Een buitenlandse au-pairjongere die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft, mag in Vlaanderen werken als hij of zij aan de onderstaande voorwaarden voldoet. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

De au pair (zie artikel 9,14° van het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 ((opent in nieuw venster))) is een jongere die tijdelijk in een gastgezin verblijft om:

 • zijn of haar talenkennis te verrijken
 • het land beter te leren kennen.

De au-pairjongere neemt er deel aan het gezinsleven en krijgt kost en inwoning in ruil voor lichte huishoudelijke taken.

Voorwaarden

Een au-pair is niet hetzelfde als een nanny, babysitter of inwonende dienstbode. Culturele vorming en taalverrijking primeren tijdens het verblijf.

Om te vermijden dat de huishoudelijke taken en passen op de kinderen het hoofddoel wordt van het verblijf, moeten de au-pairjongere, het gastgezin en de overeenkomst tussen beide aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aanvraag door de werkgever

Als gastgezin vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor de au pair
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs au pair
   • Au pair is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Au pair is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Identiteitsbewijs beide ouders van gastgezin of van de volmachthouder, als de aanvraag via hem/haar verloopt

  • Door beide partijen origineel ondertekende versie van 'overeenkomst voor plaatsing (PDF bestand opent in nieuw venster)' én weekschema. Dat weekschema

   • toont ondubbelzinnig aan op welke momenten ouder(s) effectief aan- en afwezig is/zijn en op welke momenten de au pair concreet omschreven licht huishoudelijke taken op zich neemt.

   • bevat voor alle 7 weekdagen:

    • taken au pair, met begin- en einduren (van ... tot ...)

    • werktijden ouder(s)

    • pendeltijdenouder(s) (verplaatsing van huis naar werk en omgekeerd).

  • Attest erkende onderwijsinstelling uit land van au-pairjongere. Daarin wordt bevestigd wordt dat hij of zij minstens tot 17 jaar onderwijs volgde of een diploma behaalde waarmee hij of zij mag voortstuderen.

  • Beëdigde vertaling bovenstaand attest, als de dienst Economische Migratie erom vraagt

  • Attest onderwijsinstelling uit zijn of haar land, dat vastlegt hoe de au pair basiskennis van omgangstaal binnen gastgezin verwierf of, als hij of zij die basiskennis nog niet heeft, document waarin au pair zich ertoe verbindt onmiddellijk na aankomst in België intensieve taalcursus te volgen

  • Bewijs dat au pair ingeschreven is voor cursus die te maken heeft met de gewesttaal die hij of zij komt leren in België. De au pair schreef zich in bij een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde Belgische onderwijsinstelling.

   • Omdat de meeste onderwijsinstellingen vooraf het niveau van de talenkennis van de betrokkene willen screenen, wat pas mogelijk is na aankomst van de au pair in België, kan aan het aanvraagdossier een attest worden toegevoegd waarin de onderwijsinstelling bevestigt dat de aanvraag tot inschrijving van de au pair werd geregistreerd, en dat de inschrijving ook effectief zal worden bij aankomst in België.

  • Attest met samenstelling gastgezin, afgeleverd door gemeentebestuur in woonplaats

  • Uittreksel strafregister voor elk meerderjarig lid van gastgezin, afgeleverd door gemeentebestuur in woonplaats

  • Origineel attest van verzekeringsinstelling (PDF bestand opent in nieuw venster), waaruit blijkt dat gastgezin aanvullende verzekering voor au pair afsloot. Die dekt:

   • medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten bij ziekte of ongeval

   • kosten van eventuele repatriëring bij ziekte of ongeval.

 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vernieuwing arbeidskaart en arbeidsvergunning

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Zorg er dan voor dat de au-pairjongere bij de verlengingsaanvraag aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

 • De totale plaatsingsperiode van de initiële arbeidskaart en de nieuwe arbeidskaart duurt samen niet langer dan een jaar. Een au pair kan na een plaatsing van 12 maanden dus geen verlenging verkrijgen.
 • De au pair voldoet aan de andere toekenningsvoorwaarden voor een arbeidskaart en arbeidsvergunning (en moet daardoor bepaalde documenten nog een keer indienen).

Een au pair die van gastgezin wil veranderen, kan dat maar 1 keer doen. Ook in dat geval zijn de hierboven genoemde voorwaarden van toepassing, en dus mag ook in dat geval de totaalperiode van 12 maanden (initiële en nieuwe arbeidskaart samen) niet overschreden worden. In het geval van een nieuw gastgezin kan een au pair maar zolang geplaatst worden totdat de termijn van 1 jaar plaatsing (bij beide gastgezinnen samen) bereikt is.

Dien uw aanvraagdossier minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem deze documenten op in uw dossier:

kopie van het identiteitsbewijs van beide ouders van het gastgezin

 • Volledig ingevuld formulierAanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (Word bestand)
 • Belgische verblijfsvergunning au pair.

 • Identiteitsbewijs beide ouders van gastgezin of van volmachthouder, als de aanvraag via hem/haar verloopt

 • Bewijs dat au pair ingeschreven is voor cursus die te maken heeft met de gewesttaal die hij of zij komt leren in België. De au pair schreef zich in bij een door de gemeenschappen erkende of gesubsidieerde Belgische onderwijsinstelling.

 • Attest met samenstelling gastgezin, afgeleverd door gemeentebestuur in woonplaats

 • Uittreksel strafregister voor elk meerderjarig lid van gastgezin, afgeleverd door gemeentebestuur in woonplaats

 • Origineel attest van verzekeringsinstelling (PDF bestand opent in nieuw venster), waaruit blijkt dat gastgezin aanvullende verzekering voor au pair afsloot. Die dekt:

  • medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten bij ziekte of ongeval

  • kosten van eventuele repatriëring bij ziekte of ongeval.

 • Rekeninguittreksels die aantonen dat de au-pairjongere maandelijks een zakgeld van ten minste 450 euro heeft gekregen.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen