Als de RVA-onderbreking start tussen de 1ste en de 15de van de maand, begint de aanmoedigingspremie te lopen vanaf het begin van die maand.
  • Als de RVA-onderbreking start vanaf de 16de van de maand of later, begint de aanmoedigingspremie pas te lopen vanaf het begin van de volgende maand.

U voldoet aan alle voorwaarden

De premie wordt pas toegekend als u bij de start van de onderbreking aan alle voorwaarden voldoet.

  • Bijvoorbeeld: u neemt een onderbreking op vanaf de 17de van een maand, maar voldoet pas vanaf de 19de van die maand aan de voorwaarden. Uw aanvraag zal geweigerd worden, ook al zou de aanmoedigingspremie pas ingaan op de 1ste van de volgende maand. 

Stopzetting

De aanmoedigingspremie wordt stopgezet:

  • na 1 jaar
  • of als u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

U verliest uw recht op de premie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop u niet meer voldoet aan de voorwaarden.

Wijzigingen

Meld elke wijziging in uw persoonlijke situatie onmiddellijk aan de dienst.

Doe dat schriftelijk (niet telefonisch):

Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.