Statutenwijzigingen van SHM’s en woonmaatschappijen vereisen meestal de goedkeuring van de minister. Dat is zeker het geval voor statutenwijzigingen van SHM’s die zich omvormen tot woonmaatschappij. De procedure om statuten te wijzigen of om een erkenning als woonmaatschappij te krijgen vindt u hieronder.

Wanneer is geen voorafgaande goedkeuring van de statuten door de minister vereist?

Conform artikel 4.102 §2, eerste lid van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 (BVCW) is een voorafgaande goedkeuring door de minister niet vereist voor de volgende statutenwijzigingen:

  1. het in overeenstemming brengen van de statuten van woonmaatschappijen met de modelstatuten;
  2. een wijziging van de door de woonmaatschappij toegevoegde inhoud, met uitzondering van de inhoud die aan de modelstatuten verbonden is. Het gaat hier over aanvullende statutaire bepalingen die niet strijdig zijn met de modelstatuten, de VCW, bepalingen van het WVV of andere dwingende regelgeving;
  3. de vervanging van een of meer met naam genoemde personen, aandeelhouders of vennoten, op voorwaarde dat die vervanging geen andere wijzigingen van de statuten inhoudt;
  4. de wijziging van de benaming van de vennootschap, op voorwaarde dat de rechtsvorm wordt behouden en dat de wijziging niet leidt tot aanpassingen aan het aantal aandeelhouders of vennoten;
  5. een uitgifte van aandelen.

Bij twijfel, raadpleegt u best de VMSW (per e-mail: juridischadvies@vmsw.be (opent in uw e-mail applicatie)). Ook als de geplande statutenwijziging geen goedkeuring van de minister behoeft moet u de statutenwijziging wel aanmelden bij Wonen-Vlaanderen. Zo’n aanmelding doet u per beveiligde zending (per brief naar het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel of per e-mail aan erkenning.woonbeleid@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)) bij het agentschap Wonen-Vlaanderen.

We onderscheiden hieronder volgende mogelijke situaties: