Attesten

3 soorten

Organiseert u een opleiding die recht geeft op betaald educatief verlof? Dan moet u 3 soorten attesten uitreiken aan uw cursisten:

 1. attest van regelmatige inschrijving
 2. attest van nauwgezetheid
 3. attest van deelname 2de zittijd.

U kunt die documenten opvragen via educatiefverlof@vlaanderen.be.

Op tijd uitreiken

Reik elk attest uit binnen de opgelegde termijn. Als u een attest niet op tijd afgeeft:

 • kan uw cursist mogelijk geen betaald educatief verlof meer aanvragen
 • heeft zijn werkgever geen recht op een terugbetaling.

Een opleidingsinstelling die zich niet houdt aan de opgelegde termijnen, kan in gebreke gesteld worden.

Attest van regelmatige inschrijving

Met het attest van regelmatige inschrijving bewijst de cursist aan zijn werkgever dat hij een erkende opleiding volgt.

Wanneer uitreiken?

Bezorg het attest aan uw cursist binnen 20 dagen na de start van de opleiding.

 • Schreef de cursist zich te laat in voor uw opleiding? Geef het attest dan af binnen 8 dagen na zijn inschrijving.

Attest van nauwgezetheid

Wat is dit attest?

Het attest van nauwgezetheid is het bewijs dat de cursist uw opleiding nauwgezet volgt en dat hij niet te vaak ongewettigd afwezig is in de lessen.

Wanneer uitreiken?

Bezorg het attest aan de cursist binnen 8 dagen na het einde van elke lesperiode.

Deze tabel toont welke periode op uw opleiding van toepassing is:

Hoe wordt uw opleiding georganiseerd? Na welke lesperiode moet u het getuigschrift uitreiken?
Per schooljaar Na elk schoolkwartaal of trimester
Niet per schooljaar (bijvoorbeeld modulair)De opleiding duurt maximaal 3 maandenNa het einde van de hele opleiding
De opleiding duurt langer dan 3 maandenNa elke 3 maanden vanaf de start van de opleiding

Getuigschrift van nauwgezetheid invullen

Vul per lesperiode het getuigschrift van nauwgezetheid in:

 • Gegevens van de opleiding:
  • Is het een algemene of een beroepsopleiding?
  • Vermeld bij een erkenning:
   • door de Vlaamse erkenningscommissie: het erkenningsnummer
   • door een paritair comité: het nummer van het paritair comité en de datum van de erkenning
   • van een algemene opleiding: het identificatienummer van de opleiding.
 • Tabel met lesuren
  Vul de volgende informatie in per vak in de tabel:
  • VAK A: theoretische aantal lesuren dat de cursist op jaarbasis [TW1] moet bijwonen
   • Opgelet: alleen contacturen komen in aanmerking, stages en zelfstudie tellen niet mee.
  • VAK B: aantal lesuren dat de cursist is vrijgesteld
  • VAK C: aantal lesuren dat de cursist nog moet volgen
  • VAK D: aantal lesuren dat de cursist niet heeft gevolgd omdat hij zich later inschreef voor de opleiding.
 • Uurrooster van de opleiding
  Vermeld de lesdagen en de uren waarop de opleiding gegeven wordt, inclusief:
  • de begindatum van de opleiding
  • de datum van het laatste examen van de 1ste zittijd.
   • Worden er geen examens georganiseerd? Vermeld dan de einddatum van de opleiding
 • Aanwezigheidstabel
  Vul de aanwezigheidstabel in met de volgende gegevens:
  • theoretische aantal lesuren
  • aantal werkelijk gegeven lesuren
  • aantal uren dat de cursist in de les aanwezig was
  • aantal gewettigde en ongewettigde afwezigheden.
 • Datum voortijdige stopzetting opleiding
  Vermeld de datum waarop de cursist u meedeelde te stoppen met de opleiding of vanaf wanneer hij geen enkele les meer bijwoonde.
 • Ondertekening en datum
  Onderteken het getuigschrift met de:
  • originele stempel van de opleidingsinstelling
  • originele handtekening van een gemachtigde van de opleidingsinstelling
  • datum waarop het getuigschrift werd opgesteld.

Getuigschrift van nauwgezetheid achteraf aanpassen

Zodra u het getuigschrift hebt uitgereikt, kunt u geen gegevens meer toevoegen of aanpassen.

 • Wilt u als opleidingsinstelling achteraf toch nog foutieve gegevens aanpassen, dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor.
  • Stel een nieuw getuigschrift op.
  • Vermeld duidelijk dat het gaat om een correctie en geef de reden voor de aanpassingen.

Attest van deelname 2de zittijd

Wat is dit attest?

Legt de cursist zijn examen opnieuw af in de 2de zittijd? Bezorg hem dan 2 attesten:

 • het 1ste attest laat de cursist weten dat hij moet deelnemen aan de 2de zittijd
 • het 2de attest bevestigt de deelname van de cursist aan de 2de zittijd en bevat de data van de afgelegde examens.

Wanneer uitreiken?

Bezorg het attest aan uw cursist binnen de volgende termijn:

 • 1e attest: binnen 8 dagen na het einde van de 1e zittijd
 • 2e attest: binnen 8 dagen na het einde van de 2e zittijd.


Administratieve verplichtingen onderwijsinstellingen