Stopzetting of weigering van de aanwervingsincentive

U krijgt als werkgever geen aanwervingsincentive (meer) als:

u de aanvraag te laat indient. 

  • Vraag de premie aan binnen 3 maanden nadat de werknemer bij u in dienst kwam. Doet u dat later, dan wordt uw aanvraag automatisch geweigerd.
  • Kon u uw aanvraag om technische redenen niet op tijd indienen? Bijvoorbeeld omdat het WSE-loket onbereikbaar was? Zorg dan voor de nodige bewijsmiddelen, zoals e-mails. Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) herbekijkt dan uw aanvraag.

uw dossier niet op tijd vervolledigt

  • Diende u uw aanvraag op tijd in, maar is uw dossier 3 maanden later nog steeds niet volledig? Dan hebt u geen recht meer op de aanwervingsincentive.

de arbeidsovereenkomst met uw werknemer vroegtijdig stopgezet wordt. 

  • U beëindigt zelf de arbeidsovereenkomst:
    • in de eerste 3 maanden van de tewerkstelling? Uw premie vervalt volledig.
    • na de eerste 3 en voor de eerste 12 maanden van de tewerkstelling? U krijgt de 1ste schijf, maar hebt geen recht meer op de 2de schijf van de premie.
  • De werknemer neemt ontslag of hij wordt ontslagen om dringende reden, wegens overmacht of om redenen buiten uw wil:
    • in de eerste 3 maanden van de tewerkstelling? U krijgt de 1ste schijf, maar hebt geen recht meer op de 2de schijf van de premie.
    • na de eerste 3 en voor de eerste 12 maanden van de tewerkstelling? U krijgt de volledige premie uitbetaald.
  • U ontvangt een automatische e-mail waarin wordt gevraagd om aan te tonen van wie het ontslag is uitgegaan.
    • Beantwoord de e-mail binnen 3 maanden, anders kunt u de premie niet meer krijgen.
    • Bewijs de reden van het ontslag door de C4 en de ontslagbrief op te laden via het WSE-loket.

Controle en terugbetaling

Het DWSE kan inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving uitzenden die controleren of u de voorwaarden voor de aanwervingsincentive naleeft. Zij komen ter plaatse en vragen u als dat nodig is om documenten en informatie aan te leveren.

U moet de aanwervingsincentive terugbetalen:

  • als blijkt dat u een werknemer hebt ontslagen met de bedoeling hem te vervangen door een langdurig werkzoekende die recht geeft op de premie
  • als u onjuiste, onvolledige of misleidende informatie bezorgde bij uw aanvraag
  • als u een andere bepaling in de wetgeving niet naleefde.