Werkloosheid

© DWSE

In maart 2022 telde Vlaanderen 182.442 werkzoekenden zonder werk (werkzoekenden bij VDAB). Dat is een daling met ongeveer 1.800 werkzoekenden ten opzichte van februari 2022 (184.210 werkzoekenden zonder werk). Ten opzichte van maart 2021 vormt dit een daling van 13,1%.

Noot: In juni 2021 heeft de VDAB haar werkzoekendenindeling hervormd, waarbij de rapportering voortaan gebeurt in aantallen werkzoekenden zonder werk, in plaats van niet-werkende werkzoekenden. Alle cijfers in deze figuur zijn op basis van de nieuwe werkzoekendenindeling.
Bron: Arvastat - VDAB ((opent in nieuw venster))

Uitstroom naar werk

In maart 2022 lag het aantal uitstromende werkzoekenden dat aan het werk ging 9,3% lager dan in maart 2021. De instroom van werkzoekenden lag hoger: het aantal personen dat instroomde in de werkloosheid lag in maart 2021 3,7% hoger dan één jaar eerder. Deze cijfers zijn op basis van de nieuwe werkzoekendenindeling van VDAB.
Bron: Arvastat – VDAB ((opent in nieuw venster))

Tijdelijke werkloosheid

In januari 2022 telde Vlaanderen 124.117 werknemers in tijdelijke werkloosheid. Dat is een lichte daling ten opzichte van december. Deze cijfers zijn weliswaar frequent onderhevig aan correcties door RVA.
Bron: RVA ((opent in nieuw venster))

© DWSE

In januari 2022 was het gemiddeld aantal dagen tijdelijke werkloosheid per werknemer in het Vlaams Gewest 5,9 dagen. Zo lijkt dit cijfer opnieuw in licht stijgende lijn te zitten. In december 2021 bedroeg het gemiddeld aantal dagen tijdelijke werkloosheid per werknemer in het Vlaams Gewest 5,4 dagen. Deze cijfers bevatten ook deeltijdse en tijdelijke contracten.
Bron: RVA ((opent in nieuw venster))

Werkzaamheidsgraad

In december 2021 was 75,8% van de Vlaamse bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk, een stijging ten opzichte van november.

Bron: Statbel ((opent in nieuw venster)) (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium), Enquête naar de arbeidskrachten

Noot: omwille van een breuk in de resultaten kunnen de maandelijkse werkzaamheidscijfers vanaf januari 2021 niet zomaar vergeleken worden met de cijfers tot en met december 2020.

De cijfers van RVA en Statbel zijn niet-definitief en kunnen nog aangepast worden. Bij RVA zijn de cijfers over de laatste maanden voorlopig want ze zijn gebaseerd op onvolledige gegevens. Bijstellingen in het aantal tijdelijk werkloze werknemers kunnen bijgevolg vrij groot zijn. De meest actuele cijfers vindt u bij RVA ((opent in nieuw venster)) en Statbel ((opent in nieuw venster)).

Herstructureringen

In maart 2022 waren 64 banen in het Vlaams Gewest betrokken bij een collectieve sluiting of herstructurering.
Bron: FOD WASO

Thuiswerk

lijndiagram met beschikbaar percentage werknemers bij 100% telewerk en bij een hybride werkvorm
© DWSE

In december 2021 neemt het aandeel werkenden in Vlaanderen dat soms of gewoonlijk thuiswerkt toe naar 38,0%. Dat is een stijging ten opzichte van november 2021, toen het aandeel thuiswerkers 36,1% bedroeg.

Bron: Statbel ((opent in nieuw venster)) (Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium), Enquête naar de arbeidskrachten. De cijfers voor juli en augustus 2021 zijn voorlopig. In januari 2021 zit er een breuk in de cijfers, omwille van een herziening van de EAK-vragenlijst en een wijziging van de werkloosheids- en werkgelegenheidsdefinities van het IAB. De cijfers dienen onder dit voorbehoud geïnterpreteerd te worden.

Steunpunt Werk

Voor meer gedetailleerde cijfers kan u terecht bij de trendindicatoren van het Steunpunt Werk.