Aanvragen bij uw werkgever

Als u betaald educatief verlof wilt nemen, moet u enkele formaliteiten vervullen.

 • Stap 1

  Controleer bij de opleidingsinstelling of de opleiding die u wilt volgen, recht geeft op betaald educatief verlof. Alleen erkende opleidingen komen in aanmerking.

  Is de opleiding erkend? Dan moet de opleidingsinstelling u een inschrijvingsbewijs of ‘getuigschrift van regelmatige inschrijving’ geven.

 • Stap 2
  • Start uw opleiding aan het begin van het school- of academiejaar? Dan moet u dat doen vóór 31 oktober van dat school- of academiejaar.
  • Begint uw opleiding niet bij aanvang van het school- of academiejaar? Of bent u pas na 31 oktober van het school- of academiejaar ingeschreven? Of verandert u van werkgever in de loop van het school- of academiejaar? In al die gevallen moet u uw werkgever inlichten binnen 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.

  Diende u uw aanvraag te laat in? Dan kan uw werkgever het aantal uren betaald educatief verlof beperken. U zult u ook moeten aanpassen aan de opgemaakte planning in uw bedrijf.

  Hebt u geen diploma (hoger) secundair onderwijs? En wilt u dat diploma behalen via een opleiding in het volwassenenonderwijs of in een centrum voor basiseducatie? Bezorg dan naast uw inschrijvingsbewijs, ook deze verklaring op eer aan uw werkgever.

 • Stap 3

  U overlegt met uw werkgever over het tijdstip waarop u uw dagen en uren educatief verlof zult opnemen. De werkgever kan u het educatief verlof niet weigeren, maar hij moet wel akkoord gaan met de planning ervan

 • Stap 4

  Tijdens uw betaald educatief verlof levert u het bewijs dat u de opleiding volgt. U doet dat door uw werkgever zo snel mogelijk de originele driemaandelijkse 'getuigschriften van nauwgezetheid' te bezorgen. Dat getuigschrift is het bewijs van uw regelmatige aanwezigheid in de opleiding. U vraag dat document na elk trimester zelf op bij uw opleidingsinstelling.

  Opgelet: als u in een periode (trimester, module) meer dan 10% van de gegeven lesuren ongewettigd afwezig bent, dan wordt u vanaf de eerste dag van de volgende periode geschorst voor 6 maanden.

Ontslagbescherming

Zodra u uw werkgever hebt laten weten dat u betaald educatief verlof wilt opnemen, bent u beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. Uw werkgever mag u alleen ontslaan om een reden die niets met uw opname van betaald educatief verlof te maken heeft. Hij moet die reden bovendien kunnen bewijzen.

Heeft uw ontslag wel te maken met het betaald educatief verlof? Of kan uw werkgever geen geldige reden geven voor het ontslag? Dan hebt u recht op:

 • een vergoeding gelijk aan 3 maanden loon
 • een verbrekingsvergoeding.

Weigering van educatief verlof

Het betaald educatief verlof is een recht van de werknemer, maar in sommige gevallen kan de werkgever zich verzetten tegen het verlof. Deze tabel geeft een overzicht:

Grootte ondernemingWanneer mag de werkgever zich verzetten?Aantal werknemers dat betaald educatief verlof moet krijgen
Minder dan 20 werknemersMeer dan 10% van het totale aantal werknemers is gelijktijdig afwezig* door betaald educatief verlofMinstens 1 werknemer
20 tot 50 werknemersMeer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door betaald educatief verlofMinstens 1 werknemer per functie
Meer dan 50 werknemersMeer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door betaald educatief verlofMinstens 1 werknemer per functie + ondernemingsraad moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan
* Gelijktijdige afwezigheid: de periodes van afwezigheid wisselen elkaar niet af.