Voorwaarden

Een buitenlander die niet de nationaliteit van een EER-lidstaat of Zwitserland heeft en die hier gedurende maximaal 90 dagen als gespecialiseerd technicus komt werken, heeft daarvoor een arbeidskaart nodig. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Daarvoor moet hij voldoen aan de onderstaande voorwaarden (zie artikel 17 van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)).

 • Hij werkt via een arbeidsovereenkomst voor een buitenlandse werkgever.
 • Hij komt naar België om een bij die werkgever vervaardigde of door hem geleverde installatie:
  • te monteren
  • op gang te brengen
  • te herstellen.
 • Hij blijft maximaal 6 maanden in België.

Het gaat niet alleen om de initiële opstart, maar ook over eventuele onderhoudswerken en herstellingswerken.

De buitenlander komt niet alleen in aanmerking als gespecialiseerde werknemer van het buitenlandse bedrijf, maar ook als gespecialiseerde werknemer van eventuele (buitenlandse) onderaannemers die instaan voor de levering.

Geen arbeidskaart nodig

De werkgever hoeft geen toelating tot arbeid aan te vragen in de onderstaande situaties.

 • De werknemer heeft niet meer dan 8 dagen nodig voor de initiële installatie. Deze vrijstelling geldt niet voor activiteiten in de bouwsector.
 • De werknemer verblijft niet langer dan 5 dagen per maand in België voor onderhoudswerken en herstellingswerken (zie artikel 16, §2 van het Besluit van de Vlaamse Regering (PDF bestand opent in nieuw venster)).

In tegenstelling tot vroeger hebben deze vrijstellingen niet alleen betrekking op industriële installaties. Daarom veranderde de naam van ‘monteerder-specialist’ naar ‘gespecialiseerde technicus’. Zo komen de levering en installatie van in het buitenland geproduceerde producten en diensten zoals software nu ook in aanmerking.

Aanvraag door de werkgever

Als werkgever vraagt u:

 • de arbeidskaart aan voor uw toekomstige werknemer
 • de arbeidsvergunning aan voor uzelf.

Vraagt u de arbeidskaart en de arbeidsvergunning voor het eerst aan of vernieuwt u ze? De documenten die u nodig hebt, verschillen.

Lees meer over de aanvraag en de aanvraagformulieren.

 • Stap 1
 • Stap 2

  De documenten hoeven geen originelen te zijn, een kopie volstaat.

  • Identiteitsbewijs werknemer
   • Werknemer is niet in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort.
   • Werknemer is in België op moment van aanvraag
    • Buitenlandse identiteitskaart of persoonsgegevens op internationaal paspoort
    • en Belgische verblijfsvergunning waaruit een wettig verblijf in België blijkt.
  • Uw (als werkgever) identiteitsbewijs of dat van uw volmachthouder.
  • Leveringsovereenkomst waaruit blijkt dat installatie vervaardigd of geleverd is door buitenlandse werkgever. Die installatie komt de gespecialiseerde technicus:

   • in gang zetten

   • monteren

   • herstellen.

  • Nota met vermelding van sector en activiteitengebied

  • Arbeidsovereenkomst werknemer met buitenlandse werkgever

   • met vertaling van door u ondertekende dienstopdracht of opdrachtbrief

   • en met beschrijving van:

    • duur van detachering

    • arbeids- en loonvoorwaarden tijdens detachering.

 • Stap 3
  • Scan de integrale aanvraag in, met alle daarbij horende documenten in de vereiste volgorde.
  • Groepeer alles in één enkel bestand in pdf-formaat.
  • Geef de pdf een naam die als volgt is opgebouwd:
   [familienamen in hoofdletters] underscore [voornamen in hoofdletters] underscore
   [land van nationaliteit] en, indien gekend, underscore [INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer].
   Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_95470115388.pdf
 • Stap 4

  Mailadres

  Dien uw dossier in via e-mail: aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be.
  Gebruik dat e-mailadres alleen voor de eigenlijke aanvraag. Alle overige communicatie verloopt via het door de dossierbehandelaar opgegeven e-mailadres of via arbeidskaart@vlaanderen.be.

  Inhoud mail

  Per werknemer waarvoor u een toelating tot arbeid aanvraagt, stuurt u 1 mail met 1 bijlage (in pdf). In die ene bijlage voegt u het aanvraagformulier en alle bijlagen in de juiste volgorde samen in 1 pdf.

  Aanvraag per post

  U kunt uw aanvraag uitzonderlijk nog tot 30 juni via de post opsturen naar de dienst Economische Migratie, als u daar een goede reden voor kunt geven. Hou in dat geval rekening met een langere behandeltermijn hebben.

  Afdeling Tewerkstelling en Competenties
  Dienst Economische Migratie
  Koning Albert II-laan 35 bus 20
  1030 Brussel

  Mandataris

  Bent u in het buitenland gevestigd? Dan machtigt u een mandataris die regelmatig in België verblijft om aanvraag in te dienen. Voeg in dat geval ook kopie van identiteitsbewijs van mandataris toe.

Vragen over het inscannen en mailen van uw aanvraag en de vormvereisten van uw aanvraagmail? U vindt meer uitleg op de pagina 'Categorieën en procedure' en in de uitgebreide handleiding (PDF bestand opent in nieuw venster).

Vernieuwing arbeidskaart en arbeidsvergunning

Wilt u de arbeidskaart en arbeidsvergunning vernieuwen? Dien uw aanvraagdossier dan minstens 2 maanden voor de vervaldatum in bij de dienst Economische Migratie. Neem de onderstaande documenten op in uw dossier. De documenten hoeven geen originelen te zijn. Een kopie volstaat.

Simulator

Door enkele vragen te beantwoorden, kunt u nagaan via welke categorie van werknemer u mogelijk in aanmerking komt voor een toelating tot arbeid.