Welke toelating tot arbeid is vereist?

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.

Voor wie?

Buitenlanders die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland hebben en die maximaal 90 dagen in Vlaanderen willen werken, hebben daar een arbeidskaart voor nodig. De werkgever vraagt de toelating tot arbeid aan en als die wordt goedgekeurd, krijgt de werknemer een arbeidskaart en krijgt de werkgever een arbeidsvergunning.

De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Arbeidskaart met Schengenvisum (90/180dagen)

Naast de gangbare toelatingen tot arbeid met arbeidskaart en -vergunning (tewerkstelling van maximaal 90 dagen, tewerkstelling via grensarbeid en plaatsing van au pairs), is er een nieuwe toelating tot arbeid die in combinatie met het zogenaamde Schengenvisum gebruikt zal worden. De buitenlandse werknemer zal tijdens de geldigheidsduur van zijn Schengenvisum (geldig voor 180dagen) voor maximaal 90 prestatiedagen mogen werken en verblijven in het Vlaams Gewest (zie artikel 2, §1, 1°).

Die 90 dagen van werk en verblijf zijn volledig ‘vrij te kiezen’ over de hele geldigheidsduur van het Schengenvisum. Het mag dus om volledig losse dagen gaan, over één compleet aaneengesloten periode of over verschillende periodes van losse of aaneengesloten dagen.

Andere toelatingen tot arbeid

Meer dan 90 dagen

Buitenlanders die meer dan 90 dagen als loontrekkende in België willen werken, hebben daarvoor een andere toelating to arbeid nodig: de gecombineerde vergunning van bepaalde duur.

Au-pairs, stagiairs en grensarbeiders

Alleen au pairs, stagiairs en grensarbeiders werken mogelijk langer dan 3 maanden in Vlaanderen maar hebben daarvoor toch altijd een arbeidskaart en arbeidsvergunning nodig.
Grensarbeiders zijn werknemers die werken in Vlaanderen, maar verblijven in een buurland: Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk of Verenigd Koninkrijk.

Zelfstandigen

Als u als buitenlander als zelfstandige wilt werken in België, hebt u daarvoor een beroepskaart nodig. Die geeft u de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

Geen toelating nodig

Sommige categorieën van buitenlanders mogen in Vlaanderen bij om het even welke werkgever om het even welk werk doen, omdat ze:

Categorieën

Procedure

De werkgever start de procedure op. Hij vraagt

 • de arbeidskaart aan voor zijn toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor zichzelf.

Hij verzamelt de vereiste documenten voor zijn aanvraag. De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

Hebt u vragen over de hieronder beschreven aanvraagprocedure? Bekijk dan zeker de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

 • Stap 1

  Breng de vereiste documenten in de onderstaande vaste volgorde samen tot 1 aanvraag. Gebruik de tussenbladen die u achteraan in het aanvraagformulier vindt, om de verschillende categorieën van documenten van elkaar te scheiden.

  1. Aanvraagformulier

  Het door de werkgever ingevulde formulier ‘Aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met arbeidskaart en arbeidsvergunning (Word bestand)'.

  2. Documenten inzake verblijf

  Geldig paspoort of daarmee gelijkgesteld reisdocument (alleen concrete persoonsgegevens, geen stempelpagina’s, al of niet blanco of gevuld).

  3. Arbeidsovereenkomst

  Als er geen arbeidsovereenkomst is: bewijs van ander inkomen.

  4. Identiteitsbewijs werkgever

  Of van zijn volmachthouder/mandataris.

  5. Tewerkstellingsdocumenten

  Per categorie van buitenlandse werknemer zijn er telkens specifieke tewerkstellingsdocumenten vereist. Welke dat zijn, leest u op de pagina van die bepaalde categorie, onder arbeidskaart en arbeidsvergunning of onder gecombineerde vergunning van bepaalde duur. Bijvoorbeeld:

  • Alle loonfiches of loonafrekeningen uit periode waarvoor toelating tot arbeid verstrijkt (bij hernieuwing/verlenging).
  • Individuele rekening (overzicht van arbeidsprestaties en lonen van werknemer) als hij volledig kalenderjaar heeft gewerkt.
  • Diploma (bij hooggeschoolde).
  • In geval van detachering: 1 van de volgende documenten:
   • verklaring dat socialezekerheidswetgeving van land van werknemer blijft gelden tijdens werk in België
   • als daarover geen internationale overeenkomst bestaat: verklaring van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat werknemer niet onderworpen is aan Belgische stelsel voor werknemers, omdat voorwaarden daarvoor niet zijn vervuld.
  • In geval van detachering: door u (werkgever) ondertekend attest met:
   • duur van detachering
   • werk- en loonvoorwaarden tijdens detachering.
  • Bewijs van inschrijving in het Limosakadaster ((opent in nieuw venster)) als werknemer als gedetacheerde werkt binnen het toepassingsgebied van titel IV, hoofdstuk 8, van de programmawet (I) van 27 december 2006
  • ...

 • Stap 2
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle bijhorende documenten in de specifiek vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 3

  Stuur de gescande aanvraag als 1 pdf-bestand per e-mail naar:
  aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Vormvereisten

  Ontvanger

  Mail alleen ingescande aanvragen naar aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be. Het algemene mailadres (voor vragen over regelgeving, werkwijze, concrete aanvragen, enzovoort) is arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Vermeld geen andere namen als (mede)geadresseerde, noch rechtstreeks, noch in Cc of Bcc).

  Onderwerp

  In de onderwerpregel vermeldt u de volledige naam van het pdf-bestand, gevolgd door de specifieke categorie waarvoor u de toelating tot arbeid aanvraagt (bijvoorbeeld hooggeschoolde, leidinggevende of opleiding multinationale groep, zoals op het aanvraagformulier aangeduid is), gevolgd door het type aanvraag (‘eerste aanvraag’ ofwel ‘hernieuwing/verlenging’).

  Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf - hooggeschoolde - eerste aanvraag;

  Tekst

  In het e-mailbericht zelf vermeldt altijd:

  • werknemer (achternamen en voornamen)
  • betrokken Belgische onderneming (werkgever of gebruiker bij detachering, ondernemingsnaam en ondernemingsnummer)
  • in geval van au-pair: gastgezin
  • desgevallend de betrokken buitenlandse onderneming (alleen in geval van detachering: ondernemingsnaam en adres)
  • functietitel.

  Naast die vereiste gegevens kunt u, als u dat wilt, ook extra informatie over de concrete tewerkstelling vermelden.

  Fictief voorbeeld: MOHAMMED Ahmed Youssef, Janssen Pharmaceutica (0403.834.160), Marrakech Consultants (Avenue Ibn Sina, Marrakech), senior consultant.

  Bijlage

  U voegt alleen 1 gescande aanvraag in pdf-formaat toe als bijlage. De maximale bestandsgrootte is 20 megabyte (MB). Als uw aanvraag meer dan 20 MB groot is, comprimeert u die in een 'zip-bestand’ van maximaal 20 MB.

  Ontvangstbevestiging

  Nadat u uw aanvraag hebt gemaild, krijgt u een automatische ontvangstbevestiging, met daarin uw originele bericht (zonder bijlage). De dienst Economische Migratie behandelt daarna de aanvragen in chronologische volgorde van ontvangst.