Effectieve aanwezigheid in de les

 • Alleen de uren die u daadwerkelijk in de lessen doorbrengt, komen in aanmerking. Als u een beroepsopleiding volgt die 100 uren omvat en u bent maar 92 uur aanwezig geweest, dan hebt u maar recht op 92 uur betaald educatief verlof. Let op: voor het schooljaar 2021-2022 komen enkel de door u gevolgde lesuren tussen 01/09/2021 en 31/12/2021 in aanmerking.
 • Als u bovendien per trimester gedurende meer dan tien procent van de werkelijk gegeven cursusuren ongewettigd afwezig was, dan zult u geschorst worden voor een periode van zes maanden, volgend op het trimester waarin u te vaak afwezig was. Dat betekent concreet dat u in die zes maanden
  • geen recht op educatief verlof meer opbouwt (ook al bent u dan wel aanwezig in de les)
  • uw in vorige trimesters opgebouwde recht op educatief verlof niet kunt opnemen.

Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op 1 uur betaald educatief verlof.

Maximale aantal verlofuren per schooljaar

Het maximale aantal verlofuren per schooljaar (periode van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar) is vastgesteld per type opleiding. Let op: Gezien het betaald educatief verlof afloopt tijdens het schooljaar 2021-2022 gelden er voor dat schooljaar andere maxima. Lees hier meer over het betaald educatief verlof in het schooljaar 2021-2022.

Uw recht op betaald educatief verlof wordt opgetrokken als u een opleiding volgt:

 • die leidt naar een knelpuntberoep ((opent in nieuw venster)). De start van de opleiding is bepalend voor de toekenning van het verhoogde maximum. Het verhoogde maximum blijft geldig voor de volledige periode van de opleiding, ook in het geval dat de opleiding verdwijnt uit de lijst van knelpuntberoepen die jaarlijks door de VDAB wordt opgesteld.
 • die leidt naar een 1ste diploma (hoger) secundair onderwijs:

De onderstaande tabel geeft, per type opleiding, een overzicht van het maximale aantal uren betaald educatief verlof dat u kunt opnemen tot en met het schooljaar 2020-2021:

Jaarlijkse plafond
Om welke opleiding gaat het?Maximaal aantal urenMaximaal aantal uren bij knelpuntberoep/ eerste diploma HSO/ basiseducatie
Jaarlijks plafond als uw werkuren en uw opleidingsuren niet samenvallen
Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding)100180

Professionele bachelor

100180
Algemene opleiding80/
Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) gecombineerd met algemene opleiding100180
Academische bachelor of master120180
Jaarlijks plafond als uw werkuren en uw opleidingsuren samenvallen (u moet in dat geval 20 samenvallende uren bewijzen)
Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding)120180
Professionele bachelor120180
Algemene opleiding80/
Beroepsopleiding (uitgezonderd taalopleiding) gecombineerd met algemene opleiding120180
Specifieke jaarlijkse plafonds, ongeacht of werkuren en opleidingsuren samenvallen of niet
Taalopleiding80/
Taalopleiding gecombineerd met andere beroepsopleiding100180

Specifieke gevallen

​U hebt, tot en met het schooljaar 2020-2021, recht op het aantal uren betaald educatief verlof dat overeenkomt met drie keer de wekelijkse arbeidsduur voor de voorbereiding op en het afleggen van examens:

ongeacht het aantal examens dat u aflegt of het aantal opleidingen met een examencontract waarvoor u zich inschrijft.

Voor de praktische proef om een ervaringsbewijs te behalen, hebt u recht op 8 uren betaald educatief verlof, te nemen op de dag van het examen.

In beide gevallen moet u uw werkgever deze documenten bezorgen:

 • een bewijs van inschrijving
 • een bewijs van deelname aan de examens, met vermelding van de data van de examens.

Deeltijdse werknemers

Als u deeltijds werkt, kunt u betaald educatief verlof nemen in verhouding tot de normale wekelijkse arbeidstijd.

Spreiding

U moet het educatief verlof opnemen in de periode tussen de dag dat uw opleiding begint of, als u zich later ingeschreven hebt, de dag dat u voor het eerst aanwezig bent in de opleiding, en de datum van het laatste examen van de eerste zittijd. Bij een tweede zittijd wordt die periode verlengd tot en met het laatste examen van de tweede zittijd. Let op: Gezien het betaald educatief verlof in uitdoof is en niet meer bestaat vanaf 01/01/2022, zal u in het schooljaar 2021-2022 slechts BEV kunnen opnemen tot uiterlijk 31/12/2021.

Planning in overleg

Het betaald educatief verlof is een recht voor de werknemer. Uw werkgever mag uw aanvraag voor educatief verlof dus niet weigeren, maar de planning van het verlof moet wel in overleg gebeuren.

 • In bedrijven met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens betaald educatief verlof van meer dan 10 procent van het totale aantal werknemers. Maar ten minste één werknemer moet de toestemming krijgen om wegens educatief verlof afwezig te zijn.
 • In bedrijven met tussen 20 en 50 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens betaald educatief verlof van meer dan 10 procent van het totale aantal werknemers die dezelfde functie uitoefenen. Maar ten minste één werknemer per functie moet de toestemming krijgen om wegens educatief verlof afwezig te zijn.
 • In bedrijven met meer dan 50 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens betaald educatief verlof van meer dan 10 procent van het totale aantal werknemers die dezelfde functie uitoefenen. Maar ten minste één werknemer per functie moet de toestemming krijgen om wegens educatief verlof afwezig te zijn en de ondernemingsraad moet vooraf hebben vastgesteld wat onder 'dezelfde functie' moet worden verstaan.

Deze planningsregels gelden alleen voor gelijktijdige afwezigheden, als de periodes van afwezigheid elkaar niet afwisselen. Bij blijvende onenigheid tussen werkgever en werknemer(s) worden de geschillen voorgelegd aan het Toezicht op de Sociale Wetten.

In (halve) dagen of uren

U kunt het betaald educatief verlof opnemen in:

 • dagen
 • halve dagen
 • uren
 • of delen van uren.

Het aantal uren betaald educatief verlof mag per dag niet hoger zijn dan het aantal uren dat u normaal moet werken.

Schoolvakanties en opzegperiode

U mag betaald educatief verlof nemen tijdens schoolvakanties, of op dagen dat er geen lessen zijn.

Ook tijdens uw opzegperiode hebt u het recht om betaald educatief verlof op te nemen, tenzij u werd ontslagen met vrijstelling van prestaties.